Skovbyggelinje

For at bevare skovene som markante landskabselementer samt sikre skovbrynenes naturværdi er nogle skove beskyttet af en skovbyggelinje.

Oprindeligt var Danmark næsten helt dækket af skov. I dag dækker de danske skove ca. 12 % af landets areal. Skovene er ujævnt fordelt og sammenlignet med EU er Danmark et skovfattigt land.

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinjen) er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst. Skovbyggelinjen er på 300 m. Beskyttelsen gælder for alle offentlige skove uanset størrelse, samt for private skove med et sammenhængende areal på over 20 ha.

Skovbyggelinjen indeholder et forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, skure, master, campingvogne mv.) i en afstand af 300 m fra skovbrynet. Kommunen kan dispensere fra reglen, hvis det konkret vurderes, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet i bestemmelsen. I vurderingen indgår bl.a. hvor tæt projektet er på skoven, og om projektet kan genere oplevelsen af skoven eller dyr- og planters levevilkår.

Du kan se en vejledende placering af skovbyggelinjerne i Randers Kommune på http://webkort.randers.dk.

Ønsker du at søge dispensation fra skovbyggelinjen, skal du sende en ansøgning til:

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers C

eller

naturbeskyttelse@randers.dk

Når kommunen har truffet en afgørelse, er der en klagefrist på fire uger. En evt. klage indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen.