Tilskud til efterskoleophold

Familie- og rådgivningscentret kan yde tilskud til en ungs ophold på efterskole, men det kræver, at helt særlige forhold gør sig gældende.

Der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, for at Familie- og rådgivningscentret kan yde tilskud til en ungs ophold på efterskole. Det vil sige:

  • At den unge skal have et særligt og væsentligt behov for støtte. Familie- og rådgivningscentret skal vurdere, at den unge har både sociale og faglige vanskeligheder i en sådan grad, at den almindelige folkeskole ikke kan tilgodese disse behov.
  • Udgiften til opholdet skal være af en sådan størrelse, at forældrene ikke selv kan betale den, på trods af evt. ændrede økonomiske dispositioner, som f.eks. at sætte et lån eller en opsparing i bero i perioden. Der skal som hovedregel altid påregnes en egenbetaling.

Hvilke klassetrin kan der søges til?

8. og 9. klassetrin. Kun i helt særlige tilfælde kan der bevilges støtte til 10. klassetrin.

Hvor meget udgør et tilskud?

Et tilskud udgør en andel eller maksimalt jeres egenbetaling af skolepengene. Du skal altså selv afholde udgifter til depositum, indskrivningsgebyr, udmeldelsesgebyr, materialer, ekskursioner, lomme- og tøjpenge, transport til hjemmeweekends m.m.

Hvordan søger jeg?

Hvis du allerede er i kontakt med Familie- og rådgivningscentret, skal du starte med at kontakte jeres vanlige rådgiver.

Ellers skal du kontakte Familie- og rådgivningscentrets reception på telefonnummer 8915 4670.

Du vil blive bedt om samtykke til, at vi indhenter oplysninger, der kan oplyse os om dit barns særlige og væsentlige behov. Vi vil indhente en statusudtalelse fra skole og evt. Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) – eller fra andre relevante fagpersoner.

Når vi har alle oplysningerne, bliver I indkaldt til en samtale med en børne- og ungerådgiver. Børne- og ungerådgiveren skal så vurdere, om der er grundlag for en eventuel bevilling af tilskud. Er det tilfældet, skal der som det sidste laves en økonomisk vurdering. 

Du skal udfylde en økonomisk oversigt, og du skal dokumentere alle de indtægter og udgifter, som du noterer på oversigten. Dvs. lønsedler, ydelser fra Udbetaling Danmark, udskrifter fra pengeinstitut, (betalingsservice og lign.). Betalingsoversigt fra den valgte efterskole skal også indgå. Du skal vælge det skema nedenfor, der passer til din situation.

Den endelige beslutning træffes af Familie- og rådgivningscentret, og afgørelsen bliver sendt skriftligt til jer.

BEMÆRK! Der er en frist på 14 dage. Alt dokumentation skal være Familie- og rådgivningscentret i hænde senest 14 dage efter du er blevet bedt om at sende det til os. Har vi ikke modtaget dokumentationen ved fristens udløb, bortfalder ansøgningen.

Vælg det skema, der passer til din situation:

  1. Du er enlig forsørger - dvs. at du ikke har en ægtefælle/samlever
  2. Du bor sammen med barnets anden forælder
  3. Du har en ægtefælle/samlever, som ikke har forældremyndighed over barnet

Lovgivning

Tilskud til efterskole ydes efter barnets lov § 35.