Fordebat – Planlægning for erhverv

Høringen er afsluttet

Høring: Fordebat, forslag til strategi for erhvervslokalisering

Byrådet har godkendt et forslag til strategi for erhvervslokalisering. Formålet er at sikre, at Randers kommune har et varieret udbud af attraktiv erhvervsjord til udvidelser af eksisterende virksomheder, placering af nye virksomheder samt at sikre en mulig omstilling i ældre områder.

Strategien er startskuddet for et tillæg til kommuneplan 2021 med opdateringer af rammer til erhverv samt rammer med blandet bolig og erhverv.

Høringen af forslag til strategi offentliggøres derfor også som fordebat til et kommuneplantillæg, hvor strategien implementeres.

Inden der udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplanen, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til dels den overordende retning i selve strategien og dels til det konkrete indhold i de enkelte erhvervsområder.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag til strategien og den efterfølgende planlægning.

Læs fordebathæftet her

Læs Strategi for erhvervslokalisering her

Afgiv høringssvar til strategi for erhvervslokalisering og ideer til den videre planlægning:

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

5 svar
- Blanketnummer: 62142

Recharge City Randers - Erhvervsområde ved Randers N

Beskrivelse af Recharge City Randers:


Som indlæg til "PLADS TIL ERHVERV" i "Strategi for erhvervslokalisering 2023 - Randers Kommune" vil Invest 1. ApS

gerne bringe et område i spil til erhverv beliggende umiddelbart ved E45 motorvejen, øst herfor og ved Randers N motorvejsafkørslen.

Området er beliggende på adressen Hobrovej 205, 8920 Randers NV og dette areal opfylder alle hensigter og formål der fremgår i "PLADS TIL ERHVERV" publikationen om strategien om erhvervsarealer der er motorvejsnære.


Vi har i første omgang set på den trafikale infrastruktur og vil foreslå at den planlagte forbedring af trafikforholdene ved Randers N motorvejsafkørslen med 2 spor, ændrede spor, lyskryds mm. kombineres med er formålstjenlig placering af den fremtidige omfartsvej mellem Randers N og Hadsundvej over Mariagervej. Den viste placering af omfartsvejen og med den foreslåede rundkørsel B, placeret efter afviklingen af den nye planlagte 2 spors sløjfe ved afkørsel fra motorvejen fra syd og ind mod Randers samt den foreslåede rundkørsel C vil tillige give god adgang til det foreslåede nye erhvervsområde og tillige flytte omfartsvejen længere væk fra boligbebyggelserne ved Nordskellet end hvis omfartsvejen blev tilsluttet ved den eksisterende rundkørsel A ved Hobrovej / Nordskellet.

Med den viste principløsning på trafikforholdene mener vi at have forbedret alle forhold for afvikling af trafikken.

Rundkørsel C kan eventuel som alternativ være et lyskryds.


At det nye erhvervsområde i forslaget er benævnt "Recharge City Randers" har sin baggrund i at erhvervsområdet udover opfyldelse af alle kriterierne i "PLADS TIL ERHVERV" strategien tillige tænkes at være med til at fremme den grønne omstilling da der tænkes at en stor del af området skal anvendes til ladestandere for henholdsvis el-drevne personbiler, varevogne, lastbiler og busser samt udlæg af et område med solceller der forbindes til batteristationer til drift af ladestanderene.

Et stort antal ladestationer placeret her tæt på Randers by vil også være en fremtidssikring af ladekapaciteten således at den forventede kraftige stigning i antallet af el-biler i nærmeste fremtid, også som det foretrukne køretøj for beboere i lejligheder i etageejendomme, kan dækkes ind i meget høj grad.


Udover fremtidssikring for el-drift i transportsektoren påtænkes området at skulle give mulighed for erhverv, institutioner og mindre boligbebyggelse spændende over:

Logistikcenter

Tankstationer

Kiosker

Vaskehaller

Restauranter

Hoteller

Dagligvarer

Kontorer

Lagerlokaler

Daginstitutioner

Børnehaver

Diverse erhverv

Åben lav boligbebyggelse

Tæt lav boligbebyggelse

Invest 1. ApS 8240 Risskov
- Blanketnummer: 62126

Serviceerhverv og mindre erhvervsdomiciler i miljøklasse 1-3

Areal: Matr. nr. 22, Bjellerup Ladegård, Dronningborg samt del af 6a, Dronningborg Hgd., Dronningborg.

Ønsket anvendelse: Serviceerhverv og mindre erhvervsdomiciler i miljøklasse 1-3.


Randers Arkitekten har i samarbejde med grundejeren, Maskinselskabet ApS, Dronningborg Boulevard 81, 8930 Randers NØ følgende inputs til forslag til Strategi for Erhvervslokalisering.


Den vestligste del af matr.nr. 22, Bjellerup Ladegård, Dronningborg samt den sydligste del af 6a, Dronningborg Hgd., Dronningborg ønskes udlagt til erhverv i form af service, mindre domiciler o. lign. i f.eks. miljøklasse 1-3. Grundejeren overvejer ligeledes at lave urbane haver og ladestandere til elbiler. Arealet vil i givet fald blive omkredset af beplantnings- og biodiversitetsbælter med bl.a. fuglekasser og vil sikre en rekreativ forbindelse med Ladegårdsbække. Der henvises til bilagte projektmappe med visualiseringer og principskitser.


Det skal præciseres, at skitserne og projektmappen alene er et forslag og at grundejer naturligvis er indstillet på en dialog med Randers Kommune omkring den præcise disponering og anvendelse, således det sikres, at hverken eksisterende virksomheder i erhvervsområde E1.07.E2 ”Blommevej” eller trafikken på Ringboulevarden begrænses unødigt.


I den forbindelse bemærkes det, at grundejerens ønskede anvendelse for arealet harmonerer med såvel den aktuelle anvendelse samt en eventuel, fremtidig omdannelse af det eksisterede erhvervsområde til mere serviceorienterede formål, ligesom den ønskede anvendelsen tilfører værdi til den kommende forlængelse af Ringboulevarden og med fordel kan medtages i planlægningen for netop Ringboulevardens forlængelse.


Randers Arkitekten 8900 Randers C
- Blanketnummer: 62070

Høringssvar vedr. Fordebat - Planlægning for erhverv

Hermed fremsendes høringssvar til "Fordebat - Planlægning for erhverv (Purhus)", på vegne af Bakkegaard Recycling A/S.


Vi oplever stigende efterspørgsel for en "robust" plads til håndtering af genanvendelsesegnet jord, have- og bygningsaffald mv. i den nordlige del af Randers Kommune. Ved vores nuværende plads nord for Randers mangler vi udvidelsesmuligheder, bl.a. på grund af placeringen i landzone samt hensynet til naboer, miljø og natur.


Randers Kommune er dækket ind af lignende aktører syd for Randers by. En placering af et nyt erhvervsområde ved Purhus, udlagt til bl.a. vores type virksomhed, vil derfor være velegnet, hvis arealet ikke placeres i Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i umiddelbar nærhed af beskyttede vandløb eller lignende.


Placeringen af en virksomhed af vores type nord for Randers, vil ligeledes kunne mindske mængden af tung trafik gennem Randers by. Det anbefales derfor, at en virksomhed med vores miljøklasse indtænkes i det nye område ved Purhus.


Bakkegaard Recycling A/S

Randers, Rødding og Fredericia

  Bakkegard Recycling A/S 8000 Aarhus C
  - Blanketnummer: 61662

  HØRINGSVAR ERHVERVSLOKALISERINGSSTRATEGI

  Byrådet har d. 27. november besluttet at sende erhvervslokaliseringsstrategien for Randers Kommune i høring.

  Erhvervslokaliseringsstrategien beskriver hvordan kommunens erhvervsområder påtænkes at udvikle sig i fremtiden.

  Landdistriktsudvalget er optaget af, at der er gode muligheder for såvel bosætning som erhvervsliv i kommunens landdistrikter. Landdistriktsudvalget ønsker at understøtte lokale arbejdspladser, som kan være med til at skabe liv i et lokalområde, mens stedbundne ressourcer og kvaliteter kan skabe et øget kendskab ud over bygrænsen”.

  Landdistritksudvalget ser med tilfredshed på, at der er erhvervsvirksomheder i landdistrikterne.

  Landdistriktsudvalget har derfor også med tilfredshed noteret sig, at det er højt prioriteret at der fortsat skal være gode muligheder for at drive virksomheder i landdistrikterne og at der lægges op til at erhvervsbygninger og erhvervsarealer i landdistrikterne kan bruges til en bredere vifte af formål end erhvervsområderne i og omkring Randers by.

  Landdistriktsudvalget er også enige i, at centralt beliggende erhvervsområder skal omdannes til boligformål og mindre erhverv, hvis de eksisterende virksomheder fraflytter. Derved hindres der konflikter om støj og møg mellem erhverv og boliger samt skabes nye udviklingsmuligheder i lokalsamfundene.

  Med venlig hilsen

  Landdistriktsudvalget

   Landdistriktsudvalget - Randers Kommune 8900 Randers C
   - Blanketnummer: 60801

   Høringssvar vedr. Fordebat – Planlægning for erhverv (Purhus)

   Hermed fremsendes høringssvar til Fordebat – Planlægning for erhverv på vegne af Stender Innovation A/S.


   Nærværende høringssvar vedrører forvaltningens forslag til arealudlæg ved afkørsel 38 Purhus. Forvaltningen foreslår i Strategi for Erhvervslokalisering at prioritere tungt erhverv og arbejde for en HUB til virksomheder med behov for CO2 lagring ved Purhus.

   Vi har igennem det seneste år været i løbende dialog med forvaltningen i Randers Kommune, da vi har et projekt ved Purhus, for et serviceområde til betjening af motorvejstrafikken. Vores plan var at supplere det eksisterende serviceområde ved Purhus med flere aktiviteter rettet mod servicering af fortrinsvis den tunge transport.


   Vi oplever stor efterspørgsel efter arealer, hvor det er muligt at etablere stationer som tilbyder alternative drivmidler i form af el, biogas og brint. Da påfyldning af alternative drivmidler er mere tidskrævende end påfyldning af fossilt brændstof har aktørerne et ønske om at tilbyde deres kunder attraktive ventefaciliteter i form af restauranter og grønne opholdsarealer, hvorfor sådanne aktiviteter også var en del af vores projekt.


   Når man som aktør skal vurdere om man vil investere i et areal til etablering af ladestation, brintstation, restaurant el.lign., så er et af de væsentligste parametre vejadgangen til arealet. For aktørerne er det ekstremt afgørende, at afstanden fra motorvejsafkørslen til arealet er så kort som muligt. Derfor giver det mening at bruge de mest afkørselsnære arealer til aktiviteter som betjener motorvejstrafikken. I forlængelse heraf kan man tilbyde arealer til transporttunge erhverv, tunge erhverv o.lign. som har behov for kort afstand til motorvejen, men hvor det ikke er afgørende, at vejadgangen er placeret så tæt på afkørslen som muligt.

   Vores projektområde udgør ca. 3HA sydøst for Vestergade på den vestlige side af E45. I direkte forlængelse af vores projektområde er der ca. 60HA landbrugsarealer som kan udnyttes til forskellige andre typer af erhverv herunder tungt erhverv og virksomheder med behov for CO2 lagring.


   Vores pointe er, at vi ikke forstår hvorfor man i forvaltningen mener at det ene udelukker det andet. Med andre ord – hvorfor udelukker et område til tungt erhverv og CO2 lagring, muligheden for et serviceområde på 3HA til grønne drivmidler og ventefaciliteter, når nu der er mere end 60HA til rådighed i området.


   I en tid hvor den grønne omstilling bør have høj prioritet, er det meget svært at forstå, at man som kommune ikke ønsker at understøtte et projekt, som bidrager til at begrænse CO2 udledningen fra den tunge transport, som er en af de største, udledere vi har. Særligt når det ikke er på bekostning af andre typer erhverv.

    Stender Innovation A/S 6000 Kolding