Økonomisk friplads

Der er muligt at søge om økonomisk friplads - et tilskud, der gør, at du ikke skal betale fuld pris for en plads i et dagtilbud.

Du/I kan sende ansøgning, når dit barn er indmeldt i dagtilbud.
Der kan dog ikke søges om økonomisk fripladstilskud til en plads i klub efter ungdomsskoleloven. 

Du/I skal kun lave en ansøgning, også selvom du har flere børn på adressen. 

Størrelsen på dit/jeres tilskud udregnes ud fra din/ din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst (bruttoindtægt ÷ATP, AM-bidrag og eventuel fradragsberettiget indbetaling til pension).
Hver måned tjekker vi de oplysningerne fra SKAT og genberegner dit/jeres tilskud herudfra. 

Hvis der sker ændringer i din/jeres indkomst eller familiemæssige forhold, anbefaler vi , at du/I søger om økonomisk friplads på ny. 
Dette kan f.eks være, at du bliver enlig, ikke længere er enlig, at du er blevet gift, men endnu ikke har samme adresse. Endvidere kan dette være indkomst fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark

Du/I kan IKKE få økonomisk friplads med tilbagevirkende kraft.

Når du/i søger om økonomisk friplads, finder systemet automatisk din/jeres samlede indkomst på samme måde, som SKAT gør, og beregner din/jeres indkomst på baggrund af de seneste tre måneder.
Det er derfor vigtigt, at du/I selv retter det til, hvis det ikke passer med den fremtidige indkomst.

Regler

Hvis du 3 måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er for høj, skal du søge om økonomisk friplads på ny. 

Du/I får et foreløbigt fripladstilskud på baggrund af den husstandsindkomst, du har oplyst i den gældende fripladsansøgning.

Kommunen vil automatisk få besked fra SKAT ved ændringer i din indkomst.

Når den faktiske husstandsindkomst er kendt i indkomstregistret, vil der ske en genberegning af dit/jeres fripladstilskud for den pågældende måned, hvis indkomstsammenligningen viser en afvigelse på mindst 5 trin på fripladsskalaen.  

Hvis genberegningen viser, at du/I har fået for meget i fripladstilskud, vil beløbet blive lagt til efterfølgende opkrævning eller krævet tilbagebetalt. Du/I vil få besked om dette. 

Hvis genberegningen viser, at du/I har fået for lidt i fripladstilskud, vil beløbet blive trukket fra i efterfølgende opkrævning eller blive udbetalt.  

Den årlige efterregulering sker, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger. På baggrund af oplysningerne i årsopgørelsen og de konkrete måneders husstands indkomst laves en endelig beregning af de enkelte måneders fripladstilskud og du vil få en opgørelse på dette.

Der gives fradrag i indkomsten på 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det første barn, som fratrækkes automatisk.

Enlige forsørgere får fradrag i indkomsten med 67.719 kr. årligt i 2023, som fratrækkes automatisk.

Fripladstilskud fra 1. januar 2023

Samlet indkomst Betaling i % af fuld takst
Under 193.501 kr. Betalingen udgør 0 % (gratis pasning).
193.501 kr. til 197.792 kr. Betalingen udgør 5 %.
197.792kr. til 601.199 kr. Indenfor dette interval forhøjes egenbetalingen med 1 procent for hver 4.165 kr.'s indtægtsstigning.
Fra og med 601.200 kr. og derover Betalingen udgør 100 % (fuld takst).

Fripladstilskud fra 1. januar 2024:

Samlet indkomst Betaling i % af fuld takst
Til og med 200.300 Betalingen udgør 0 % (gratis pasning).
200.301 til 204.741 Betalingen udgør 5 %.
204.741 til 622.19 Betalingen forhøjes med 1 % for hver 4.440 kr. stigning i indkomsten.
Fra og med 622.200 Betalingen udgør 100 % (fuld takst).

Er du selvstændig erhvervsdrivende?

Er du selvstændig, skal du søge via Digital Pladsanvisning.
Det kan være, at du udlejer bolig, er landmand, har en forretning eller anden form for erhverv. 

Ved årsskiftet vil du modtage et skema for selvstændige, som skal udfyldes og returneres til Pladsanvisningen sammen med skatteregnskab.

Fripladsen bevilges ud fra et forventet beregnet indtægtsgrundlag for det år, hvori der søges.

Visse skattetekniske fradrag medtages ikke.