Handleplaner

Som følge af EU's direktiver har Danmark pligt til at bevare og genoprette naturkvaliteten i landets Natura 2000-områder.

I 2012 blev Natura 2000-handleplaner for 1. planperiode vedtaget.

Planerne er en udmøntning af Natura-2000 planerne og udstikker prioritering for indsatsen i områderne.

Danmark har udpeget i alt 246 Natura 2000 områder. Områderne udgør en del af Natura 2000 netværket, som omfatter beskyttede naturområder i hele EU.

Natura 2000 netværket omfatter Habitatområder, Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.

Formålet er at beskytte de truede naturtyper, planter, fugle og andre dyrearter, som områderne er udpeget for at beskytte.

I Randers Kommune er der dele af de 4 Natura 2000-områder: Lovns bredning mm, Kastbjerg Ådal, Randers Fjord samt Bjerre Skov og Haslund Skov.

Natura 2000-planer

Miljøministeriet hart udarbejdet naturplaner for sikring af naturkvaliteten. Naturplanerne skal sikre, at de truede naturtyper og arter, som findes i de enkelte områder, opnår en gunstig bevaringstilstand. Udmøntningen af planerne sker gennem Natura-2000 handleplanerne. I praksis er det kommunen der er ansvarlig for udmøntning af de ikke fredskovspligtige og/eller ikke statslige områder og Naturstyrelsen for de statslige og skovbevoksede, fredskovspligtige områder.

Indsatsen skal være gennemført med udgangen af 2015, dog år 2021 for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.

Herunder findes de fire handleplaner for Natura-2000 områderne i Randers Kommune:

Handleplan for Natura 2000 nr. 14: Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Handleplan for Natura 2000 nr. 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk

Handleplan for Natura 2000 nr. 229: Bjerre Skov og Haslund Skov

Handleplan for Natura 2000 nr. 223: Kastbjerg Ådal

Tilskud til drift og pleje af arealer i Natura-2000 områder

Lodsejere inden for Natura-2000 områderne har mulighed for at søge tilskud til hhv. naturpleje af de lysåbne arealer og tilskud til skove.

Læs om tilskud tilskud til skov- og naturprojekter