Regnvand til kloak

Der gælder en række regler for, hvordan og hvor meget regnvand du må lede til kloakken.

Tilledningen af regnvand til kloakken kan give problemer i kloaksystemet. Det kan være i form af oversvømmelser i kældre og på veje, eller at der udledes af opspædet spildevand til vandmiljøet. Derfor har Randers Kommune angivet en begrænsning på, hvor meget regnvand du som grundejer må aflede direkte til kloakken.

I spildevandsplanen er der for hvert kloakopland (bebygget område) angivet en afløbskoefficient. Afløbskoefficienten fastsætter hvor meget regnvand, du må lede til kloakken uden, at det skal forsinkes inde på grunden. Ved opførelse af et nyt hus i en ny udstykning skal afløbskoefficienten overholdes for hver eneste grund i et kloakopland.   

Ud fra afløbskoefficienten kan du finde frem til, hvor meget regnvand du må aflede fra din grund. Randers Kommune har linket til et regneark, der kan benyttes til at beregne, om du kan overholde kravet til afledning af regnvand. I regnearket angiver du eksempelvis hvor stort et tagareal, flisebelagt areal og grøntareal, der er på din grund. Herefter viser beregningen, om du overholder afløbskoefficienten.

Beregning af overholdelse af afløbskoefficient

Såfremt du ikke kan overholde afløbskoefficienten, kan du evt. lede overfladevand fra dele af arealet til nedsivning eller få etableret forsinkelse på afledningen af regnvand til kloakken. Du kan evt. kontakte en kloakmester omkring, hvordan du kan reducere afledningen fra din grund.