Motionsløb, cykelløb, gadeløb mv.

Vilkår for tilladelse til afholdelse af motionsløb, cykelløb, gadeløb mv.

Ved cykelløb, motionsløb og lignende arrangementer skal du kun have kommunens tilladelse, hvis du har brug for at afspærre vejarealer eller sætte målportaler, scener eller lignende på vejarealet.

Tilladelse gives normalt på følgende vilkår:

  1. Ansøger skal selv sørge for at varsle berørte beboere mindst 8 dage inden løbet.
  2. Uden for afspærrede strækninger skal færdselsloven overholdes.
  3. Løbet må ikke uden Østjyllands Politi og Kommunens tilladelse fravige fra den ansøgte rute.
  4. Hvis der sker væsentlige ændring i trafikken i forbindelse med et løb, skal dette udmeldes i lokalaviser, radio eller andre informationskilder.
  5. Afspærring af vejarealer skal ske efter de til en hver tid gældende regler for vejafmærkning. Det er ansøgers ansvar at sikre, at afmærkningen opstilles korrekt, som det fremgår af godkendt skilteplan, og føre tilsyn med at den til enhver tid er på plads.
  6. Ansøger skal sørge for, at alle sideveje til strækninger der afspærres i forbindelse med løbet besættes med kontrollører, så kørende trafik ikke finder sted. Kontrollørerne skal sikre at der til enhver tid er fri passage for udrykningskøretøjer.
  7. Al affald som måtte stamme fra arrangementet skal indsamles og bortskaffes. Arealerne skal efterlades i samme stand som inden arrangementets afholdelse. Ansøger afholder alle udgifter, der måtte være forbundet hermed. I modsat fald vil rengøring og udbedring af skader blive foretaget af Kommunen for ansøgers regning.
  8. Der må ikke foretages ændringer i eksisterende by-inventar og beplantning. Endvidere må byinventar og beplantning ikke benyttes til fastgørelse af afspærring m.v. Hvis ansøger forsager skade på byinventar, belægning, beplantning og lignende, reetableres dette af kommunen for ansøgers regning.
  9. Ansvar for ting- og personskader, der forvoldes på tredjemand eller tredjemands ejendom på grund af arrangementet, påhviler alene ansøger.
  10. Ansvarlig løbsleder skal til enhver tid kunne træffes under løbet (kontaktoplysninger skal fremgå af ansøgning). Ansøger skal til en hver tid på forlangende kunne forvise tilladelsen sammen med afspærringsplan og ruteplan.

Lovhjemmel

Tilladelse gives for kommuneveje i medfør af vejlovens § 80.

Tilladelse gives for private fællesveje i medfør af privatvejslovens §§ 66.

Der er ved denne tilladelse alene taget stilling efter vejlovenes regler. Det indebærer at det er ansøgers eget ansvar at sikre sig tilladelser efter anden lovgivning.