Handleplaner

Som følge af EU's direktiver har Danmark pligt til at bevare og genoprette naturkvaliteten i landets Natura 2000-områder.

I 2017 blev Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode vedtaget.

Planerne er en udmøntning af Natura-2000 planerne og udstikker prioritering for indsatsen i områderne.

Danmark har udpeget i alt 246 Natura 2000 områder. Områderne udgør en del af Natura 2000 netværket, som omfatter beskyttede naturområder i hele EU.

Natura 2000 netværket omfatter Habitatområder, Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.

Formålet er at beskytte de truede naturtyper, planter, fugle og andre dyrearter, som områderne er udpeget for at beskytte.

I Randers Kommune er der dele af de 4 Natura 2000-områder: Lovns bredning mm, Kastbjerg Ådal, Randers Fjord samt Bjerre Skov og Haslund Skov.

Natura 2000-planer

Miljøstyrelsen har udarbejdet naturplaner for sikring af naturkvaliteten. Naturplanerne skal sikre, at de truede naturtyper og arter, som findes i de enkelte områder, opnår en gunstig bevaringstilstand. Udmøntningen af planerne sker gennem Natura-2000 handleplanerne. I praksis er det kommunen der er ansvarlig for udmøntning af de ikke fredskovspligtige og/eller ikke statslige områder og Naturstyrelsen for de statslige og skovbevoksede, fredskovspligtige områder.

Indsatsen skal være gennemført med udgangen af 2021.

Herunder findes de fire handleplaner for Natura-2000 områderne i Randers Kommune:

Handleplan for Natura 2000 nr. 14: Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Handleplan for Natura 2000 nr. 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk

Handleplan for Natura 2000 nr. 229: Bjerre Skov og Haslund Skov

Handleplan for Natura 2000 nr. 223: Kastbjerg Ådal

Tilskud til drift og pleje af arealer i Natura-2000 områder

Lodsejere inden for Natura-2000 områderne har mulighed for at søge tilskud til hhv. naturpleje af de lysåbne arealer og tilskud til skove.

Tilskud hos Miljøstyrelsen

Tilskud hos Landbrugsstyrelsen