Signalkrebs

Projektets formål er at bekæmpe den ikke hjemmehørende krebseart - signalkrebs - i Alling Å systemet.

Hvis den invasive signalkrebs etablerer sig i den danske natur, er der fare for, at den kan forskyde den økologiske balance i det eksisterende system. Det kan resultere i en række uønskede negative effekter på den omgivende flora og fauna.

Signalkrebs (invasiv art) Hvide pletter i klosakseleddene

Når signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) først er veletableret er der ingen mulig bekæmpelse, undtagen muligvis lokalt i små søer, hvor fangst i ruser kan reducere bestanden. Anvendes ruser bør udviklingen dog følges nøje, da man ved denne type fangst fanger de store individer, mens de mindre individer, der lades tilbage, kan drage fordel af den reducerede konkurrence. Dette har ført til, at man i visse tilfælde i stedet for en reduktion af bestanden har set en opblomstring.

Udsætning af signalkrebs er med til at sprede arten og må ikke finde sted uden særlig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §31 (om udsætning af dyr) og fra Bekendtgørelsen om udsætning af krebs i ferske vande (Bekendtgørelse nr 334 af 26. maj 1999).

På Randers Kommunes offentlige vandløbsarealer kan der fiskes, men kun med stang og brik eller lignende.

Kommunen tillader ikke, at der fiskes med krebsetejner, -net eller ruser på kommunens arealer.

Til orientering ejer Randers Kommune ikke arealer som støder op til Alling Å, men kommunen ejer få arealer ved Fladbro i Nørre Å, hvor vi ved der kan fanges signalkrebs.

  • Selvfølgelig skal de to arter kunne kendes fra hinanden, se billederne.
  • Du skal have en tilladelse fra den eller de lodsejere på hvis jorde du tænker at fiske fra og du skal have betalt det statslige fisketegn.
  • Du kan fiske med brik/stang til eget forbrug uden dispensation fra fiskerimyndighederne
  • Du skal søge om dispensation til at fiske med tejne, net eller ruse hos fiskerimyndigheden
  • De veterinære regler om foder i vandløb skal kendes, så krebsepest og fiskesygdomme ikke spredes
  • Håndtering af signalkrebs og transport fra fangststedet skal ske på en måde, så signalkrebsene ikke kan slippe væk
  • Signalkrebs må ikke genudsættes. Små signalkrebs der vurderes for små til at spise, skal aflives.
  • Signalkrebs kan vandre over land. Det er en af de kendte spredningsvejene "at krebs stikker af".

I kraft af sin tilstedeværelse og som eventuel bærer af svampepest, fortrænger signalkrebsen den hjemmehørende flodkrebs fra dens levesteder. Indenfor de sidste 10 år er der i iværksat mange forsøg på at få den udryddet. Desværre har det vist sig, at signalkrebs er svære at udrydde, når de først har invaderet et vandløb.

Det handler derfor nu om at forhindre videre udbredelse af signalkrebs. Randers Kommune har siden 2008 undersøgt signalkrebsens udbredelse i Alling Å. Formålet med kommunens bekæmpelsesprogram for signalkrebs i Alling Å-systemet har været at nedbringe bestanden af signalkrebs til en tæthed, hvor kønsmodne individer ville få svært ved at finde hinanden i parringssæsonen.

Vi håbede også, at en reduktion i antallet af signalkrebs ville kunne forsinke signalkrebsens videre udbredelse i Alling Å-systemet og forhindre en evt. spredning til andre vandsystemer grænsende op til Alling Åsystemet, men det lykkedes ikke. Randers Kommune har sammen med DTU Aqua efter 10 år igen kortlagt bestanden i Alling Å. Vi må desværre konkludere, at udbredelsen og bestandsstørrelsen er steget voldsomt. Vi ved nu, at bekæmpelse ved fiskeri ikke virker, da det kun er signalkrebs af en vis størrelse der fiskes op - og det er slet ikke nok. Den samme tendens viser sig i andre vandløbssystemer.

Nu gælder det om at forhindre yderligere spredning. Det kan gøres ved gennem information.

Det kan være en fornøjelse at fiske signalkrebs, og de smager godt, men det skal gøres med omtanke.