Grundlovsceremoni

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Fordi Folketinget den 23. juni 2020 har vedtaget lovforslag L 180, vil der ikke blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere. 

Randers Kommune afholder en grundlovsceremoni to gange om året fra 2020.

Den næste grundlovsceremoni i Randers Kommune skulle have været afholdt 

mandag den 15. marts 2021 kl. 16.00, 

men ceremonien er aflyst på grund af forsamlingsforbud i forbindelse med Coronarestriktioner.

Der er sendt brev til de tilmeldte borgere mandag den 1. marts. Af brevet fremgår det, hvordan man skal forholde sig.

Der vil blive afholdt grundlovsceremoni inden den 5. juli 2021. Nærmere information kommer til at fremgå af hjemmesiden her.

Der opfordres til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i forsamlinger i øvrigt. 

Folketinget behandlede i november og december 2019 Lovforslag om indfødsret (L41)

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Tilmeldingsfristen til grundlovsceremonien var den 28. februar.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto og den "blanket til afgivelse af erklæring", som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

Gyldig legitimation med foto skal være en af de tre nedenstående ting:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.