Tilladelse til privat skovrejsning

Skove er levesteder for millioner af arter, en vigtig kilde til ren luft og vand, samt afgørende for bekæmpelse af klimaforandringer

I Randers kommune ønsker vi os mere skov, både på Kommunens egne arealer, men også ude på private arealer. Derfor forsøger vi at understøtte, vejlede og hjælpe private der ønsker at rejse skov på deres arealer.

Ved at rejse mere skov forbedrer vi forholdene for rekreation, drikkevandsbeskyttelse, biodiversitet og klima:

Skove er den mest benyttede ramme om danskernes friluftsliv. I de fleste private skove er der mulighed for at gå på stier og veje. I private skove, der samlet er større end 5 ha, har man ret til at gå og cykle på anlagte stier og veje. 

Ved hjælp af skovrejsning kan vi beskytte vores grundvands- og drikkevandsressourcer, fordi der normalt ikke sprøjtes eller gødskes i skovene, desuden optager skove store mængder kvælstof, før det kan sive ned og forurener grundvandet i form af nitrat.

Skovene tilbyder en stor diversitet i føde og levesteder for skovenes organismer. Faktorer så som skovens alder, hvilke træarter skoven består af og skovens overgangszoner til lysåbne arealer har en stor indflydelse på skovens indhold af biodiversitet.

Skove optager store mængder CO2 fra atmosfæren, træstammer kan anvendes som bæredygtige og lokalt producerede byggematerialer, og træflis anvendes som vedvarende energi. Skovenes træer kan dermed erstatte fossile brændstoffer og klimabelastende byggematerialer.

Hvis du ønsker at plante skov på din ejendom, skal du søge om tilladelse til det. Dette skal du gøre uanset, om du planter for egen regning, eller du søger om tilskud til det.

Vil du vide mere?

Vi kommer gerne ud og hjælper dig med dit projekt. Ring eller skriv til skovfoged Ivan Guldager, han kommer gerne forbi og fortæller om regler, lovgivning og om de forskellige muligheder for tilskud.

Du kan søge tilskud til privat skovrejsning ved Landbrugsstyrelsen. Husk, at skov, der anlægges med offentlig tilskud, pålægges fredskovspligt.

Søg tilskud til skovrejsning

I Kommuneplanen er der udpeget områder, hvor skovrejsning er ønsket og uønsket. Udpegningen af skovrejsning ønsket er retningsgivende for, hvor det er mest hensigtsmæssigt at rejse ny skov.

Skovrejsning i Kommuneplanen

Andre tilskudsordninger til plantning af træer

Plant for vildtet, jagttegnsmidlerne