Signalkrebs

Projektets formål er at bekæmpe den ikke hjemmehørende krebseart - signalkrebs - i Alling Å systemet.

Hvis den invasive signalkrebs etablerer sig i den danske natur, er der fare for, at den kan forskyde den økologiske balance i det eksisterende system. Det kan resultere i en række uønskede negative effekter på den omgivende flora og fauna.

Signalkrebs
Signalkrebs (invasiv art)
Hvide pletter i klosakseleddene

Flodkrebs
Flodkrebs - Hjemmehørende art
Mange ru knopper på hoved- og gælleskjold. samt på klosaksene

Når signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) først er veletableret er der ingen mulig bekæmpelse, undtagen muligvis lokalt i små søer, hvor fangst i ruser kan reducere bestanden. Anvendes ruser bør udviklingen dog følges nøje, da man ved denne type fangst fanger de store individer, mens de mindre individer, der lades tilbage, kan drage fordel af den reducerede konkurrence. Dette har ført til, at man i visse tilfælde i stedet for en reduktion af bestanden har set en opblomstring.

Udsætning af signalkrebs er med til at sprede arten og må ikke finde sted uden særlig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §31 (om udsætning af dyr) og fra Bekendtgørelsen om udsætning af krebs i ferske vande (Bekendtgørelse nr 334 af 26. maj 1999).