Parkeringsforhold på privat fællesvej

Det kræver altid tilladelse fra kommunen at ændre parkeringsforholdene på en privat fællesvej.

Parkering på privat fællesvej

Som udgangspunkt må alle parkere på private fællesveje i byzone, så længe færdselslovens regler kan overholdes. Der kan dog være behov for at regulere parkeringen af hensyn til grundejerne. Inden grundejerne må lave ændringer i parkeringsforholdene, kræver det en tilladelse fra kommunen i henhold til privatvejsloven.

Sådan søger I om tilladelse

Vi anbefaler at I får en rådgiver til at hjælpe med at udarbejde ansøgningen, da der skal laves en skilte-/afmærkningsplan.

Det er gratis at søge om tilladelse, men det er grundejerne selv, der skal betale for de fysiske ændringer.

Skriv en kort ansøgning, som skal indeholde begrundelse for hvorfor I mener der er behov for at regulere parkeringen på vejen og hvilke ændringer i parkeringsforholdene, I ønsker. 

Vedlæg en skilte-/afmærkningsplan, som viser henholdsvis de nuværende parkeringsforhold og de ønskede ændringer.

Ansøgningen sendes til parkering@randers.dk

Kræver det ja fra andre?

Kommunen indhenter politiets godkendelse.

Kommunen kan godt træffe en afgørelse som tillader ændringerne, men tilladelsen kan ikke udnyttes, hvis der er uenighed mellem grundejerne og vejejerne. Derfor anbefaler vi, at I får alles samtykke, før I søger kommunen. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, som ikke kan udføres.

Hvad siger loven?

Se Privatvejsloven § 57 og Færdselsloven § 92.

Spørgsmål?

Kontakt:

Randers Kommune
Telefon: 8915 1900
E-mail: parkering@randers.dk

Parkeringsforholdene kan forbedres på flere måder alt efter parkeringspresset og vejens
udformning. Her er nogle af de løsninger, I kan søge tilladelse til:

1. Parkerings- eller standsningsforbud

Er der trange pladsforhold på vejen, kan man få tilladelse til parkerings- eller standsningsforbud i
eksempelvis den ene side af vejen.

2. Tidsbegrænset parkering

Er der meget rift om parkeringspladserne i jeres område, kan man søge om tilladelse til at skilte med tidsbegrænset parkering.

3. Skråparkering

Nogle steder kan man skabe ekstra p-pladser ved at ændre længdeparkering til skråparkering.

4. Private parkeringsrestriktioner

På private fællesveje kan man indføre private parkeringsrestriktioner. Skiltning og eventuelle beboerlicenser styres fra et privat parkeringskorps.

5. Parkeringsbås og parkeringslomme

En parkeringsbås er et opstribet felt på den eksisterende kørebane. En parkeringslomme bliver lavet ved at udvide kørebanen, så der bliver plads til en eller flere parkerede biler.