Nedsivning af regnvand

Ved at nedsive tagvand, i egnede jordbundsforhold, øges dannelsen af grundvand, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Er der ikke et kloaksystem til regnvand i nærheden af dit tagnedløb, eller ligger dit tagnedløb uhensigtsmæssigt i forhold til kloakken, kan det være en idé at nedsive regnvandet.

Hvis du bor i et område, der kun er kloakeret for spildevand, skal du nedsive dit regnvand på egen grund.

Der findes forskellige former for anlæg til nedsivning af regnvand også kaldet LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Der findes meget materiale omkring LAR-løsninger rundt omkring på internettet. Du kan læse mere om det på hjemmesiden LAR i Danmark

Der er også lavet en rapport af Teknologisk Institut Rørcenter anvisning 016 og en folder, som kan bruges som vejledning til løsninger.

Hvis du vil etablere et anlæg til nedsivning af tagvand fra dit hus, skal du sikre, at følgende er opfyldt:

 • Anlægget er dimensioneret og placeret, så der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.
 • Anlægget er placeret minimum 25 meter fra drikkevandsboringer og 25 meter fra vandløb/søer.
 • Hvis du har zink- eller kobbertag, så skal du kontakte kommunen, inden du kan gå i gang med etableringen.
 • Hvis der er registreret en jordforurening på din ejendom, så skal du kontakte kommunen, inden du kan gå i gang med etableringen.

Afstandskrav

Følgende afstandskrav bør overholdes:

Beboelseshus med/uden kælder

 • Vejledende krav SBI 185/DS 440: 5 meter
 • Vejledende afstandskrav: 2 meter, hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt (Teknologisk Institut).

Hus uden beboelse med kælder

 • Vejledende krav SBI 185/DS 440: 5 meter
 • Vejledende afstandskrav: 2 meter, hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt (Teknologisk Institut).

Hus uden beboelse uden kælder

 • Vejledende krav SBI 185/DS 440: 2 meter
 • Vejledende afstandskrav: 1 meter, hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt, eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt (Teknologisk Institut).

Skel

 • Vejledende krav SBI 185/DS 440: 2 meter
 • Vejledende afstandskrav: 0,5 - 1 meter, hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget (Teknologisk Institut).

Du skal sikre, at jordbunden er egnet til nedsivning. Sand og grus er meget velegnet. Morænejord med ler kræver større anlæg. I meget "fed" lerjord kan vandet ikke nedsive. For at bestemme om jordbunden er egnet til nedsivning, anbefales det, at der udføres en infiltrationstest, der er simpel og hurtig at udføre. Infiltrationstesten er beskrevet i Rørcenter anvisning 016 bilag 1. Anvisningen kan findes i højre side.

Ud fra infiltrationstesten kan anlægget dimensioneres. Dimensioneringen kan foretages ud fra Spildevandskomiteens regneark, som er tilgængelig via LAR i Danmark. Som udgangspunkt anvendes en gentagelsesperiode på minimum 5 år og sikkerhedsfaktor 1,1. Det er en forudsætning for dimensioneringen, at underkanten af anlægget ligger mindst 1-2 meter over højeste grundvandsstand. Evt. kan du tage kontakt til en autoriseret kloakmester, som kan hjælpe dig med dimensionering og etablering.

Du må selv udføre arbejdet med etablering af nedsivningsanlæg og tilhørende ledninger, hvis det drejer sig om regnvand fra taget af en enfamilieshus eller tilknyttede udhuse, carporte og garager, samt fra tage på landbrugsejendommes driftsbygninger.  Evt. til- og frakobling af det eksisterende kloaksystem skal dog foretages af en autoriseret kloakmester. Du har selv det fulde ansvar for, at anlægget udføres efter gældende regler. Du har også selv ansvaret for vedligeholdelse af nedsivningsanlægget.

Tagvand fra et enfamiliehus med tilknyttede udhuse, carporte og garager kan ledes til et nedsivningsanlæg, hvis det overholder reglerne og dimensioneringskravene.  Nedsivning af regnvand fra andet kræver en tilladelse til nedsivning af regnvand. Det kræver også en tilladelse at nedsive vand fra befæstede arealer, hvor det er nødvendigt at etablere et nedsivningsanlæg til at håndtere regnvand.