Container, bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejareal

Regulativ for midlertidig anbringelse af container, bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejareal

1. Alment

Randers Kommune har besluttet at midlertidig anbringelse af container, bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejarealer skal reguleres efter dette regulativ.

Alle beslutninger i dette regulativ er truffet efter forhandling med politiet i overensstemmelse med nævnte lovgivning.

Lov om offentlige veje m.v. §§ 80, 81, 83 og 89

Lov om private fælles veje § 66

Færdselsloven § 92

2. Formål

Regulativet skal sikre, at vej- og fortovsarealer samt offentlige pladser i Randers Kommune kan benyttes mest hensigtsmæssigt i forhold til trafikanter. Der lægges blandt andet vægt på, at fremkommeligheden på fortovene er god for alle fodgængere, herunder i høj grad for handicappede, og at anvendelsen af vej- og fortovsarealerne er hensigtsmæssig.

3. Administration og ansøgning

Ansøgning kan kun ske via et elektronisk ansøgningsskema på Virk.dk.

Randers Kommune træffer afgørelser jf. vejloven og efter forhandling med politiet.

4. Hvem kan søge?

Alle borgere og virksomheder kan søge om rådighedstilladelse på et vejareal.

5. Hvornår skal der søges?

Der skal søges om rådighedstilladelse på offentlige vejarealer og private fælles veje, når det ikke er muligt at overholde punkterne i afsnit 8.

6. Priser

Randers Kommune opkræver ikke betaling for at benytte offentlige vejarealer til placering af container, bygge- og anlægsmaterialer m.v.

7. Generelle bestemmelser

 • Der må ikke ske nogen form for opstillinger på kommunens primære trafikveje i tidsrummet kl. 07.00-09.00 og 15.00-17.00. Primære trafikveje (vejklasse 1) fremgår af Randers Webkort.
 • Arbejdsområdet skal afmærkes jf. gældende lovgivning om afmærkning af vejarbejder. Se gældende lovgivning på vejregler.lovportaler.dk.
 • Hvis fodgængere henvises til at benytte modsatte fortov, skal dette kunne ske uden fare eller væsentlig ulempe for fodgængerne. Der skal opstilles henvisningsskilte.
 • Kommunen eller politiet kan fastsætte yderligere regler, hvis færdsels- og/eller sikkerhedsmæssige hensyn taler herfor.
 • Ved af- og pålæsning i gågaderne skal der udvises særlig omhu for at undgå beskadigelse af fliserne.
 • Containere med stålruller må ikke anvendes uden forudgående udlægning af træ- eller stålplader til beskyttelse af granitfliser.
 • Køretøjer over 6 tons må ikke køre i gågaden.
 • Ansøger er under hele rådighedsperioden forpligtet til selv at sørge for renholdelse, saltning og snerydning af det benyttede areal.
 • Det benyttede areal skal efterlades rengjort og i samme stand som forinden ibrugtagning.
 • Udgifter i forbindelse med retablering af eventuelle skader på kommunal ejendom påhviler til enhver tid ansøger.
 • Ansvar for ting- og personskader, der forvoldes på tredjemand eller tredje mands ejendom på grund af en container, stillads, lift, kran og bygge- og anlægsmaterialer m.v., påhviler alene ansøger.
 • I særlige tilfælde kan man, ved gentagne overtrædelser, risikere at kommunen fjerner materiellet for ansøgers regning.
 • Hvis regler og vilkår ikke overholdes, kan Randers kommune til enhver tid, og uden varsel og erstatning af nogen art, inddrage en tilladelse eller kræve en container, bygge- og anlægsmaterialer m.v. fjernet fra vejareal, jf. lov om offentlige veje eller lov om private fælles veje.

8. Hvornår kan man fritages for at søge?

Som udgangspunkt skal opstilling/oplag af container, bygge- og anlægsmaterialer m.v. placeres på privat grund. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan mindre opstillinger/oplag ske på offentlig vejareal eller privat fælles vej uden rådighedstilladelse. Dog er der en række punkter som skal være overholdt.

8.1 Opstilling af åben container

Man kan fritages for at søge om rådighedstilladelse til en container når:

 • Containeren placeres på vejklasse 4 og vejklasse 5 veje. Se vejklasser på Randers Webkort.
 • Containeren er opstillet i maks. 2 dage.
 • Containeren er korrekt udstyret med reflekser.
 • Containeren er korrekt udstyret med lys i lygtetændingstiden.
 • Containeren ikke er placeret på fortov eller cykelsti.
 • Containeren er placeret i en afstand på min. 10 meter fra vejkryds.
 • Containeren er placeret i en afstand på min. 5 meter fra cykeludkørsler og fodgængerfelter.
 • Materiellet overholder krav om fri passage (se punkt 9).
 • Containeren er korrekt afmærket jf. gældende lovgivning om afmærkning af vejarbejder. Se gældende lovgivning på vejregler.lovportaler.dk.
 • Containeren er forsynet med firmanavn og telefonnummer.

8.2 Opstilling af stillads, lift og kran

Man kan fritages for at søge om rådighedstilladelse til stillads, lift og kran når:

 • Materiellet er placeret på fortov eller rabat.
 • Materiellet er opstillet i maks. 2 dage.
 • Materiellet overholder krav om fri passage (se punkt 9).
 • Eksisterende skiltning må ikke tildækkes.
 • Materiellet er placeret i en afstand på min. 10 meter fra et vejkryds.
 • Materiellet er placeret i en afstand på min. 5 meter fra cykeludkørsler og fodgængerfelter.
 • Materiellet er korrekt afmærket jf. gældende lovgivning om afmærkning af vejarbejder. Se gældende lovgivning på vejregler.lovportaler.dk.
 • Materiellet er forsynet med firmanavn og telefonnummer.

8.3 Oplag af bygge- og anlægsmaterialer

Man kan fritages for at søge om rådighedstilladelse til oplag af bygge- og anlægsmaterialer når:

 • Materialerne placeres på klasse 4 og klasse 5 veje. Se vejklasser på Randers Webkort.
 • Materialerne ligger der i maks. 2 dage.
 • Materialerne overholder krav om fri passage (se punkt 9).
 • Materiellet er placeret i en afstand på min. 10 meter fra et vejkryds.
 • Materiellet er placeret i en afstand på min. 5 meter fra cykeludkørsler og fodgængerfelter.
 • Materialerne er korrekt afmærket jf. gældende lovgivning om afmærkning af vejarbejder. Se gældende lovgivning på vejregler.lovportaler.dk.

9. Afmærkning

Inden ansøgning fremsendes, har ansøger pligt til at undersøge, om forholdene på stedet er egnede til den ønskede anvendelse. Ansøger skal blandt andet sikre sig, at alle trafikanter herunder fodgængere, cyklister m.v. kan færdes trygt og uhindret samt at færdselsloven bliver overholdt på stedet.

Hvis den pågældende arbejdsopgave kræver en tilladelse, skal ansøger udarbejde en afmærkningsplan som vedhæftes den elektroniske ansøgning. Før der kan udstedes en tilladelse skal både Randers Kommune, Veje- og trafik og Østjyllands Politi godkende den vedhæftede afmærkningsplan.

I de tilfælde hvor opgaven kræver skiltning med standsningsforbud, skal disse være opsat senest 24 timer inden vejarealet tages i brug.

Ansøger skal selv sørge for anskaffelse og opsætning af det godkendte afmærkningsmateriel. Ansøger har endvidere ansvaret for, at afmærkningsmateriellet er korrekt placeret under hele opstillingsperioden. Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med afmærkning.

10. Krav til fri passage

Af hensyn til sikkerheden for trafikanter samt Randers Kommunes forpligtigelser til renholdelse, vintertjeneste, affaldstømning m.v., er der en række krav til fri passage som skal overholdes.

Vejbenævnelser Vejklasse Krav til fri passage
Primære trafikveje Vejklasse 1 Min. 3,5 meter
Sekundære trafikveje Vejklasse 2 Min. 3,5 meter
Fordelingsveje Vejklasse 3 Min. 3,5 meter
Boligveje (kommunale- og private fælles veje) Vejklasse 4 Min. 3 meter
Industriveje (kommunale- og privat fælles veje) Vejklasse 5 Min. 3,5 meter
Cykelsti   Min. 1,5 meter
Fortov   Min. 1,2 meter

11. Krav til rednings- og brandveje

Der er særlige regler for rednings- og brandveje m.v. På Beredskab & Sikkerheds hjemmeside kan du læse hvordan du sikrer en, i brandmæssig henseende, forsvarlig opsætning af container, kran m.v. på vejarealer.

12. Nyttige links

Digital ansøgningsskema på Virk.dk

Vejklasser på Randers Webkort

Vejregler for afmærkning af vejarbejder

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om private fælles veje

Færdselsloven

Beredskab & Sikkerhed

13. Kontakt

Randers Kommune, Veje- og Trafik
Laksetorvet 1
8900 Randers C
Tlf.: 8915 1900
E-mail: vejeogtrafik@randers.dk