Voksenhandicapplan

For dig over 18 år med et handicap, f.eks. autisme, udviklingshæmning, fysisk handicap eller senhjerneskade.

Indledning

På baggrund af en bred involvering af borgere, pårørende og medarbejdere har vi i Randers Kommune på det specialiserede socialområde udarbejdet en udviklingsplan for voksenhandicapområdet til gavn for dig, som lever med et handicap. Voksenhandicapplanen beskriver de overordnede pejlemærker og sætter retningen for udviklingen af indsatsen på voksenhandicapområdet i 2020-2023.

Den seneste handicapplan blev udarbejdet i 2016 og er som helhed implementeret og i drift. Derfor blev det i foråret 2019 besluttet at udarbejde en ny handicapplan. Forrige handicapplan dækkede det samlede handicapområde i Randers Kommune, men som noget nyt er der udarbejdet to handicapplaner – en børnehandicapplan og en voksenhandicapplan – frem for én samlet plan. Begrundelsen for at udarbejde to handicapplaner er at gøre planen mere relevant for dig som borger.

Hvad er voksenhandicapområdet?

Voksenhandicapområdet omfatter tilbud til dig over 18 år, som lever med et handicap. Tilbuddene er inddelt efter autisme, udviklingshæmning, fysisk handicap og/eller senhjerneskade.

Voksenhandicapplanens byggesten

Voksenhandicapplanen tager afsæt i og understøtter byrådets vision for 2018-2021 og socialudvalgets fokusområder for 2018-2021, som er:

 • Helhedsorienteret indsats på både børneområdet og voksenområdet
 • Tidlig indsats og forebyggelse – fra barn til voksen
 • Gentænkning af frivilligområdet
 • Styrkelse af autismeområdet
 • Økonomi i balance – overensstemmelse mellem budget og borgerens behov for hjælp

Planen tager ligeledes afsæt i Randers Kommunes "Politik for borgere med særlige behov", som beskriver de overordnede rammer og målsætninger for samarbejdet med borgere i Randers Kommune, der har særligt behov for støtte – herunder borgere med handicap. Derudover tager voksenhandicapplanen afsæt i FN's Handicapkonvention og verdensmål for en bæredygtig udvikling, som er et særligt fokusområde i Randers Kommune de kommende år.

Voksenhandicapplanen indeholder ni indsatsområder, der vil blive arbejdet med i 2020-2023. Indsatsområderne bygger på input fra borgere, pårørende, medarbejdere og interesseorganisationer. De forskellige input er indsamlet via tre afholdte workshops på udviklingshæmnings-, autisme- og senhjerneskadeområdet samt via en aktiv inddragelse af borgere og medarbejdere på handicapområdets tilbud. Indsatserne i voksenhandicapplanen bygger samtidig videre på erfaringerne og indsatserne i den forrige handicapplan med henblik på at understøtte sammenhængen i udviklingen på voksenhandicapområdet. Du kan se et overblik over indsatsområderne længere nede på siden.

Vores ambition for handicapområdet

I Randers Kommune ønsker vi at skabe helhedsorienterede indsatser på handicapområdet, der bygger på samarbejde og tager udgangspunkt i dine behov, livsvilkår, ønsker og drømme. Vores ambition er at understøtte din udvikling og mestring af eget liv, hvor du får mulighed for at anvende dine ressourcer og potentialer. Voksenhandicapplan 2020-2023 skal være med til at indfri denne ambition.

Hvem henvender voksenhandicapplanen sig til?

Voksenhandicapplan 2020-2023 henvender sig til dig, som er over 18 år, bor i Randers Kommune, har et handicap og får støtte gennem voksenhandicapområdet.

Den officielle definition på handicap står i FN's Handicapkonvention, som Danmark har tilsluttet sig. FN's definition på et handicap er: Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre (jf. artikel 1 i FN's Handicapkonvention).

Overordnet set kan et handicap altså defineres som en langvarig funktionsnedsættelse, der begrænser dig i hverdagen. En langvarig funktionsnedsættelse kan eksempelvis være, hvis du lever med autisme, udviklingshæmning, en senhjerneskade eller et fysisk handicap.

Selve begrebet handicap er et bredt begreb og det udvikler sig hele tiden i samspil med det, som i øvrigt sker i samfundet. Hvad der anses som et handicap kan derfor godt ændre sig over tid.

Mennesker med et handicap kan og vil få hjælp fra mange forskellige afdelinger i Randers Kommune. De kan blandt andet få hjælp fra sundhedsområdet, socialområdet, omsorgsområdet, fritidsområdet og beskæftigelsesområdet. Hvilken hjælp der er nødvendigt og hvilke afdelinger, som skal yde denne hjælp, vurderes på baggrund af vedkommendes samlede funktionsniveau og bliver dermed ikke fastsat på baggrund af vedkommendes eventuelle diagnose(r). Derfor er voksenhandicapplanen en fælles plan for hele Randers Kommune, som skal sætte retningen for udviklingen af indsatsen for mennesker med et handicap de kommende år.

Strategigrundlag

Voksenhandicapplan 2020-2023 bygger på handicapområdets fælles strategigrundlag, som blev udviklet i 2016 i forbindelse med udarbejdelsen af den forrige handicapplan. Strategigrundlaget danner ramme om indsatserne og samarbejdet med borgerne på handicapområdet.

Et strategigrundlag er et fælles fundament, som beskriver visionen, missionen, værdierne og principperne på et bestemt område. Voksenhandicapplanen og Børnehandicapplanen bygger på samme strategigrundlag med henblik på at skabe et sammenhængende handicapområde, der tager afsæt i fælles tilgang.

 • Vision – Vi vil være kendt for sammenhæng, udvikling og dialog i samarbejdet med dig.
 • Mission – Vi vil understøtte, at du opnår størst mulig mestring i eget liv og derigennem livskvalitet på lige fod med andre borgere.
 • Værdier – Vores værdier er åbenhed, ordentlighed og respekt for forskellighed.
 • Bærende principper – Vi vil opfylde visionen og missionen via en (re)habiliterende, forebyggende og samarbejdende tilgang med udgangspunkt i dine behov.

Vi stræber efter sammenhæng, udvikling og dialog

På handicapområdet vil vi understøtte sammenhængen i dit liv i samarbejde med dig. Herunder sammenhæng mellem livsfaser og livsbegivenheder – i overgangen fra barn til voksen og til seniorlivet, mellem tilbud og på tværs af sektorer. Det kræver, at vi fokuserer på helhedsorienterede indsatser i fællesskab og koordinerer med de relevante samarbejdspartnere. Samtidig skal vi være opmærksomme på, at vi udvikler os fagligt og er nysgerrige over for nye og mere effektive metoder, der understøtter dine behov bedre.

Vi tror på, at dialog og et gensidigt samarbejde mellem dig som borger, os som kommune, dine pårørende og dit netværk, organisationer, civilsamfundet og erhvervslivet er vigtigt, hvis vi skal lykkes med at tilrettelægge en indsats, der giver mening for dig. Vi vil understøtte gennemsigtighed og forventningsafstemning via løbende og tydelig kommunikation i samarbejdet.

Din mestring og livskvalitet er vores fælles mission

På handicapområdet er vores mission at understøtte din udvikling og mestring af eget liv. Ved mestring af eget liv forstår vi din evne til at involvere dig i forbedringen af din situation og medvirke til at skabe et meningsfuldt liv. Størst mulig mestring af eget liv betyder altså, at du mestrer vigtige faktorer i dit liv, i det omfang dine ressourcer giver mulighed for.

Vi har derudover fokus på din livskvalitet. Livskvalitet er individuelt, skabes på egne præmisser og ud fra det, som giver mening for den enkelte. På handicapområdet vil vi hjælpe dig med at nedbryde eller overkomme de barrierer, der måtte være for dig i forhold til at opnå livskvalitet og det at kunne deltage aktivt i fællesskabet.

Vi tror på åbenhed, ordentlighed og respekt for forskellighed

Værdierne åbenhed, ordentlighed og respekt for forskellighed skal kendetegne vores samarbejde med dig som borger, vores medarbejdere og samfundet. Værdierne er samtidig vores forudsætninger for at opnå vores vision på handicapområdet.

Åbenhed henviser til, at vi på handicapområdet skal have en åbenhed i forhold til hvilken indsats, der bedst understøtter din mestringsevne og livskvalitet ud fra de rammer og muligheder, som i øvrigt findes i dit liv.

Ordentlighed betyder, at vi vil være opmærksomme på etiske og moralske aspekter i vores samarbejde med dig. Vi vil være respektfulde og ligeværdige i vores kommunikation og samarbejde med dig, dine pårørende og dit netværk. Vi skal holde vores ord og være loyale over for de aftaler, vi indgår i fællesskab.

Vi vil have respekt for forskellighed og respektere, at I som borgere er forskellige og derfor har forskellige behov og ønsker. Vi vil anerkende, at dine behov ændrer sig over tid, og at vores ydelser derfor på samme vis må tilpasses udviklingen i dit liv.

En borgerstyret handicapplan

Voksenhandicapplan 2020-2023 bygger på en bred involvering af borgere, medarbejdere og andre interesserede, der alle er kommet med gode og inspirerende inputs til planen.

Forud for udarbejdelsen af voksenhandicapplanen har voksenhandicapområdet iværksat en række aktiviteter, hvor borgere, pårørende, medarbejdere og interesseorganisationer har haft mulighed for at give udtryk for udfordringer, behov, ønsker, håb og drømme. Voksenhandicapplanen afspejler dermed de forhold borgere, omverdenen og vi selv mener kræver opmærksomhed og handling de kommende år.

På voksenhandicapområdet har vi afholdt nedenstående aktiviteter i forbindelse med udviklingen af voksenhandicapplanen:

 • Workshop for borgere med senhjerneskade og/eller fysisk handicap, autisme og udviklingshæmning med deltagelse af interesserede borgere, medarbejdere, pårørende og interesseorganisationer
 • Inddragelse af borgere og medarbejdere på handicapområdets tilbud
 • Møder med en ekstern referencegruppe bestående af borgerguides fra handicapområdet, repræsentanter fra skolebestyrelserne på Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen samt medlemmer af handicaprådet og udsatterådet

I alt har omkring 450 borgere og pårørende deltaget i ovenstående aktiviteter. Herudover er alle medarbejdere blevet inddraget på personalemøder.

Hvad er en borgerguide?

En borgerguide er en person, der er uddannet i at dele ud af egne levede erfaringer til gavn for borgere i samme eller lignende situation.

De andre fagområder er med på holdet

De mange inputs fra borgere, medarbejdere og pårørende kalder på indsatser og løsninger, som rækker ud over socialområdet og ind i de andre fagområder i Randers Kommune. Derfor har vi afholdt samarbejdsmøder mellem lederne på handicapområdet og relevante ledere i de andre forvaltninger med henblik på at præsentere de indsatsområder, som forudsætter et samarbejde på tværs. På møderne er der givet tilkendegivelser på at indgå i et samarbejde om fælles løsninger, hvilket også skal sikre at voksenhandicapplanen bliver hele Randers Kommunes plan.

Vi har holdt møder med

 • Beskæftigelsesområdet
 • Sundhedsområdet
 • Omsorgsområdet
 • Kulturområdet
 • Fritidsområdet
 • Miljø- og teknikområdet

Indsatsområder

Voksenhandicapplanen består af tre overordnede spor: "Engagement i dig", "Kvalitet i dit liv" og "Udvikling i dit liv". Herunder er der ni indsatsområder, som der vil blive arbejdet med i 2020-2023. Indsatsområderne skal understøtte et fælles fokus på din udvikling og mestring.

Engagement i dig

Engagement handler om at være involveret eller interesseret i noget eller nogen, hvilket styrker vores motivation og handlekraft i retning mod et mål. Vores engagement i dig har derfor stor betydning for, at vi kan understøtte din mestring, dine ønsker og dit behov bedst muligt. Under inddragelsesprocessen blev vi opmærksomme på, at der er potentiale for at styrke vores engagement i samarbejdet med dig. Generelt efterspørges øget koordinering og samarbejde på tværs af de fagområder, man som borger er i kontakt med. Både borgere, pårørende og medarbejdere efterspørger, at vi i højere grad bygger bro mellem forskellige igangværende indsatser og skaber overblik over de tilbud og muligheder, der eksisterer for borgere med handicap. Flere fremhævede desuden, at det er vigtigt, at vi arbejder med en succesfuld inddragelse af pårørende, netværk og frivillige aktører. Herunder at vi sikrer løbende forventningsafstemning i samarbejdet.

På baggrund af ovenstående har vi udvalgt tre indsatsområder, som skal styrke vores fælles engagement i dig:

 • Koordinering og sammenhæng
 • Samarbejde med pårørende og netværk
 • Frivillighed

Koordinering og sammenhæng

Hvad er formålet?

Formålet er at understøtte koordinering og samarbejde mellem dig, dine pårørende/netværk og vores medarbejdere i Randers Kommune, så vi sammen kan skabe en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, der giver mening for dig.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Koordinering og samarbejde mellem dig, dine pårørende/netværk og vores medarbejdere spiller en rolle i alt, hvad vi gør, og det er forudsætningen for at skabe en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for dig. På voksenhandicapområdet er vi leverandør af indsatserne til dig, som er over 18 år og lever med et handicap. En vellykket indsats kræver dog som oftest involvering af forskellige faggrupper og områder i kommunen. Der er altså ikke én aktør, medarbejder eller faggruppe, som kan tilrettelægge en helhedsorienteret og sammenhængende indsats uafhængigt af de andre. Hver har deres særlige opgaver og betydning, hvorfor et godt resultat for dig kræver, at vi koordinerer og samarbejder med de relevante aktører.

Ligeledes er det vigtigt, at vi har fælles viden om vores tilbud til dig, så du og dine pårørende kan få gavn af dem i hverdagen og vores medarbejdere kan indtænke tilbuddene som en del af indsatsen.

Citat af pårørende til borger med autisme: Kunne I ikke godt larme lidt mere omkring alle de tilbud, så flere får kendskab til de super gode tilbud.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Koordinering, kommunikation og samarbejde med dig for at skabe gennemsigtighed i indsatsen.
 • Sammentænke arrangementer og tilbud til borgerne på tværs af social-, beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds-, kultur-, fritids- og omsorgsområdet med henblik på at skabe øget sammenhæng i vores tilbud til dig.
 • Udvikle fælles samarbejdsaftaler og samarbejdsmodeller mellem voksenhandicapområdet og de øvrige områder i kommunen, som du er i kontakt med. Herunder arbejde på at skabe et fælles forståelsessprog og understøtte vidensdeling og koordinering på tværs af vores fagområder.
 • Udvikle fælles handleplan for ’den gode overgang fra barn til voksen’ i et samarbejde med børnehandicapområdet.
 • Understøtte fortsat udvikling af helhedsplaner, der giver et samlet overblik over din situation.
 • Understøtte forankring af de gode erfaringer med den visuelle og borgerstyrede handleplan samt inspirationsforløbene fra projektet "Mit Liv, Min Plan".
 • Udbrede viden om indsatser på tværs af voksenhandicapområdet og kommunens øvrige områder, så vi får indsigt i hinandens opgaver, roller, metoder og vilkår. Eksempelvis ved at medarbejdere er i praktik hos hinanden eller at der afholdes fælles faglige arrangementer.
 • Udbrede viden om handicaps til de af vores medarbejdere, du er i kontakt med. Særligt vil der være fokus på at udbrede viden til samarbejdspartnere i Jobcenter Randers.
 • Understøtte løbende viden, råd og vejledning til dig og dine pårørende/netværk.
 • Udvikling af et samlet overblik over kommunens tilbud på Randers Kommunes hjemmeside, herunder tilbud til dig som lever med et handicap. Overblikket opbygges så tilbuddene er inddelt efter aldersgruppe og specifikke målgrupper. Udviklingen af tilbudsoversigten sker i et samarbejde med dagtilbuds-, skole-, familie-, sundheds-, omsorgs-, kultur- og arbejdsmarkedsområdet samt uddannelsesinstitutionerne.

Citat af borger med senhjerneskade: Der er mange medarbejdere, der ikke er klædt ordentlig på til at vejlede – man oplever at blive kastet rundt i systemet, den ene ved ikke, hvad den anden laver, og mange har ikke den rette viden.

Samarbejde med pårørende og netværk

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at understøtte et velfungerende samarbejde med dine pårørende og dit netværk med henblik på at aktivere deres ressourcer, erfaringer og viden ind i indsatsen.

Pårørende er den eller de personer, du selv definerer som pårørende. Det kan for eksempel være dine forældre, søskende, børn, ægtefælle/samlever, andre familiemedlemmer eller en nær ven, som du er tæt knyttet til. Inddragelse af pårørende og netværk sker altid med afsæt i dine behov og ønsker.

Citat af pårørende til borger med handicap: Man får en fornemmelse af, at man som pårørende ikke har en aktie eller er involveret.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Dine pårørende og dit netværk er dine nærmeste og vigtigste relationer, og de kan bidrage med noget meget værdifuldt til indsatsen. Dine pårørende og dit netværk bidrage med ressourcer og unik viden om dig, ligesom at de yder støtte og omsorg, når du har det svært. Samtidig er dine pårørende og dit netværk også en sårbar gruppe, der kan være stærkt påvirkede af din situation og som kan have brug for støtte og vejledning til at håndtere rollen som din nærmeste. Undersøgelser viser, at en succesfuld inddragelse af pårørende samt et velfungerende socialt netværk giver bedre behandlings- og rehabiliteringseffekter. Vi anerkender og værdsætter dette og betragter dine pårørende og dit netværk som meget betydningsfulde samarbejdspartnere.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Fælles og løbende forventningsafstemning i samarbejdet og kommunikationen med dine pårørende og dit netværk.
 • I samarbejde med dig klæde dine pårørende og dit netværk på til at støtte op om dig og forstå dit handicap.
 • Støtte og hjælp til pårørende, herunder formidling af tilbud til pårørende til borgere med et handicap.

Frivillighed

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at skabe en velfungerende inddragelse af frivillige aktører, som skal understøtte din mestring og dine muligheder for at deltage i aktiviteter i lokalsamfundet sammen med andre borgere.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Inddragelsen af frivillige er et supplement til den socialfaglige og tværfaglige indsats, så vi i fællesskab kan yde en endnu bedre indsats over for dig. Frivillige kan bidrage med ressourcer i form af støtte og nærvær, og de kan understøtte dine muligheder for at indgå i nye fællesskaber i samfundet. Frivillige kan derfor også være med til at øge dit netværk gennem nye venskaber og relationer. For vores medarbejdere kan inddragelsen af frivillige være med til at skabe ny inspiration og give mere viden om, hvad der betyder noget for dig. Samtidig er det vigtigt, at vores medarbejdere inddrages i samarbejdet med frivillige, så vi kan understøtte sammenhængen i dit liv.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Afdække nye og fleksible måder at inddrage frivillige på samt arbejde på at fastholde kontinuitet i de frivillige.
 • Frivilligt følgeskab til aktiviteter i lokalsamfundet i et samarbejde med vores fritidsområde.
 • Fælles retningslinjer for samarbejdet med frivillige, herunder inddragelse af vores medarbejdere og forventningsafstemning med de frivillige omkring rollefordeling, opgaver osv.
 • Synliggøre og sikre adgang til information om aktiviteter, hvor der er mulighed for at være frivillig.
 • Uddannelse af frivillige med henblik på at klæde dem på og give de frivillige den rette viden til at kunne varetage opgaven.
 • Løbende evaluering af den frivillige indsats.

Borger med autisme: Det kunne være fedt have et frivilligkorps, der kan komme og følge en til fritidsaktiviteter ude i foreningslivet.

Kvalitet i dit liv

Din livskvalitet er vigtig for os, og vi vil arbejde målrettet for at skabe de betingelser, der kan bidrage til et godt liv for dig. Livskvalitet er individuelt og det skabes på egne præmisser. Under inddragelsesprocessen gav borgerne dog udtryk for at særligt sociale relationer, aktiviteter i fællesskaber, et godt helbred og et trygt sted at bo er elementer, der er med til at øge livskvaliteten. Flere fremhævede i den forbindelse, at der mangler viden om aktiviteter og bedre muligheder for følgeskab til aktiviteter. Samtidig var der ønsker om at få mere viden om sundhed og at lave flere aktiviteter i fællesskab med andre. Derudover blev der talt om, at det er vigtigt, at have selv- og medbestemmelsesret i eget hjem, og at vores medarbejdere opfører sig respektfuldt, når de kommer i borgernes hjem.

På baggrund af ovenstående vil vi arbejde med nedenstående tre indsatsområder, så vi kan understøtte øget kvalitet i dit liv.

 • Et socialt og aktivt liv for dig
 • Et sundt liv i fællesskab
 • Fortsat udvikling af vores botilbud

Et aktivt og socialt liv for dig

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er, at understøtte at du får bedre muligheder for at leve et aktivt og socialt liv med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Alle har brug for et socialt liv. Sociale relationer skabes i alle sammenhænge og går på tværs af hvor vi bor, arbejder og opholder os i vores fritid. Borgere med særlige behov føler sig oftere ekskluderet fra det sociale liv, og derfor er det vigtigt, at vi har et øget fokus på det.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Alternative former for følgeskab til aktiviteter.
 • Afdække og udvikle vores tilbud til seniorer.
 • Fortsat og øget brug af aktivitets- og fritidskoordinatoren med henblik på at synliggøre frivillige sociale tilbud til dig.
 • Samarbejde med projekt ”Bevæg dig for livet” og herigennem idrætsforeninger, så du i højere grad inkluderes i de eksisterende idrætstilbud.
 • Skabe overblik over og synliggøre eksisterende tilbud og fritidsaktiviteter.
 • Udvikling og forankring af et Autismecenter i Gudenåcenteret.
 • Understøtte en fleksibel og varieret tilbudsvifte.
 • Understøtte øget fysisk og psykisk tilgængelighed i byrum og bygninger for dig som lever med handicap i et samarbejde med sekretariatet i Udvikling, Miljø og Teknik. Vi vil arbejde med:
  • Etablering af en borgergruppe under Handicaprådet, som kan rådgive omkring tilgængelighed.
  • Indtænke Randers Kommunes tilgængelighedskonsulent på handicapområdet.
  • Understøtte implementeringen af et nyt trafiksikkerhedsråd i Randers Kommune, der skal yde råd og vejledning omkring trafikale spørgsmål. Handicaprådet er repræsenteret i rådet.
Hvad er en tilgængelighedskonsulent?

Randers Kommune har en tilgængelighedskonsulent, hvis rolle er at rådgive og vejlede om tilgængelighed i offentligt tilgængelige bygninger samt i byrummet, således borgere med handicap har mulighed for at færdes på lige vilkår i byrum og bygninger. Tilgængelighedskonsulenten er ikke en myndighedsperson, men fungerer som bindeleddet mellem Handicaprådet og Udvikling, Miljø og Teknik.

Et sundt liv i fællesskab

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at skabe øget lighed i sundhed og understøtte din fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Sundhed betyder, at vi har det godt fysisk, men også at vi trives psykisk og socialt. Når vi lever sundt, medfører det øget velvære og livskvalitet, og det forlænger vores levetid. Fysisk sundhed handler om at have en sund krop, og den kan styrkes ved, at vi dyrker motion dagligt, spiser en ordentlig kost og får tilstrækkeligt med søvn. Psykisk og mental sundhed handler om, at vi trives, og at vi kan udfolde vores evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Synliggøre eksisterende sundhedstilbud og aktiviteter tilpasset dine behov.
 • Styrke fokus på sundhedstilbud- og aktiviteter i fællesskab med andre borgere.
 • Udbrede viden om sundhed (kost, søvn, motion, ressourcer og trivsel).
 • Understøtte mulighederne for at deltage i sundhedstilbud. Herunder arbejde med fysisk og psykisk tilgængelighed i sundhedstilbud.

Fortsat udvikling af vores botilbud

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er, at vi fortsat udvikler vores botilbud og understøtter, at de har en høj kvalitet, der tager udgangspunkt i dine behov og ønsker til et hjem.

Voksenhandicapområdet yder i dag mestringsvejledning (bostøtte) til voksne borgere med handicap, der bor for sig selv. Derudover har handicapområdet en række små bofællesskaber til borgere med udviklingshæmning, der ikke har behov for døgndækning. På voksenhandicapområdet er der også botilbud med døgndækning til borgere med udviklingshæmning, senhjerneskade og autismespektrumforstyrrelser.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Et hjem er ikke bare en bolig, der består af mursten og vægge. Derimod er et hjem noget vi skaber over tid, og det er med til at skabe os. Vores hjem er vores base, et sted vi kan sænke paraderne, slappe af, være sammen med andre og hygge os – vores hjem er en stor del af os og vores hverdag. Derfor er det vigtigt, at vi føler os trygge og har det godt der, hvor vi bor.

Citat af borger med senhjerneskade: Det kan være vanvittig grænseoverskridende, at mit hjem pludselig er en arbejdsplads.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Selv- og medbestemmelsesret i forhold til eksempelvis indretning af egen bolig, madlavning og sociale aktiviteter med henblik på at understøtte din følelse af "hjem".
 • Livsfaser og træning i forhold til at kunne bo i egen bolig.
 • Arbejde med "Det gode naboskab" på vores botilbud – hvordan og hvornår er man en god nabo?
 • En fælles forståelse for at komme i dit hjem – eventuelt ved at udvikle et fælles kodeks for det gode møde i hjemmet.
 • Aktiviteter på botilbuddene for alle målgrupper og aldersgrupper. Herunder fokus på at åbne botilbud op for omverdenen, hvor eksempelvis sportsklubber og frivillige foreninger i lokalsamfundet inviteres til at afholde aktiviteter på botilbuddene.
 • Udbrede viden om de forskellige botilbud på handicapområdet til dig og vores medarbejdere.
 • Undersøge mulighederne for øget aktivering af udendørsarealerne på botilbuddene.

Udvikling i dit liv

Vi tror på, at alle kan og har ret til at udvikle sig både personligt, fagligt og socialt uanset handicap. Udvikling er en proces, der handler om forandring, og det er noget, der kan føre til øget livskvalitet. Mennesker er forskellige, og vi udvikler os derfor heller ikke ens, og vi kan have vidt forskellige ønsker til udvikling. Under inddragelsesprocessen var der dog særligt ønsker om at udvikle sig beskæftigelses- og uddannelsesmæssigt. Blandt andet efterspurgte borgerne bedre forudsætninger for og viden om mulighederne for at tage en uddannelse, komme i beskæftigelse eller få et job. Derudover blev der talt om at ansætte medarbejdere med levede erfaringer med et handicap – såkaldte borgerguides, som kan understøtte borgernes udvikling med afsæt i egen erfaringskompetence. Samtidig fremhævede flere i inddragelsesprocessen velfærdsteknologi som et værktøj til at understøtte øget mestring og udvikling i hverdagen.

På baggrund af ovenstående har vi udvalgt tre indsatsområder, så vi kan understøtte din udvikling bedre.

 • Beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder
 • Borgerguides
 • Velfærdsteknologi

Beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at understøtte dine muligheder for at få en uddannelse og/eller komme i beskæftigelse.

Indsatsområdet understøtter realiseringen af de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2020 samt målene i Randers Kommunes beskæftigelsesplan 2020, hvor det er et særligt fokusområde, at flere borgere med handicap kommer i beskæftigelse.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

At være i beskæftigelse eller under uddannelse er en stor del af vores identitet. Vi ønsker alle at indgå i fællesskaber, gøre nytte og have meningsfuld beskæftigelse uanset handicap. Vores tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse kan medvirke til at skabe en øget trivsel og livskvalitet. Dette skyldes blandt andet, at en uddannelse og/eller et job kan give mulighed for hel eller delvis selvforsørgelse samt et liv, hvor den enkelte kan opleve sig inkluderet i samfundet og udnytte sit potentiale.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Afdække, synliggøre og udbrede viden om uddannelses-, job- og beskæftigelsesmuligheder til dig som lever med et handicap, herunder tilbud til seniorer og til dig, som har et ønske om at udvikle og anvende dine ressourcer.
 • Udbrede viden om det at have et handicap til eksisterende og potentielle arbejdsgivere.
 • Understøtte tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse i samarbejde med beskæftigelsesområdet.
 • Understøtte forudsætningerne for at du kan varetage et job eller tage en uddannelse.
 • Den gode overgang til job og uddannelse.
 • Understøtte et fortsat godt samarbejde med Jobcenter Randers eksempelvis med fokus på at:
  • Afprøve brug af borgerguides fra voksenhandicapområdet i Jobcenter Randers.
  • Arbejde videre med udviklingen af en fælles samarbejdsmodel om en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats.
  • Udbrede viden om hinanden og understøtte udviklingen af et fælles forståelsessprog og begreber.
  • Understøtte øget koordinering af indsatser på tværs af voksenhandicapområdet, uddannelsesområdet og Jobcenter Randers.

Borgerguides til dig

Hvad er en borgerguide?

En borgerguide er en person, der er uddannet i at dele ud af egne levede erfaringer til gavn for borgere i samme eller lignende situation.

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at uddanne og aktivere borgerguides på handicapområdet, som kan yde sparring, inspirere, give håb og støtte til dig og dine pårørende. Samtidig kan de bidrage med viden til vores medarbejdere.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Konceptet "borgerguides" blev udviklet med projekt "Mit Liv, Min plan", som var støttet af Velux-fonden.

Her blev der uddannet i alt 18 borgerguides i Randers Kommunes, som vejleder, holder oplæg og inspirationsforløb for borgere, medarbejdere og pårørende. Generelt er der gode erfaringer med borger til borger støtte, da det kan være med til at skabe håb, inspirere og støtte dig i din situation.

Citat af borger med senhjerneskade: Da jeg kom til skade, kunne det have været rart at have talt med en, der selv havde prøvet det – en borgerguide. Man ved slet ikke, hvad der skal ske, når man bliver ramt.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Afdække flere muligheder for brug af borgerguides på handicapområdet såvel som på andre områder i kommunen.
 • Uddanne flere borgerguides målrettet forskellige handicaps.
 • Undersøge mulighederne for at skaffe finansiering til ansættelse og aflønning af borgerguides.

Velfærdsteknologi som mestringsteknologi

Hvad er velfærdsteknologi?

Velfærdsteknologi er teknologiske og digitale redskaber, der kommer forskellige målgrupper på det sociale område til gavn i deres dagligdag eller i forbindelse med sociale velfærdsydelser og indsatser, f.eks. i form af mainstreamteknologi, der dækker over teknologier, der bruges i samfundet i almindelighed (eksempelvis smartphones og tablets).

Hvad er formålet med indsatsområdet?

Formålet er at understøtte udviklingen i brug af velfærdsteknologi, der kan understøtte din mestring i hverdagen og bidrage til at øge din livskvalitet.

Citat af borger med senhjerneskade: Man sætter en ære i at kunne klare sig selv.

Hvorfor vil vi arbejde med indsatsområdet?

Velfærdsteknologi kan gøre mennesker med et handicap i alle aldre mere selvhjulpne, så de opnår større selvstændighed, sikkerhed, tryghed, omgivelseskontrol og social aktivitet. Samtidig kan velfærdsteknologiske løsninger bidrage til, at mennesker med et handicap opnår en bedre livskvalitet.

Erfaringerne fra arbejdet med den forrige handicapplan viser, at der fortsat er potentialer og uafprøvede muligheder i forhold til velfærdsteknologiske løsninger på voksenhandicapområdet.

Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet?

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter i perioden 2020-2023:

 • Følge udviklingen og undersøge mulighederne for brug af nye former for velfærdsteknologi på handicapområdet.
 • Udveksle viden om brug af velfærdsteknologi på tværs af voksenhandicapområdet samt de øvrige områder i kommunen.
 • Undersøge mulighederne for teknologi, der kan understøtte kontakt til pårørende og netværk.
 • Opmærksomhed på din mestring af teknologi og digitale redskaber.

Opfølgning og implementering

Centerlederne på voksenhandicapområdet og socialchefen har det overordnede ansvar for implementeringen og forankringen af Voksenhandicapplan 2020-2023.

Hvert år udvælger centerlederne hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med. Det vil variere, hvilke afdelinger på voksenhandicapområdet, der arbejder med de forskellige indsatsområder. Der nedsættes en arbejdsgruppe for hvert indsatsområde, som har ansvaret for, at der arbejdes med aktiviteterne, og at relevante medarbejdere og/eller ledere inddrages. Hvis indsatsområdet går på tværs af flere fagområder, inddrages de relevante medarbejdere og ledere fra de andre forvaltninger i arbejdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af handicapplanerne blev der nedsat en ekstern referencegruppe med deltagelse af borgerguides fra handicapområdet, repræsentanter fra skolebestyrelserne på Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen samt medlemmer af Handicaprådet og Udsatterådet. Denne gøres til en sparringsgruppe, som vil blive inviteret med til at planlægge, følge og give sparring på implementeringen af de enkelte indsatsområder.

Derudover vil der løbende være fokus på at fortælle om fremdrift i implementeringen. De berørte fagudvalg, Handicaprådet og Udsatterådet vil årligt modtage en status på implementeringen. Herudover udsendes nyhedsbreve til medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interesserede ved behov, ligesom vi vil holde vores hjemmeside opdateret med nyheder omkring udviklingen på området.

Økonomi

Omsætningen af Voksenhandicapplanen 2020-2023 sker inden for de gældende budgetter.

Handicapplanen og FN's verdensmål

Vi understøtter FN's verdensmål:

 • Mål 10: Mindre ulighed: 10.2 – Styrk social, økonomisk og politisk inklusion
 • Mål 3: Sundhed og trivsel: At sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse: 4.5 – Afskaf al diskrimination i uddannelse
 • Mål 8: Anstændige job og økonomisk vækst: 8.5 – Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd med lige løn