Planlægning for et boligområde i Haslund

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til lokalplan 727 og Forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2021 for et boligområde i Haslund - samt udbygningsaftale.

Byrådet vedtog den 25.09.2023 Forslag til lokalplan 727 og Forslag til tillæg 16 til kommuneplanen. Lokalplanen giver mulighed for ca. 100 boliger øst for Haslund. Byrådet godkendte samtidig et forslag til en udbygningsaftale og en miljørapport. Planforslagene er i offentlig høring i 8 uger frem til den 22. november 2023, jf. planlovens § 24.

Lokalplanen omfatter primært ejendommen Haslund Klostervej 43 og giver mulighed for at opføre indtil 70 rækkehuse og ca. 22-26 parcelhuse. Planlægningen kræver desuden, at der etableres en støjvold i op til 10 meters højde mod øst og at Haslund Klostervej udvides ca. 1,2 meter, jf. udbygningsaftale.

Borgermøde

Der er borgermøde om planforslagene torsdag den 26. oktober 2023 kl. 17-19 i Vorup FB’s lokaler på Møllevangsvej 9 i Haslund, 8940 Randers SV. Alle er velkomne.

Læs forslag til lokalplan 727 her

Forslag til udbygningsaftale kan ses her

Kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for, at der kan etableres et naturområde med tekniske anlæg (bl.a. støjvold og regnvandsbassin) i zonen mellem det nye boligområde og erhvervsområdet ved Frederiksdalvej. Samtidig foretages mindre justeringer af afgrænsninger.

Læs forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2021 her

Miljøvurdering

Planlægningen er omfattet af krav om miljøvurdering. Kommunen har vurderet, at planlægningen kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet hvad angår etablering af en støjvold. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som belyser visuel påvirkning fra støjvolden og trafik fra transport af jord.  

Link til Miljørapport her

Høringsfristen udløber den 22.11.2023.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

9 svar
- Blanketnummer: 60392

Afgrænsning mellem erhvervs- og boligområde - på vegne af BD Centrallager

Støjvolden som visuel og lydmæssig afgrænsning mellem erhvervsområde og boligområde ser vi som en god og nødvendig løsning. Det bør dog sikres, at den endelige højde på støjvolden fastlægges ift den endelig terrænregulering boligområdet samt med en sikkerhedsfaktor, som også dækker potentiel fremtidig terrænregulering.


Bufferzonen på 150 m ser vi som en nødvendighed for, at de to anvendelser, erhvervsområde og boligområde kan sameksistere. Det bør sikres, at området dedikeres hertil for bestandig.I lokalplanforslaget vurderes det ikke, at det nye boligområde vil betyde flere bløde trafikanter igennem industriområdet ved Frederiksdalvej. Vi er ikke enige heri:

Det er for os uklart, om der er indtænkt en ordentlig cykelstiforbindelse, som udgør den korteste vej fra boligområdet mod Hammelvej og videre mod Randers samt mod Paderup. Vi er bekymrede for, at mange bløde trafikanter vil skyde genvej igennem industriområdet videre til Hammelvej eller Paderup.

Frederiksdalvej er betjent af busruter, og da Tunøvej direkte forbinder Frederiksdalvej og Haslund klostervej, ser vi begrundet risiko for, at antallet af bløde trafikanter øges den vej. Der bør derfor sikres bedre forhold for bløde trafikanter i industriområdet. Som et alternativ bør det sikres, at der ikke kommer bløde trafikanter igennem industriområdet.

Hvis ikke de bløde trafikanters færdsel i industriområdet begrænses eller sikres mere aktivt bør man kan lukke Haslund Klostervej fra rundkørslen ved Tunøvej og hen til boligområdet. Således sikres det, at uhensigtsmæssig tung trafik til/fra industriområdet ikke finder sted igennem Haslund. Det sikres også, at uhensigtsmæssig færdsel med bløde trafikanter fra Haslund ikke finder sted igennem industriområdet.

  Saint Gobain Distribution Denmark A/S 8940 Randers SV
  - Blanketnummer: 60207

  Trafikale forhold Haslund Klostervej m.fl.

  Vi ser frem til igen at kunne byde velkommen til nye beboere til vores dejlige lille by.

  Det har vi gjort flere gange i de seneste år med bebyggelserne på Moseblokker og Bjørnsager - det er godt.

  De mange nye Haslundbeboere gør dog at de dårlige vejforhold i Haslund er blivet endnu mere belastede.

  Især er der udfordringer på Haslund Klostervej, Bindeleddet (privatvej), “krydset” Møllevangsvej/Amstrupgårdsvej samt Amstrupgårdsvej.

  Vejene er smalle og dårligt vedligeholdte. 

  Der er dårlig belysning og ingen fortove.

  Disse forhold får mange til at opfatte Haslund Klostervej som værende “landzone” med høj fart til følge.

  Vi har et naturskønt område som bliver flittigt brugt til hundeluftning, vandre/løbeture mv., men det er også skolevej og benyttes til daglig færden af mange cyklister og fodgængere - der er ikke alternative veje.

  Alt i alt er der udfordinger med de trafikaleforhold især for alle “bløde trafikanter”, og det er nødvendigt, at forholdene gøres meget mere sikre med endnu mere trafik - fortove ville hjælpe betydeligt. 

  Hastighedsbegrænsende forhold er også nødvendige - skilte og maling på vejen er ikke nok.

  Vigtigst ønskes det, at trafikken fra det nye område ledes/“tvinges” til udkørsel via Frederiksdalvej, som er godt udbygget og ikke særligt trafikeret.

  Vi håber, at der tages højde for de trafikale forhold, når det nye område bebygges, så både nye og gamle Haslundbeboere kan færdes i  sikre rammer.


  Med venlig hilsen

  Lise-Lotte Olsen


   Lise-Lotte Olsen 8940 Randers SV
   - Blanketnummer: 60016

   Bemærkninger til planlægning øst for Haslund (STPR F2: 2656645)

   Se venligst vedhæftede.

   Aarhus Stift, KMAAR@KM.DK 8000 Aarhus C
   - Blanketnummer: 59570

   Forslag/bemærkning til høring af Forslag til lokalplan 727

   Vorup FB har i forbindelse med høring af Forslag til lokalplan 727 - Boliger øst for Haslund følgende forslag/bemærkning:

   

   Vorup FB foreslår, at området øst for Vorup FB Tennis/Padels faciliteter - dvs. en del af landrammen nord for Haslund Klostervej (1.10.L.2(T16)) - kan benyttes til rekreation/fritidsformål. Mere specifikt foreslår vi f.eks. etablering af baner til løb og cykling samt områder til brug for spejdere og lignende. 

    Vorup Frederiksberg Boldklub 8940 Randers SV
    - Blanketnummer: 59530

    Høringssvar til lokalplan 727

    727

    Finn Sørensen 8940 Randers SV
    - Blanketnummer: 59181

    gennemkørsel bindeleddet

    Da bindeleddet er en privatvej og i forvejen belastes af en del gennemgående trafik til industrien, kunne man måske overveje om ikke det er rimeligt at vejen blev overtaget af kommunen igen, så de boligejere på vejen ikke bliver belastet økonomisk af den øgede trafik.

     jens kvist 8940 Randers SV
     - Blanketnummer: 58732

     Vedr. bygning af rækkehusene lokalplan 727

     Kunne godt tænke mig. at der bliver opført flest 3. værelses boliger. Tror behovet er størst for at få dem.

     Ville også være godt at der kommer et vindue i soveværelset som kan åbnes. Man kan evt. have en 2 delt dør.

     Kunne man overveje at få lidt flere indbyggede skabe.


     I stedet for at lave en sti der går ud til kolonihaverne, kunne man måske lave en udgang til klubhuset på tennisbanerne, det kunne aflaste kolonihaverne en del, så begge kan benyttes

     Kunne man evt indhegne de regnvandsbassiner der kommer.

      Inger Rasmussen 8940 Randers SV
      - Blanketnummer: 58663

      Cykelsti

      Forslag om cykelsti direkte mod Hammelvej, fra enden af det nye boligområde (mod nord). Dette istedet for, at der køres igennem kolonihaverne.

       Jeanette Møller 8940 Randers SV
       - Blanketnummer: 58312

       Høringssvar - Internationalt beskyttede arter inkl. bilag IV-arter

       Til Randers Kommune

       (MST Id nr.: 8560290)

        

       Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg 16 for Randers Kommune følgende bemærkninger, for så vidt angår internationalt beskyttede arter inkl. bilag IV-arter.

        

       Miljøstyrelsen læser af planforslaget, at der bl.a. skal foretages en nedrivning af eksisterende gård til fordel for et regnvandsbassin, samtidig har Miljøstyrelsen svært ved at læse, hvorvidt der skal fældes et skovareal til fordel for et nyt boligkvarter.

       Miljøstyrelsen har ud fra det nuværende materiale vanskeligt ved at vurdere, hvorvidt planlægningen sker i overensstemmelse med den nationale interesse 2.1.4 i oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægningen, for internationalt beskyttede arter. 

        

       Miljøstyrelsen gør kommunen opmærksom på, at flere afgørelser de seneste par år har medført en skærpet praksis for hensynet til bilag IV-arter. Hvis der i forbindelse med planen skal nedlægges levesteder for bilag IV-arter, er det en forudsætningen for planens gennemførsel, at den økologiske funktionalitet af et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil, gennem anvendelse af nødvendige afværgeforanstaltninger. Generelt for bilag IV-arter gælder det, at erstatningslevesteder skal være funktionelle inden det gamle levested nedlægges, for at den økologiske funktionalitet er opretholdt. 

        

       Bilag IV-arter er desuden beskyttet på individniveau, for hvilken det generelt gælder, at der er forbud mod forsætligt at indfange eller dræbe bilag IV-arter. Hvis planerne kan medføre forsætlig håndtering eller drab af bilag IV-arter, skal der foretages nødvendige afværgeforanstaltninger for at undgå dette. Hvis ikke det kan undgås, skal der søges dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen. 

        

       Særligt gør Miljøstyrelsen opmærksom på hensynet til flagermus, da vi forstår af planen, at det vil blive nødvendigt at fælde træer og nedrive bygninger.

        

       Vi oplyser, at den foreliggende praksis for flagermus er, at hvis det ikke kan udelukkes, at planen medfører beskadigelse eller ødelæggelse af levesteder for flagermus, skal der opføres erstatningslevesteder. Praksis er, at hvert flagermusegnede træ, som skal fældes, erstattes 1:2 ved veteranisering, samt sikring af ét tredje træ mod fældning, for at opretholde den økologiske funktionalitet. Træer der skal veteraniseres skal findes i nærområdet, nærmest muligt de fældede træers placering og ikke længere væk end 500 m.

       Ved nedrivning af bygninger, er erstatningslevesteder ofte en blanding af opførelse af flagermuskasser, etablering af nye levesteder i nye bygninger, og etablering af flagermushuse/hoteller.

        

       Husk at flagermus også er beskyttet på individniveau og der er derfor krav til, hvilke tidspunkter af året man foretager fældning eller nedrivning (jf. de tekniske anvisninger og forvaltningsplan for flagermus). Det kan altså være nødvendigt med afværgeforanstaltninger for at undgå individdrab, og hvis ikke det kan undgås, skal der søges dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen.

        Miljøstyrelsen, Arter og Naturbeskyttelse 5000 Odense C