Samletank

En samletank kan være løsningen til opsamling af husspildevand, hvis du bor udenfor et kloakeret område.

En samletank består af en tæt tank, hvor ejendommens spildevand ledes hen. Der afledes ikke spildevand fra tanken. Tanken skal tømmes, når den er fuld. Det er dig som ejer, som hyrer et slamsugerfirma til dette. En samletank skal jævnligt pejles med henblik på en hensigtsmæssig tømningshyppighed. Spildevandet skal køres til behandling på et renseanlæg. 

Samletank benyttes hvor der ikke er anden mulighed for afledning af spildevand, dvs. hvor der ikke er kloakering eller ikke mulighed for at opnå tilladelse til anden afledning. Samletank benyttes oftest på ejendomme, hvor spildevandsmængden er meget lille. Det kan f.eks. være i kolonihave områder.

Ønsker du at etablere en samletank, skal der søges om tilladelse. Ansøgningsskemaet skal udfyldes af eller sammen med en autoriseret kloakmester. Ansøgningen sendes til kommunen sammen med en:

  • oversigt over beliggenheden af ejendommens bygninger, tanken og afløbsledninger.
  • tankattest
  • kopi af kontrakt mellem ejer og et slamsugerfirma omkring tømning