Tilskud til efterskoleophold

Myndighedscentret kan yde tilskud til en ungs ophold på efterskole, men det kræver, at helt særlige forhold gør sig gældende.

Der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, for at Myndighedscentret kan yde tilskud til en ungs ophold på efterskole. Det vil sige:

  • At den unge skal have et særligt og væsentligt behov for støtte. Den aktuelle folkeskole skal vurdere, at den unge har både sociale og faglige vanskeligheder i en sådan grad, at den almindelige folkeskole ikke kan tilgodese disse behov.
  • Udgiften til opholdet skal være af en sådan størrelse, at forældrene ikke selv kan afholde den, på trods af evt. ændrede økonomiske dispositioner, som f.eks. at sætte et lån eller en opsparing i bero i perioden. Der skal som hovedregel altid påregnes en egenbetaling.

8. og 9. klassetrin. Kun i helt særlige tilfælde vil der blive ydet støtte til 10. klassetrin.

Et tilskud udgør maksimalt jeres egenbetaling af skolepengene. I skal altså selv afholde udgifter til depositum, evt. indskrivningsgebyr, materialer, ekskursioner, lomme- og tøjpenge, transport til hjemmeweekends m.m.

Hvis jeres barn allerede er i kontakt med Myndighedscentret, skal I kontakte jeres vanlige rådgiver. Ellers skal I kontakte Myndighedscentrets Modtagelse, hvor I vil få udleveret et økonomiskema, som bruges ved ansøgning om økonomisk støtte til et efterskoleophold.

I skal udfylde økonomiskemaet, og I skal dokumentere alle de indtægter og udgifter, som I noterer på skemaet. Dvs. lønsedler, ydelser fra Udbetaling Danmark, udskrifter fra pengeinstitut, (betalingsservice og lign.).

Betalingsoversigt fra den valgte efterskole skal også indgå.

I bedes desuden vedlægge en kort beskrivelse af jeres barn. Hvorfor det er en god ide, at den unge kommer på efterskole. I bedes oplyse, hvem vi kan kontakte og få en status fra (eksempelvis skole, psykiatri, PPR m.m.)

BEMÆRK! Der er en frist på 14 dage. Alt dokumentation skal være Myndighedscentret i hænde senest 14 dage efter ansøgningstidspunktet. Er dokumentationen ikke modtaget ved fristens udløb, bortfalder ansøgningen.

Myndighedscentret udarbejder den økonomiske vurdering. For at få belyst de særlige og væsentlige behov, indhenter Myndighedscentret statusudtalelse fra skole og evt. Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) – eller andre relevante fagpersoner.

Når alle oplysninger foreligger, vil I blive indkaldt til en samtale med en socialrådgiver. Herefter foretages en socialfaglig vurdering af, om der er grundlag for at yde tilskud til et efterskoleophold.

Den endelige beslutning træffes på et teammøde i Myndighedscentret, og afgørelsen bliver sendt skriftligt til jer.

Tilskud til efterskole ydes efter servicelovens § 52a. Du kan læse mere om loven på Retsinformation.dk