Brug af vejareal til andet end færdsel

Det er kommunen eller Vejdirektoratet, der giver tilladelse, hvis du skal bruge et vejareal til andet end færdsel.

Du skal som udgangspunkt altid søge om tilladelse ved vejmyndigheden, hvis du har behov for midlertidigt at bruge vejarealer til containere, lifte eller stilladser, eller dit behov vedrører byggematerialer, vejfester eller loppemarkeder m.m.. Ansøgning skal ske digitalt.

Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsvejene, mens kommunen er vejmyndighed for kommunevejene og de private fællesveje.

For brug af vejene inden for centerringen i Randers Midtby er der fastsat nærmere regler. Reglerne fremgår af Midtbyregulativ for brug af vejareal.

Tilladelse til brug af vejareal omfatter ikke parkering af indregistrerede køretøjer.

Hvis særlige forhold medfører, at du midlertidigt har brug for at lave en parkering, hvor der er et parkerings- eller standsningsforbud, kan du søge om tilladelse til dette. Du kan ansøge om dette ved at skrive til parkering@randers.dk. Du skal i ansøgningen beskrive årsag, tidspunkt og bilens registreringsnummer. 

Udgangspunktet for at kunne få tilladelse til midlertidig parkering ved et parkeringsforbud er, at der i bilen er monteret et arbejdsredskab, som er nødvendig for arbejdets udførelse. Ellers kan kun af- og pålæsning af materialer tillades.

Ansøgningsfrister

Klasse 1, 2 og busveje: 10 arbejdsdage hvis trafikken kan opretholdes. 20 arbejdsdage hvis der spærres for en busrute, eller hvis der skal etableres omkørsel, som skal godkendes af politi. Randers Kommune sørger for at informere busser, rutebiler, renovation m.fl.

Øvrige kommuneveje: 10 arbejdsdage, hvis trafikken kan opretholdes.

Private fællesveje: 20 arbejdsdage, da berørte parter skal høres. Fristen kan afkortes, hvis ansøger selv indhenter vejejers accept og vedhæfter den til ansøgningen.

Hvad skal du bruge vejarealet til

Du skal som udgangspunkt søge om tilladelse, hvis du ønsker at benytte et vejareal til anbringelse af nedenstående. Dog kan du i visse tilfælde fritages for at søge, hvis du overholder en række vilkår som beskrevet i Regulativ for midlertidig anbringelse af bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejareal.

Eksempler

 • Container
 • Stillads/rullestillads
 • Lift
 • Kran/mobilkran
 • Skurvogn

Regulativ for midlertidig anbringelse af bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejareal

Læs mere om regler for afmærkning af container mm her.

Søg tilladelse til midlertidig anbringelse af bygge- og anlægsmaterialer m.v. på vejareal på Virk.dk.

Du skal altid søge om tilladelse, når du ønsker at benytte et vejareal til gadeteater, vejfest m.v. hvor genstande midlertidigt skal placeres på vejarealet.

Eksempler

 • Gadeteater
 • Vejfest
 • Gademusik

Søg om tilladelse til at benytte vejareal til gadeteater, vejfest m.v. på Virk.dk.

Læs mere om vilkår for arrangementer.

Hvis det drejer sig om optog eller demonstrationer, skal de anmeldes til politiet. s mere på Politiets hjemmeside.

Derudover bør du også undersøge om pladserne er optaget af andre arrangementer og eventuelt selv booke plads. Det gør du på detsker.randers.dk.

HUSK at undersøge om telte mm. i forbindelse med arrangementet skal anmeldes eller have byggetilladelse. Det kan du læse mere om på siden Telte, transportable konstruktioner og midlertidige arrangementer.

Hvis det giver anledning til spørgsmål, kan de rettes til byggesagsvagten på 89 15 51 00.

Du skal søge om tilladelse til udeservering, hvis du gerne vil have borde, stole m.m. udenfor din café, restaurant og lignende.

Læs mere om udeservering.

Hvis du vil opsætte plakater eller bannere på eller over vejareal, skal du altid søge om tilladelse. Dette gælder dog ikke valgplakater.

Tilladelse kan kun opnås af:

 • arrangører der, som en del af deres formålsparagraf, arrangerer indsamlinger med humanitært formål (spejderorganisationer og lignende)
 • arrangører for større enkeltstående arrangementer omhandlende udstilling, cirkus, sport, musik, offentlige møder mv.

Plakaterne må ikke reklamere for et kommercielt varesalg.

I forhold til bannere kan du læse mere i skilteretningslinjerne.

Vilkår for opsætning af plakater

Søg om tilladelse til opsætning af plakater eller bannere på Virk.dk.

Regler for valgplakater

Hvis du skal have faste genstande placeret på eller over vejareal, skal du altid søge om tilladelse. Ansøgning skal sendes til vejeogtrafik@randers.dk. Den skal indeholde en skitse der viser hvad du søger om og placering af genstanden.

Eksempler

 • Handicapramper
 • Ladestandere
 • Trapper
 • Plantekummer

Inden du vil grave i en kommunevej eller en privat fællesvej (i byzone) skal du have tilladelse fra kommunen.

Læs mere om gravearbejde.

Cykelløb skal anmeldes til politiet i henhold til færdselslovens § 37. 

Motionsløb og lignende kræver ikke tilladelse, hvis færdselslovens regler kan overholdes.

Læs mere på Politiets hjemmeside.

Ved cykelløb, motionsløb og lignende arrangementer skal du dog altid søge om kommunens tilladelse, hvis du har brug for at afspærre vejarealer eller sætte målportaler, scener eller lignende på vejarealet.

Ansøgning skal ske via Virk.dk.

Læs mere om vilkår for cykelløb, motionsløb m.m.

Det er altid en god ide at tjekke, om arealet er optaget i forvejen. Find flere informationer om arrangementer, byens pladser m.m. på detsker.randers.dk.

HUSK at undersøge om telte mm. i forbindelse med arrangementet skal anmeldes eller have byggetilladelse. Det kan du læse mere om på siden Telte, transportable konstruktioner og midlertidige arrangementer.

Hvis det giver anledning til spørgsmål, kan de rettes til byggesagsvagten på 89 15 51 00

Demonstrationer og optog skal anmeldes til politiet.

Der skal kun søges om tilladelse ved kommunen, hvis der ønskes opsat scener, podier, pavilloner eller andre genstande på vejarealet.

Det er dog en god ide at tjekke, om arealet er optaget i forvejen. Find flere informationer om arrangementer, byens pladser m.m. på detsker.randers.dk.

Derudover vil kommunen gerne orienteres.