Priser og takster

Her kan du se priser og takster for pladser i fritidshjem og fritidsklubber i Randers Kommune.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2021 for fritidshjem og fritidsklub
Alder Institutionstype Takst
Uanset alder Fritidshjem 1.179 kr.
0.-3. klasse Fritidsklub 810 kr.

Juli måned er betalingsfri måned.

Søskendetilskud

Har du flere børn i kommunal dagpasning, ydes der søskendetilskud.

Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for efterfølgende pladser. Dette gælder også, hvis dit barn er indmeldt i privat pasning/privat institution.

Dog ydes der IKKE rabat til pladser i fritids- og juniorklubber samt juniorklubber på skolerne samt SFO på private skoler.

Økonomisk friplads

Økonomisk friplads er en rabat, der gør, at du ikke skal betale fuld pris for en plads.

Søg økonomisk friplads, når dit barn er indmeldt i dagtilbud.

Rabatten udregnes ud fra din/ din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst (bruttoindtægt ÷ATP, AM-bidrag og eventuel fradragsberettiget indbetaling til pension).

Hvis der sker ændringer i din/jeres indkomst eller familiemæssige forhold, skal du/I give kommunen besked via Den digital pladsanvisning (se boksen øverst) hurtigst muligt.

Du kan ikke få Økonomisk friplads med tilbagevirkende kraft.

Når du søger om Økonomisk friplads, finder systemet automatisk din samlede indkomst på samme måde, som SKAT gør, og beregner din indkomst på baggrund af de seneste tre måneder. Det er derfor vigtigt, at du/I selv retter det til, hvis det ikke passer med din fremtidige indkomst.

Regler

Hvis du 3 måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, skal du søge om økonomisk friplads på ny. 

Du/I får et foreløbigt fripladstilskud på baggrund af den husstandsindkomst, du har oplyst i den gældende fripladsansøgning.

Kommunen vil automatisk få besked fra SKAT ved ændringer i din indkomst.

Når den faktiske husstandsindkomst er kendt i indkomstregistret, vil der ske en genberegning af dit/jeres fripladstilskud for den pågældende måned, hvis indkomstsammenligningen viser en afvigelse på mindst 5 trin på fripladsskalaen.

Hvis genberegningen viser, at du/I har fået for meget i fripladstilskud, vil beløbet blive lagt til efterfølgende opkrævning eller krævet tilbagebetalt. Du/I vil få besked om dette.

Hvis genberegningen viser, at du/I har fået for lidt i fripladstilskud, vil beløbet blive trukket fra i efterfølgende opkrævning eller blive udbetalt.

Den årlige efterregulering sker, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger. På baggrund af oplysningerne i årsopgørelsen og de konkrete måneders husstands indkomst laves en endelig beregning af de enkelte måneders fripladstilskud og du vil få en opgørelse på dette.

Der gives fradrag i indkomsten på 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det første barn, som fratrækkes automatisk.

Enlige forsørgere får fradrag i indkomsten med 64.967 kr. årligt i 2021, som fratrækkes automatisk.

Fripladstilskud fra 1. januar 2021
Samlet indkomst Betaling i % af fuld takst
Til og med 185.700 Betalingen udgør 0 % (gratis pasning).
185.701 til 189.817 Betalingen udgør 5 %.
189.818  til 576.799 Betalingen forhøjes med 1 % for hver 4.117 kr. stigning i indkomsten.
Fra og med 576.800 Betalingen udgør 100 % (fuld takst).

 

For selvstændige

Er du selvstændig, skal der søges via digital pladsanvisning.

Fripladsen bevilges ud fra et forventet beregnet indtægtsgrundlag for det år, hvori der søges.

Visse skattetekniske fradrag medtages ikke.