Forslag til lokalplan 745 for Boliger ved Ahornvej i Øster Bjerregrav

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til lokalplan 745 for Boliger ved Ahornvej i Øster Bjerregrav

Forslag til Lokalplan samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport.

Erhvervs- og planudvalget vedtog den 30.11.2023 Forslag til Lokalplan 745 med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 5 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter et område i Øster Bjerregrav, der henligger som en ryddet byggetomt bortset fra et tidligere stuehus som vil blive nedrevet med lokalplanens virkeliggørelse. Forslaget giver mulighed for etablering af 16 tæt-lav boliger og et fælleshus med dertilhørende orangeri. Der er i lokalplanen fokus på tilpasning til landsbymiljøet og funktioner, der understøtter fællesskabet.

Læs Forslag til Lokalplan 745 her

Miljøvurdering

Erhvervs- og planudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen for afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering udløber den 3. januar 2024.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

0 svar