Opsætning af plakater

Vilkår for tilladelse til opsætning af plakater i belysningsmaster (ikke valgplakater).

 1. Ansøgeren er i alle henseender ansvarlig for opsætning, tilstedeværelse og nedtagning af plakaterne.
 2. Politiets ordensbekendtgørelse om tekst og billeder skal overholdes.
 3. Plakaterne må kun være opsat i 14 dage før arrangementets afholdelse, og skal sammen med ophængningsmateriale være fjernet senest 2 hverdage efter arrangementets afholdelse.
 4. Arbejdet med opsætning og nedtagning af plakaterne må kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 22.00.
 5. En plakat må ikke overstige et samlet areal på 0,8 m².
 6. Kun snor, sejlgarn, strips eller lignende må benyttes til opsætning. Søm eller ståltråd må ikke benyttes.
 7. Der må ikke ophænges plakater indenfor Centerringen i Randers.
 8. Plakater må kun ophænges i belysningsmaster (lavspænding). Det er ikke tilladt at ophænge, opklæbe eller male plakater på kommunale ejendomme, installationer eller anlæg, træer, hegn, stærkstrømsmaster m.m.
 9. Plakater skal anbringes, så plakaten er mindst end 2,3 m over gadeniveau, og der skal være minimum 1,50 m fra nederste el-ledning til overkant af plakaten. Plakaterne skal anbringes mindst 0,5 m fra kørebanekant og mindst 0,3 m fra cykelstikant.
 10. Plakater må ikke anbringes på eller i forbindelse med færdselstavler eller signalanlæg, og må ikke anbringes, så de dækker for de nævnte indretninger eller inden for en afstand af 50 m før lysregulerede kryds eller fodgængerfelter.
 11. Ansvar for ting- og personskader, der forvoldes på tredjemand eller tredjemands ejendom på grund af en plakaterne, påhviler alene ansøger.

Fjernelse af plakater

Kommunen kan fjerne plakater som er ophængt i strid med ovenstående vilkår.

Kommunen eller politi kan straks fjerne plakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Kommunens eller Politiets udgifter til fjernelse af plakater samt udgifter til udbedring af skader på træer og andet materiel, betales af den ansvarlige person for ophængningen.

Lovhjemmel

Tilladelse gives for kommuneveje i medfør af vejlovens § 80.

Tilladelse gives for private fællesveje i medfør af privatvejslovens §§ 66.

Der er ved denne tilladelse alene taget stilling efter vejlovenes regler. Det indebærer at det er ansøgers eget ansvar at sikre sig tilladelser efter anden lovgivning.