Tilladelse til arrangementer på vejarealer

Vilkår for tilladelse til arrangementer på vejarealer

  1. Der skal være fri passage for brand, redningskøretøjer og lignende.
  2. Afspærring af vejarealer skal ske i overensstemmelse med de til en hver tid gældende regler for vejafmærkning. Det er ansøgers ansvar at sikre, at afmærkningen opstilles korrekt, som det fremgår af godkendt skilteplan og føre tilsyn med, at den til enhver tid er på plads.
  3. Al affald som måtte stamme fra arrangementet skal indsamles og bortskaffes. Arealerne skal efterlades i samme stand som inden arrangementets afholdelse. Ansøger afholder alle udgifter, der måtte være forbundet hermed. I modsat fald vil rengøring og udbedring af skader blive foretaget af Kommunen for ansøgers regning.
  4. Der må ikke foretages ændringer i eksisterende by-inventar og beplantning. Endvidere må by-inventar og beplantning ikke benyttes til fastgørelse af afspærring m.v.
  5. Hvis ansøger forsager skade på by-inventar, belægning, beplantning og lignende, reetableres dette af kommunen for ansøgers regning.
  6. Ansvar for ting- og personskader, der forvoldes på tredjemand eller tredjemands ejendom på grund af arrangementet, påhviler alene ansøger.
  7. Kommunen eller politiet kan i forbindelse med arrangementets afholdelse stille krav om yderligere afmærkning, hvis færdsels- og/eller sikkerhedsmæssige hensyn taler for det.

Inddragelse af tilladelse

Hvis ovenstående vilkår ikke overholdes, og en skriftlig påtale ikke efterkommes, kan kommunen inddrage tilladelsen med øjeblikkelig virkning.

Hvis brugen af vejarealet efter kommunens vurdering foregår uhensigtsmæssigt og uforeneligt med gadens normale drift, eller hvis der konstateres færdselsmæssige eller miljømæssige ulemper for omkringboende eller andre, kan kommunen til enhver tid, og uden varsel og erstatning af nogen art, inddrage tilladelsen.

Lovhjemmel

Tilladelse gives for kommuneveje i medfør af vejlovens § 80.

Tilladelse gives for private fællesveje i medfør af privatvejslovens §§ 66.

Der er ved denne tilladelse alene taget stilling efter vejlovenes regler. Det indebærer at det er ansøgers eget ansvar at sikre sig tilladelser efter anden lovgivning.