Ændring af parkeringsforhold på privat fællesvej

Der er mulighed for at ansøge om ændring af parkeringsforholdene på private fællesveje.

Det kræver altid tilladelse fra kommunen at ændre parkeringsforholdene på en privat fællesvej. Følg denne vejledning, når I søger.

Vi anbefaler at få en rådgiver til at hjælpe med at udarbejde ansøgningen, da der er en del tekniske krav til bl.a. tegningerne.

Det er gratis at søge om tilladelse, men det er grundejeren/grundejerne selv, der betaler for de fysiske ændringer.

Parkeringsforholdene kan forbedres på flere måder alt efter parkeringspresset og vejens
udformning. Her er nogle af de løsninger, I kan søge tilladelse til:

1. Parkerings- eller standsningsforbud

Er der trange pladsforhold på vejen, kan man få tilladelse til parkerings- eller standsningsforbud i
eksempelvis den ene side af vejen.

2. Parkering delvist på fortovet

Er vejen smal, kan man gøre det lovligt at parkere delvist på fortovet.

3. Tidsbegrænset parkering

Er der meget rift om parkeringspladserne i jeres område, kan man søge om tilladelse til at skilte med tidsbegrænset parkering, typisk max. 2 timer.

4. Skråparkering

Nogle steder kan man skabe ekstra p-pladser ved at ændre længdeparkering til skråparkering. Læs om reglerne for skråparkering i publikationen Byernes Trafikarealer, hæfte 9, side 29-30.

5. 2-timers zone

På private fællesveje kan man i særlige tilfælde indføre 2-timers parkering. Her må andre højst parkere gratis 2 timer på hverdage kl. 08-19, mens vejens beboere kan få en gratis beboerlicens. Skiltning og beboerlicens styres fra det private parkeringskorps.

6. Parkeringsbås og parkeringslomme

En parkeringsbås er et opstribet felt på den eksisterende kørebane. En parkeringslomme bliver lavet ved at udvide kørebanen, så der bliver plads til en eller flere parkerede biler.

Sådan søger du om tilladelse

Vær opmærksom på, at vi kun kan behandle ansøgningen, hvis den opfylder alle de krav, der er beskrevet nedenfor.

Skriv en kort ansøgning.

Beskriv, hvilke ændringer i parkeringsforholdene, I ønsker. Begrund også, hvorfor I ønsker ændringerne.

Vedlæg disse tegninger:

En eller flere målfaste detailtegninger i størrelsesforholdet 1:250. Tegningen/tegningerne skal både  vise:

  • de nuværende forhold
  • de ændringer i parkeringsforholdene, I søger tilladelse til.

Husk at angive mål på alt, bl.a.:

  • afmærkning (skilte, p-afmærkning, vigelinjer)
  • træer og anden beplantning
  • indkørsler til ejendomme
  • bump

NB! Hvis I søger om tilladelse til parkering delvist på fortov, skal ansøgningen også indeholde et målfast tværsnit i størrelsesforholdet 1:250. Tværsnittet skal vise vejen inklusive fortove og rabatter.

Mail ansøgningen inkl. tegninger (pdf) til parkering@randers.dk. Ændrer I projektet undervejs, skal den reviderede tegning (pdf) mailes til samme adresse.

Kræver det ja fra andre?

Kommunen kan godt træffe en afgørelse som tillader ændringerne, men tilladelsen kan ikke udnyttes, hvis der er uenighed mellem grundejerne og vejejerne. Derfor anbefaler vi, at I får alles samtykke, før I søger kommunen. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, som ikke kan udføres.

Hvad siger loven?

Se Privatvejsloven § 57 og Færdselsloven § 92.

Spørgsmål?

Kontakt:

Randers Kommune
Telefon: 8915 1900
E-mail: parkering@randers.dk