Børnehandicapplan

For jer der har et barn under 18 år, som lever med et handicap.

Indledning

Med afsæt i en bred involvering af pårørende, medarbejdere og andre interesserede har vi i Randers Kommune på det specialiserede socialområde udarbejdet en udviklingsplan for børnehandicapområdet til gavn for jer som familie og for jeres barn, som lever med et handicap. Børnehandicapplanen beskriver de overordnede pejlemærker og sætter retningen for udviklingen af indsatsen på børnehandicapområdet i 2020-2023.

Den seneste handicapplan blev udarbejdet i 2016 og er som helhed implementeret og i drift. Derfor blev det i foråret 2019 besluttet at udarbejde en ny handicapplan. Forrige handicapplan dækkede det samlede handicapområde i Randers Kommune, men som noget nyt er der udarbejdet to handicapplaner – én Børnehandicapplan og én Voksenhandicapplan – frem for én samlet plan. Begrundelsen for at udarbejde to handicapplaner er, at gøre planen mere relevant for jeres barn og familie.

Hvad er børnehandicapområdet?

Børnehandicapområdet omfatter indsatser til jer, der har et barn under 18 år, som lever med et handicap.

Børnehandicapplanens byggesten

Børnehandicapplanen tager afsæt i og understøtter byrådets vision for 2018-2021 og socialudvalgets fokusområder for 2018-2021, som er:

 • Helhedsorienteret indsats på både børneområdet og voksenområdet
 • Tidlig indsats og forebyggelse – fra barn til voksen
 • Gentænkning af frivilligområdet
 • Styrkelse af autismeområdet
 • Økonomi i balance – overensstemmelse mellem budget og borgerens behov for hjælp

Planen tager ligeledes afsæt i Randers Kommunes ”Børn og ungepolitik”, som beskriver de overordnede rammer og målsætninger for samarbejdet omkring børn og unge i Randers Kommune, herunder også børn og unge med et særligt behov. Derudover tager børnehandicapplanen afsæt i FN’s Børnekonvention, Handicapkonvention og verdensmål for en bæredygtig udvikling, som er et særligt fokusområde i Randers Kommune de kommende år.

Børnehandicapplanen indeholder syv indsatsområder, der vil blive arbejdet med i 2020-2023. Indsatsområderne bygger på input fra forældre, medarbejdere og interesseorganisationer, som er indsamlet på en workshop med deltagelse af blandt andet pårørende og via møder med medarbejdere på børnehandicapområdets tilbud. Indsatserne i Børnehandicapplanen bygger samtidig videre på de nuværende og eksisterende indsatser på børnehandicapområdet samt erfaringerne og indsatserne i den forrige handicapplan med henblik på at understøtte sammenhængen i udviklingen på børnehandicapområdet. I kan se et overblik over indsatsområderne længere nede på siden.

Vores ambition for handicapområdet

I Randers Kommune ønsker vi at skabe helhedsorienterede indsatser på handicapområdet, der bygger på samarbejde og tager udgangspunkt i både jeres barns og familiens samlede behov. Vores ambition er at understøtte jeres barns udvikling og mestring af eget liv, hvor vedkommende får mulighed for at anvende sine ressourcer og potentialer. Børnehandicapplan 2020-2023 skal være med til at indfri denne ambition.

Hvem henvender børnehandicapplanen sig til?

Børnehandicapplan 2020-2023 henvender sig til jer, der har et barn under 18 år, som får støtte på Randers Kommunes børnehandicapområde.

Den officielle definition på handicap står i FN's Handicapkonvention, som Danmark har tilsluttet sig. FN's definition på et handicap er: Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre (jf. artikel 1 i FN's Handicapkonvention).

Overordnet set kan et handicap altså defineres som en indgribende og langvarig funktionsnedsættelse, der begrænser en person i hverdagen. En langvarig funktionsnedsættelse kan eksempelvis være, hvis jeres barn lever med cerebral parese, autisme, eller udviklingshæmning.

Selve begrebet handicap er et bredt begreb, og det udvikler sig hele tiden i samspil med det, som i øvrigt sker i samfundet. Hvad der anses som et handicap, kan derfor godt ændre sig over tid.

Børn med et handicap og deres familier kan og vil få hjælp fra mange forskellige afdelinger i Randers Kommune.

De kan blandt andet få hjælp fra familieafdelingen, dagstilbudsområdet, socialområdet, omsorgsområdet, skoleområdet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

Hvilken hjælp der er nødvendigt og hvilke afdelinger, som skal yde denne hjælp, vurderes på baggrund af barnets samlede funktionsniveau, og bliver dermed ikke fastsat på baggrund af barnets eventuelle diagnose(r).

Derfor er Børnehandicapplanen en fælles plan for hele Randers Kommune, som skal sætte retningen for udviklingen af indsatsen for børn med et handicap de kommende år.

Strategigrundlag

Børnehandicapplan 2020-2023 bygger på handicapområdets fælles strategigrundlag, som blev udviklet i 2016 i forbindelse med udarbejdelsen af den forrige handicapplan. Strategigrundlaget danner ramme om indsatserne og samarbejdet med borgere samt pårørende på handicapområdet.

Et strategigrundlag er et fælles fundament, som beskriver visionen, missionen, værdierne og principperne på et bestemt område.

Børnehandicapplanen og Voksenhandicapplanen bygger på samme strategigrundlag med henblik på at skabe et sammenhængende handicapområde, der tager afsæt i en fælles tilgang.

 • Vision – Vi vil være kendt for sammenhæng, udvikling og dialog i samarbejdet med jer.
 • Mission – Vi vil understøtte, at jeres barn opnår størst mulig mestring i eget liv og derigennem livskvalitet på lige fod med andre børn.
 • Værdier – Vores værdier er åbenhed, ordentlighed og respekt for forskellighed.
 • Bærende principper – Vi vil opfylde visionen og missionen via en (re)habiliterende, forebyggende og samarbejdende tilgang med udgangspunkt i både jeres barns og familiens behov.

Vi stræber efter sammenhæng, udvikling og dialog

På handicapområdet vil vi understøtte sammenhængen i jeres barns og families liv i samarbejde med jer. Herunder sammenhængen mellem livsfaser og livsbegivenheder – i overgangen fra barn til voksen og til seniorlivet, mellem tilbud og på tværs af sektorer. Det kræver, at vi fokuserer på helhedsorienterede indsatser i fællesskab og koordinerer med de relevante samarbejdspartnere. Samtidig skal vi være opmærksomme på, at vi udvikler os fagligt og er nysgerrige over for nye og mere effektive metoder, der understøtter både jeres barns og families behov bedre.

Vi tror på, at dialog og et gensidigt samarbejde mellem jer som familie, os som kommune, pårørende og netværk, organisationer, civilsamfundet og erhvervslivet er vigtigt, hvis vi skal lykkes med at tilrettelægge en indsats, der giver mening for jeres barn og familie. Vi vil understøtte gennemsigtighed og forventningsafstemning via løbende og tydelig kommunikation i samarbejdet.

Jeres barns og families mestring og livskvalitet er vores fælles mission

På handicapområdet er vores mission at understøtte jeres barns og families udvikling og mestring af eget liv. Ved mestring i eget liv forstår vi evnen til at involvere sig i forbedringen af egen situation og medvirke til at skabe et meningsfuldt liv. Størst mulig mestring af eget liv betyder altså, at både jeres barn og familien mestrer vigtige faktorer i livet, i det omfang barnets og familiens ressourcer giver mulighed for.

Vi har derudover fokus på jeres barns og jeres families livskvalitet. Livskvalitet er individuelt, skabes på egne præmisser og ud fra det, som giver mening for den enkelte. På handicapområdet vil vi hjælpe jer med at nedbryde eller overkomme de barrierer, der måtte være i forhold til at opnå livskvalitet og det at kunne deltage aktivt i fællesskabet.

Vi tror på åbenhed, ordentlighed og respekt for forskellighed

Værdierne åbenhed, ordentlighed og respekt for forskellighed skal kendetegne vores samarbejde med jer som familie, vores medarbejdere og samfundet. Værdierne er samtidig vores forudsætninger for at opnå vores vision på handicapområdet.

Åbenhed henviser til, at vi på handicapområdet skal have en åbenhed i forhold til hvilken indsats, der bedst understøtter jeres samlede mestringsevne og livskvalitet ud fra de rammer og muligheder, som i øvrigt findes i jeres liv.

Ordentlighed betyder, at vi vil være opmærksomme på etiske og moralske aspekter i vores samarbejde med dig. Vi vil være respektfulde og ligeværdige i vores kommunikation og samarbejde med dig, dine pårørende og dit netværk. Vi skal holde vores ord og være loyale over for de aftaler, vi indgår i fællesskab.

Vi vil have respekt for forskellighed og respektere, at I som familie er forskellige og derfor har forskellige behov. Vi vil anerkende at jeres barns og families behov ændrer sig over tid, og at vores ydelser derfor på samme vis må tilpasses udviklingen i jeres liv.

Børnehandicapplanen bygger på inddragelse

Børnehandicapplan 2020-2023 bygger på involvering af unge, pårørende, medarbejdere og andre interesserede, der alle er kommet med gode og inspirerende inputs til planen.

Som et led i udviklingen af børnehandicapplanen har børnehandicapområdet iværksat nogle aktiviteter, hvor unge, I forældre, medarbejdere og interesseorganisationer har haft mulighed for at give udtryk for udfordringer i hverdagen, ønsker til fokusområder, egne erfaringer, behov og drømme. Børnehandicapplanen afspejler dermed de forhold som de unge, I som forældre, omverdenen og vi selv mener kræver opmærksomhed og handling de kommende år.

På børnehandicapområdet har vi afholdt nedenstående aktiviteter i forbindelse med udviklingen af børnehandicapplanen:

 • Workshop på børnehandicapområdet med deltagelse af enkelte unge, interesserede forældre, pårørende, medarbejdere, samarbejdspartnere og interesseorganisationer
 • Personalemøder med vores medarbejdere
 • Møder med en ekstern referencegruppe bestående af borgerguides fra handicapområdet, repræsentanter fra skolebestyrelserne på Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen samt medlemmer af handicaprådet og udsatterådet

På workshoppen deltog i alt 25 pårørende til børn med et handicap, hvoraf nogle også repræsenterede en interesseorganisation.

Hvad er en borgerguide?

En borgerguide er en person, der er uddannet i at dele ud af egne levede erfaringer til gavn for borgere i samme eller lignende situation.

De andre fagområder er med på holdet

De mange inputs fra jer og vores medarbejdere kalder på indsatser og løsninger, som rækker ud over socialområdet og ind i de andre fagområder i Randers Kommune. Derfor har vi afholdt samarbejdsmøder mellem lederne på handicapområdet og relevante ledere i de andre forvaltninger med henblik på at præsentere de indsatsområder, som forudsætter et samarbejde på tværs. På møderne er der givet tilkendegivelser på at indgå i et samarbejde om fælles løsninger, hvilket også skal sikre at børnehandicapplanen bliver hele Randers Kommunes plan.

Vi har holdt samarbejdsmøder med

 • Sundhedsområdet
 • Omsorgsområdet
 • Dagtilbudsområdet
 • Familieområdet
 • Skoleområdet
 • Beskæftigelsesområdet

Indsatsområder

Børnehandicapplanen består af tre overordnede spor "Engagement i jer", "Kvalitet i jeres liv" og "Udvikling i jeres liv". Herunder er der syv indsatsområder, der vil blive arbejdet med i 2020-2023. Indsatsområderne skal understøtte et fælles fokus på jeres barns og families udvikling samt mestring.

Engagement i jer

Engagement handler om at være involveret eller interesseret i noget eller nogen, og det styrker vores motivation og handlekraft i retning mod et mål. Vores engagement i jer har derfor stor betydning for, at vi kan understøtte familiens samlede mestring, ønsker og behov bedst muligt. Under inddragelsesprocessen blev vi opmærksomme på, at der er potentiale for at styrke vores engagement i samarbejdet med jer. Generelt efterspørges øget koordinering og samarbejde på tværs af de fagområder, man som familie er i kontakt med. Både pårørende og medarbejdere efterspørger, at vi i højere grad bygger bro mellem forskellige gangværende indsatser, og skaber overblik over de tilbud og muligheder, der eksisterer til familier med et barn med handicap. Flere påpegede i den forbindelse, at det er vigtigt, at der er en god og anerkendende relation mellem familien og vores medarbejdere. Samtidig understregede deltagerne på workshoppen, at der er behov for løbende kommunikation, opfølgning og inddragelse, så de pårørende føler sig inddraget i barnets forløb.

På baggrund af ovenstående har vi udvalgt to indsatsområder, som skal styrke vores fælles engagement i jer:

 • Koordinering og sammenhæng
 • Styrket forældresamarbejde

Koordinering og sammenhæng

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at understøtte koordinering og samarbejde mellem jer og vores medarbejdere i Randers Kommune, så vi sammen kan skabe en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, der giver mening for jeres barn og familie.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Koordinering og samarbejde mellem jer og vores medarbejdere spiller en rolle i alt, hvad vi gør, og det er forudsætningen for, at vi kan skabe en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for jeres barn og familie. På børnehandicapområdet er vi leverandører af indsatserne til jer, der har et barn med handicap. En vellykket indsats forudsætter ofte involvering af forskellige faggrupper og dermed forskellige aktører i kommunen. Der er altså ikke én aktør, medarbejder eller faggruppe, som kan tilrettelægge en helhedsorienteret og sammenhængende indsats uafhængigt af de andre. Hver især har deres særlige opgaver og betydning, hvorfor et godt resultat for jeres barn og familie kræver, at vi koordinerer og samarbejder med hinanden.

Ligeledes er det vigtigt, at vi har fælles viden om vores tilbud til jeres barn og jer som familie, så I kan få gavn af tilbuddene i hverdagen, og vores medarbejdere kan indtænke tilbuddene som en del af indsatsen til jeres barn og familie.

Citat af forælder til barn med et handicap: Vi har brug for hjælp til alt det med koordineringen, når alt er så indviklet forvaltningerne imellem.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Koordinering, kommunikation og samarbejde med jer for at skabe gennemsigtighed i indsatsen.
 • Optimere de tværfaglige netværksmøder i samarbejde med dagtilbuds- skole- og familieområdet. Herunder afdække formål, indhold og deltagere på netværksmøderne.
 • Sammentænke arrangementer og tilbud til borgerne på tværs af børnehandicapområdet og dagtilbuds-, skole-, familie-, sundheds- og omsorgsområdet med henblik på at skabe øget sammenhæng i vores tilbud til jer.
 • Udvikle fælles samarbejdsaftaler og samarbejdsmodeller mellem børnehandicapområdet og dagtilbuds-, skole- og familieområdet. Herunder understøtte udviklingen af et fælles forståelses sprog, fælles viden og koordinering på tværs af indsatser.
 • Understøtte den tværfaglige samarbejdsmodel på børneområdet, som sundhed, børn, skole og familieområdet arbejder efter.
 • Udvikle fælles handleplan for "den gode overgang fra barn til voksen" i et samarbejde med voksenhandicapområdet og kommunens Ungeindsats og Uddannelsesvejledning (UU).
 • Udbrede fælles viden om barnets og familiens situation.
 • Udbrede viden om indsatser på tværs af børnehandicapområdet og kommunens øvrige områder.
 • Udvikle et samlet overblik over kommunens tilbud på Randers Kommunes hjemmeside, herunder tilbud til jeres barn og familie. Overblikket opbygges så tilbuddene er inddelt efter aldersgruppe og specifikke målgrupper. Udviklingen af tilbudsoversigten udvikles i et samarbejde med dagtilbuds-, skole-, familie-, sundheds-, omsorgs-, kultur- og arbejdsmarkedsområdet.

Citat og forælder til barn med et handicap: Min svigerfamilie har haft svært ved at se, at mit barn har en udfordring. Det har været svært for mig, fordi jeg har skulle overbevise og forsvare at mit barn har en diagnose.

Styrket forældresamarbejde

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at understøtte et velfungerende samarbejde med jer som familie.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Som forældre er I afgørende for, at vi kan understøtte den bedst mulige indsats for jeres barn og familie. Dette skyldes, at I har en unik viden og et kendskab til jeres barn og familiens dagligdag, som er betydningsfuld for, hvordan den rette indsats ser ud. I er derfor en unik og uundværlig samarbejdspartner og ressource for vores medarbejdere. Samtidig er det vigtigt, at I føler jer inddragede i de beslutninger, der foretages omkring jeres barn, fordi det påvirker hele familien.

Citat og forælder til barn med et handicap: Et leksikon der beskriver mulighederne, så man ikke skal høre det fra andre forældre, men får informationen af kommunen.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Fokus på en løbende og gensidig fælles forventningsafstemning og kommunikation i samarbejdet.
 • Nuancering af vores sprog og skabe forståelse for "kommunale begreber".
 • Udvikle et fælles kodeks for "det gode samarbejde" mellem vores medarbejdere og jer som familie i samarbejde med de andre fagområder.

Citat og forælder til barn med et handicap: Det kunne være rart at blive ringet op af en sagsbehandler bare for at blive spurgt om, "hvad er status og hvordan går det hos jer?".

Kvalitet i jeres liv

Både jeres barns og familiens samlede livskvalitet er vigtig. Derfor vil vi arbejde målrettet for at skabe de betingelser, der kan understøtte at jeres barn og familie får et godt liv. Livskvalitet er individuelt, skabes på egne præmisser og er derfor også forskelligt fra familie til familie. På workshoppen fremhævede flere pårørende, at det er vigtigt, vi har tilbud, der ikke kun understøtter barnet men også familien som helhed for at øge familiens samlede trivsel. Derudover blev det pointeret, at der er behov for tilbud, der handler om at håndtere det at være i et parforhold, når man har et barn med handicap. Herudover blev det fremhævet, at der kan være behov for glidende overgang, når støtten ophører og midlertidige støttemuligheder. Samtidig blev det italesat, at det er vigtigt med mulighed for løbende sparring og tilpasning af indsatsen, fordi barnets behov for støtte ændres i takt med, at det bliver ældre.

På baggrund af ovenstående vil vi arbejde med nedenstående to indsatsområder, så vi kan understøtte øget kvalitet i jeres liv:

 • En varieret tilbudsvifte
 • Forebyggende og fleksibel støtte

En varieret tilbudsvifte

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at understøtte en varieret og familieorienteret tilbudsvifte, der bidrager til øget trivsel og mestring for jeres barn og familie.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

At være forældre eller søskende til et barn med handicap er udfordrende følelsesmæssigt, og det er noget, som påvirker hele familien og den indbyrdes relation. Børn med handicap er forskellige, og har derfor også forskellige behov for støtte. På samme måde er familier forskellige, og det vil variere, hvad I som familie har brug for i forhold til at være pårørende til et barn, der lever med et handicap.

Citat og forælder til barn med et handicap: Det er svært at have fokus på de "normale" børn. Som forældre skal vi hele tiden splitte os op, for at alle børnene bliver set og hørt. Man føler, man er nødt til at "brænde sine børn af", fordi de ikke alle kan få opmærksomhed hele tiden.

Hvordan vil vi arbejdes med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i 2020-2023:

 • Tilbud målrettet hele familien, herunder forældre og søskende – herunder også tilbud, der ikke kræver visitation.
 • Tilbud målrettet parforhold i relation til det at have et barn med handicap i samarbejde med sundheds- og familieområdet, der i forvejen har en række tilbud målrettet forældre og parforhold.
 • Øget brug af aktivitets- og fritidskoordinatorfunktionen på børnehandicapområdet med henblik på at synliggøre tilbud til familier, som har et barn med et handicap.

Forebyggende og fleksibel støtte

Hvad er forebyggelse?
 • Primær forebyggelse er at forhindre, at problemer opstår.
 • Sekundær forebyggelse er at opspore og begrænse et problem tidligst muligt.
 • Tertiær forebyggelse er at hindre tilbagefald, udvikling eller forværring af et problem.
Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at understøtte, at I som familie får den rette indsats på rette tidspunkt, så jeres barns og families trivsel og mestring i hverdagen øges.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Det kan have store konsekvenser for jeres barns muligheder både i barndommen og senere i voksenlivet, hvis der ikke reageres på begyndende problemstillinger. For at skabe gode betingelser for jeres barn både nu og på sigt er det derfor vigtigt med en forebyggende og tidlig familierettet indsats, der understøtter jeres barns trivsel, udvikling og mestring. Samtidig er det afgørende, at vi er i stand til løbende at tilpasse indsatsen over for jeres barn og familie i takt med ændringer i behov. Forudsætningen for dette arbejde er en helhedsorienteret tilgang, der bygger på et tæt tværfagligt samarbejde mellem vores medarbejdere på både handicapområdet og i almenområdet samt en aktiv inddragelse af jer som familie.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Forebyggende indsatser.
 • Fælles fokus på jeres barns og families mestring på tværs af børnehandicapområdet og de øvrige områder i kommunen, som I er i kontakt med.
 • Muligheder for løbende støtte, råd og vejledning – også efter endt indsats.
 • Midlertidige støttemuligheder forud for endelig afklaring af indsats.
 • Øget tilgængelighed i undervisningen i folkeskolen for børn med handicap i et samarbejde med skoleområdet og specialskolerne.

Citat og forælder til barn med et handicap: Familiekonsulenten var rigtig godt for os, fordi hun kunne give os redskaber til at støtte barnets hverdag. Det var svært da familiekonsulenten slap os, da man følte, at man stod alene. Man falder tilbage i de gamle vaner. Der er behov for tilbagemelding fra familiekonsulenten ift. at følge op på arbejdet med struktur.

Udvikling i jeres liv

Vi tror på, at alle kan og har ret til at udvikle sig både personligt, fagligt og socialt uanset handicap. Udvikling er en proces, der handler om forandring, og det er noget, der kan føre til øget livskvalitet. Mennesker er forskellige, og vi udvikler os derfor heller ikke ens, og vi kan have vidt forskellige ønsker til udvikling. Under inddragelsesprocessen var der dog særligt flere ønsker om øget netværksdannelse mellem familier med et barn med et handicap. På workshoppen italesatte mange pårørende, at der er et stort behov for at mødes med andre familier i samme eller lignende situation. Dels så barnet med et handicap og dets søskende kan mødes med andre i samme eller lignende situation. Dels for at få råd og vejledning i forhold til at håndtere det at være forældre til at barn med handicap fra andre forældre, der har stået i samme eller lignende situation. I den forbindelse blev det forslået at etablere ”pårørendeguides”, som kan yde støtte og sparring til andre forældre med afsæt i egne oplevelser og erfaringer.

På baggrund af ovenstående har vi udvalgt tre indsatsområder, så vi kan understøtte jeres udvikling bedre:

 • Pårørendeguides
 • Netværksdannelse
 • Velfærdsteknologi

Pårørendeguides

Hvad er en pårørendeguide?

Pårørendeguides er personer, der er forælder/pårørende til et barn med handicap, og som kan yde støtte og sparring til andre forældre med afsæt i egne oplevelser og erfaringer.

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at etablere pårørendeguides på børnehandicapområdet, som kan yde sparring, inspirere, give håb og støtte til jer som familie samt bidrage med en unik viden til vores medarbejdere.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

At få et barn med et handicap er forbundet med svære følelser og tanker for alle familiemedlemmer. Som forælder skal man lære at håndtere og mestre en ny rolle, og det kræver omstilling og tilpasning i hele familien. Derudover er der er behov for viden om barnets udfordringer og de muligheder, der eksisterer for rådgivning og støtte. Samtidig med at man i familien skal hjælpe hinanden med at bære og håndtere det følelsesmæssige, skal man også til at finde vej igennem det kommunale system for at få den rette hjælp.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Afdække potentielle pårørende til at varetage rollen som pårørendeguide.
 • Uddanne en gruppe af pårørendeguides målrettet flere og forskellige typer handicap.
 • Udvikle og afprøve konceptet for pårørendeguides, herunder kortlægge deres rolle og opgaver.
 • Dagtilbuds-, skole-, familie-, sundheds- og omsorgsområdet tænkes ind i udviklingen af konceptet.

Netværksdannelse

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at understøtte, at I som familie får et netværk med ligesindede, som I kan læne jer op af i hverdagen.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Et netværk med ligesindede familier kan skabe rum for at dele erfaringer og oplevelser med hinanden. Som forældre kan et netværk med ligesindede gøre det muligt at møde andre forældre, der kan sætte sig ind i, hvad det betyder at være pårørende til et barn med et handicap og de mange følelser, der er forbundet hermed. Samtidig kan jeres barns søskende få mulighed for at mødes med andre børn i samme situation, hvor de kan snakke om, hvordan det er at have en bror eller søster, der lever med et handicap. Måske kan de endda få en øget forståelse for både deres egen og andre børns erfaringer og få redskaber til at håndtere de tanker og følelser, der kan opstå. Et netværk med ligesindede kan også gøre det muligt for jeres barn at møde andre børn, der selv lever med et handicap, og dermed understøtte nye relationer og venskaber.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Fortsat understøtte og videreudvikle aktiviteter for familier med børn med handicap.
 • Fortsat understøtte og videreudvikle aktiviteter for søskende i familie med børn med handicap.
 • Fortsat understøtte og videreudvikle netværksdannelse blandt familier med børn med handicap.
 • Samarbejde med de øvrige områder i kommunen og interesseorganisationer om at etablere netværk til familier med børn med handicap.

Citat og forælder til barn med et handicap: Venskaber knyttes med andre børn, som har de forudsætninger, som man selv har.

Velfærdsteknologi som mestringsteknologi

Hvad er velfærdteknologi?

Velfærdsteknologi er teknologiske og digitale redskaber, der kommer forskellige målgrupper på det sociale område til gavn i deres dagligdag eller i forbindelse med sociale velfærdsydelser og indsatser, f.eks. i form af mainstreamteknologi, der dækker over teknologier, der bruges i samfundet i almindelighed (eksempelvis smartphones og tablets).

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at understøtte udviklingen i brug af velfærdsteknologi, der kan understøtte jeres barn og familiens mestring i hverdagen og bidrage til at øge jeres livskvalitet.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Velfærdsteknologi kan gøre mennesker med et handicap i alle aldre mere selvhjulpne, så de opnår større selvstændighed, sikkerhed, tryghed, omgivelseskontrol og social aktivitet. Samtidig kan velfærdsteknologiske løsninger bidrage til, at mennesker med et handicap opnår en bedre livskvalitet (Socialstyrelsen, 2020).

Erfaringerne fra arbejdet med den forrige handicapplan viser, at der fortsat er potentialer og uafprøvede muligheder i forhold til velfærdsteknologiske løsninger på børnehandicapområdet.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Følge udviklingen og undersøge mulighederne for brug af nye former for velfærdsteknologi på børnehandicapområdet.
 • Udveksle viden om brug af velfærdsteknologi på tværs af børnehandicapområdet samt de øvrige områder i kommunen.
 • Arbejde med at lave video og andre digitale løsninger, som kan understøtte familierne i hverdagen.

Opfølgning og implementering

Centerlederen på børnehandicapområdet og socialchefen har det overordnede ansvar for implementeringen og forankringen af Børnehandicapplan 2020-2023.

Hvert år udvælger centerlederen hvilke indsatsområder, som der skal arbejdes med. Det vil variere, hvilke afdelinger på børnehandicapområdet, der arbejder med de forskellige indsatsområder. Der nedsættes en arbejdsgruppe for hvert indsatsområde, som har ansvaret for, at der arbejdes med aktiviteterne og at relevante medarbejdere og/eller ledere inddrages. Hvis indsatsområdet går på tværs af flere fagområder, inddrages de relevante medarbejdere og ledere fra de andre forvaltninger i arbejdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af handicapplanerne blev der nedsat en ekstern referencegruppe med deltagelse af borgerguides fra handicapområdet, repræsentanter fra skolebestyrelserne på Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen samt medlemmer af Handicaprådet og Udsatterådet. Denne gøres til en sparringsgruppe, som vil blive inviteret med til at planlægge, følge og give sparring på implementeringen af de enkelte indsatsområder.

Derudover vil der løbende være fokus på at fortælle om fremdrift i implementeringen. De berørte fagudvalg, Handicaprådet og Udsatterådet vil årligt modtage en status på implementeringen. Herudover udsendes nyhedsbreve til medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interesserede ved behov, ligesom vi vil holde vores hjemmeside opdateret med nyheder omkring udviklingen på området.

Økonomi

Omsætningen af Børnehandicapplanen 2020-2023 sker inden for de gældende budgetter.