Fortidsmindebeskyttelse

Der findes ca. 30.000 fredede fortidsminder i Danmark, hvoraf de ca. 350 ligger i Randers Kommune.

Fredede fortidsminder er synlige spor i landskabet fra tidligere tider. De er spor efter de tanker, forestillinger og levevis, som mennesker før os har gjort sig. Som brikkerne i et puslespil kan arkæologer indsamle viden fra fortidsminderne og genfortælle historierne for os.

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet samt indsigt til og udsyn fra fortidsminderne. Derudover sikres de arkæologiske lag i området, da der ofte er mange kulturhistoriske levn omkring fortidsminderne eks. bebyggelse og gravpladser. Fortidsmindebeskyttelseslinjen måles fra fortidsmindets yderste kant og 100 m ud. Den yderste kant er eks. foden af en gravhøj.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen indeholder et forbud mod at ændre i tilstanden inden for 100 m zonen. Dvs. et forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, skure, master, campingvogne mv.), anlæg, terrænændre, beplante og lignende. Bestemmelsen administreres restriktivt, men kommunen kan dispensere fra reglerne, hvis det konkret vurderes, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet i bestemmelsen. Der skal dog særlige begrundelser til før, der kan meddeles dispensation.

Du kan se en vejledende placering af fortidsmindebeskyttelseslinjerne i Randers Kommune på webkort.randers.dk 

Ønsker du at søge dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen?

Send da en ansøgning til: 

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Laksetorvet 
8900 Randers C

eller

naturbeskyttelse@randers.dk

Når kommunen har truffet en afgørelse, er der en klagefrist på fire uger. En evt. klage indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen.