Tosprogede børn og unge

At være tosproget betyder, at man har et andet modersmål end dansk, og at det først er ved kontakt med det omgivende samfund, at man lærer dansk.

Tosprogede børn og unge skal ifølge folkeskoleloven undervises i dansk som andetsprog, hvis de har behov for sprogstøtte, når de begynder i skolen. Det gælder både, hvis de optages i skolen ved skolestart eller senere i skoleforløbet.

Der findes forskellige tilbud til tosprogede børn og unge i skolen i Randers Kommune. Klik på undersiderne herunder for at læse mere.

Børn, der ankommer til Danmark i skolealderen, og som ikke kan tilstrækkeligt dansk til at deltage i den almindelige undervisning, skal have basisundervisning i dansk som andetsprog. Målet er hurtigst muligt at give det enkelte barn dansksproglige færdigheder, der gør det i stand til at indgå i det faglige og sociale fællesskab i en almindelig klasse.

I Randers Kommune indskrives børn, der ankommer til Danmark, som udgangspunkt på distriktsskolen. Her gives basisundervisningen på hold eller som enkeltmandsundervisning. Samtidigt deltager den enkelte elev fra starten i den almindelige klasse i fag, hvor eleven vil få et rimeligt udbytte af undervisningen, eksempelvis engelsk, matematik, idræt, musik mv. På den måde foregår overgangen fra basisundervisningen til fuld deltagelse i undervisningen i den almindelige klasse løbende.

Nyankomne børn og unge på 14 år eller derover er frem til skoleåret 2015/2016 blevet samlet på Nørrevangsskolen. I skoleåret 2016/2017 er der også oprettet en gruppe på Assentoftskolen. Her bliver eleverne ligeledes indskrevet i en almindelig klasse med gradvis overgang fra basisundervisning til den almindelige klasse. Samlingen af denne gruppe sker af pædagogiske årsager, da der for disse elever foreligger en særlig sprogopgave. Der arbejdes med denne gruppe med særligt fokus på, at eleverne -  i det omfang, det er muligt -  kan gå til afgangsprøve.

Tosprogede elever, som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning - men som stadig har et behov for sprogstøtte - kan modtage supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Den supplerende undervisning i dansk som andetsprog gives som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen.

Børn og unge, hvis forældre er statsborgere i medlemsstater i Den Europæiske Union eller i lande, der er omfattet af Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, skal ifølge folkeskoleloven tilbydes modersmålsundervisning i den pågældende stats officielle sprog.

Der oprettes hold, hvis der kan samles mere end 12 elever med samme modersmål, og såfremt at der kan findes en egnet lærer til at varetage undervisningen. Undervisningen foregår på Nørrevangsskolen.