Om beskyttet natur

I Danmark har vi en lang tradition for at beskytte og bevare de danske naturtyper, sammen med de dyr og planter der lever der.

Mange af vores smukke, åbne naturområder er formet af tidligere tiders brug. Hvis brugen af disse arealer ophører eller ændres, risikerer vi at ødelægge naturen og at de arter der normalt lever der vil forsvinde. De naturtyper det drejer sig om er:

  • heder
  • moser og kær
  • strandenge
  • enge
  • overdrev
  • søer og vandhuller
  • vandløb

Disse naturtyper er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Endvidere findes der en række internationalt udpegede områder (Natura 2000 områder) og sjældne dyrearter (bilag IV-arter), som kræver særlig beskyttelse.

På Miljøstyrelsens portal Din Natur kan du holde dig opdateret med ændringer i registreringen af §3-beskyttet natur.