Priser og takster

Her kan du se priser og takster for pladser i fritidshjem og fritidsklubber til og med 3. klasse.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2023

Alder Institutionstype Takst
Uanset alder Fritidshjem 1.291 kr.
0.-3. klasse Fritidsklub  844 kr.

Juli måned er betalingsfri måned.

Søskendetilskud


Har du flere børn i kommunal dagpasning, ydes der søskendetilskud.

Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for efterfølgende pladser. 
Dette gælder også, hvis dit barn er indmeldt i privat pasning/privat institution.

Økonomisk friplads

Økonomisk friplads er en rabat, der gør, at du ikke skal betale fuld pris for en plads.

Søg økonomisk friplads, når dit barn er indmeldt i dagtilbud.

Rabatten udregnes ud fra din/ din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst (bruttoindtægt ÷ATP, AM-bidrag og eventuel fradragsberettiget indbetaling til pension).

Hvis der sker ændringer i din/jeres indkomst eller familiemæssige forhold, skal du/I give kommunen besked via Den digital pladsanvisning (se boksen øverst) hurtigst muligt.

Du kan ikke få Økonomisk friplads med tilbagevirkende kraft.

Når du søger om Økonomisk friplads, finder systemet automatisk din samlede indkomst på samme måde, som SKAT gør, og beregner din indkomst på baggrund af de seneste tre måneder. Det er derfor vigtigt, at du/I selv retter det til, hvis det ikke passer med din fremtidige indkomst.

Regler

Hvis du 3 måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, skal du søge om økonomisk friplads på ny. 

Du/I får et foreløbigt fripladstilskud på baggrund af den husstandsindkomst, du har oplyst i den gældende fripladsansøgning.

Kommunen vil automatisk få besked fra SKAT ved ændringer i din indkomst.

Når den faktiske husstandsindkomst er kendt i indkomstregistret, vil der ske en genberegning af dit/jeres fripladstilskud for den pågældende måned, hvis indkomstsammenligningen viser en afvigelse på mindst 5 trin på fripladsskalaen.

Hvis genberegningen viser, at du/I har fået for meget i fripladstilskud, vil beløbet blive lagt til efterfølgende opkrævning eller krævet tilbagebetalt. Du/I vil få besked om dette.

Hvis genberegningen viser, at du/I har fået for lidt i fripladstilskud, vil beløbet blive trukket fra i efterfølgende opkrævning eller blive udbetalt.

Den årlige efterregulering sker, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger. På baggrund af oplysningerne i årsopgørelsen og de konkrete måneders husstands indkomst laves en endelig beregning af de enkelte måneders fripladstilskud og du vil få en opgørelse på dette.

Der gives fradrag i indkomsten på 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det første barn, som fratrækkes automatisk.

Enlige forsørgere får fradrag i indkomsten med 65.747 kr. årligt i 2022, som fratrækkes automatisk.

Fripladstilskud fra 1. januar 2023:
Samlet indkomst Betaling i % af fuld takst
Til og med 193.500 Betalingen udgør 0 % (gratis pasning).
193.501 til 197.792 Betalingen udgør 5 %.
197.793  til 601.199 Betalingen forhøjes med 1 % for hver 4.492 kr. stigning i indkomsten.
Fra og med 601.200 Betalingen udgør 100 % (fuld takst).

 

For selvstændige

Er du selvstændig, skal der søges via digital pladsanvisning.

Fripladsen bevilges ud fra et forventet beregnet indtægtsgrundlag for det år, hvori der søges.

Visse skattetekniske fradrag medtages ikke.