Bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser

Resultater af tilfredshedsundersøgelsen på socialområdet i Randers Kommune 2022

Randers Kommune arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de brugere, der har brug for hjælp. En del af det arbejde er at spørge brugerne og de pårørende, hvordan de oplever kommunens tilbud. Derfor har Rambøll, på vegne af Randers Kommune, gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende til brugere, som benytter et eller flere af kommunens sociale tilbud. Undersøgelsen er foretaget inden for tilbudstyperne: Botilbud, mestringsvejledning, dagtilbud, dagbeskæftigelsestilbud og rusmiddelbehandling. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i foråret 2022. Dataindsamling og analyse er gennemført af Rambøll.

Undersøgelsen omfatter Center for Voksenhandicap, Center for Børnehandicap og Autisme, Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. I centrene er der udført både bruger-og pårørendeundersøgelse. For hvert enkelt tilbud, inden for centeret, er der imidlertid foretaget en individuel vurdering af, hvorvidt en bruger- og/eller pårørendeundersøgelse har kunnet gennemføres.

Brugerundersøgelsen er som udgangspunkt foretaget på alle tilbud til voksne på tværs af socialområdet – dette med enkelte undtagelser af tilbud, som rummer målgrupper, hvis kognitive funktionsniveau er så lavt, at de, selv med støtte, ikke vil kunne besvare et spørgeskema. Brugerundersøgelsen gennemføres ikke på tilbud til børn med handicap.

Pårørendeundersøgelsen er ligeledes gennemført på tværs af socialområdet med undtagelse af uvisiterede tilbud og nogle bo- og dagtilbud, hvor undersøgelsen ikke har været relevant, idet der grundet tilbudstype eller målgruppekarakteristika ikke er et (tæt) pårørendesamarbejde.

Herunder findes rapporter over resultaterne af bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelsen 2022. Resultaterne er her inddelt i:

  • Resultater for det samlede socialområde
  • Resultater for Center for Voksenhandicap
  • Resultater for Center for Børnehandicap og Autisme
  • Resultater for Psykiatri og Socialt Udsatte

I centerrapporterne fremgår der desuden en oversigt over de enkelte tilbudsresultater. Ønskes der en selvstændig rapport for et bestemt tilbud, kan der rettes henvendelse til:

Konsulent Lise Suhr Pedersen
Social og arbejdsmarked
Mail: lise.suhr.pedersen@randers.dk
Tlf. 8915 7205