Partistøtte

Nedenfor kan du læse, hvem der kan modtage partistøtte, og hvad en ansøgning om tilskud skal indeholde.

En kandidatliste, der har deltaget i det seneste kommunalbestyrelsesvalg, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer ved valget.

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 100 stemmer eller derover.

En kandidatliste, der har deltaget i det seneste regionsrådsvalg, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i regionen. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 500 stemmer ved valget.

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 500 stemmer eller derover.

Partistøtten for 2023 udgør 8 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg og 5 kr. pr. stemme ved regionsrådsvalg.

Udbetaling af partistøtte kan dog kun ske i det omfang, modtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2023.

Partistøtten skal anvendes til politisk arbejde i kommunen/regionen inden for det kalenderår, som støtten vedrører. Det politiske arbejde, som støtten skal anvendes til, skal ligeledes finde sted i dette kalenderår.

Ansøgning om partistøtte skal indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt partistøtte, og inden udgangen af kalenderåret. Hvis der ønskes udbetalt partistøtte for 2021, skal ansøgningen derfor indgives inden 31. december 2023.

Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgning vedr. kommunalbestyrelsesvalget skal indgives pr. mail til regnskab@randers.dk.

Ansøgning vedr. regionsrådsvalget skal indgives til regionsrådet.

Hvis et den udbetalte partistøtte ikke anvendes fuldt ud i det pågældende kalenderår, modregnes det ubrugte beløb i den partistøtte, som ydes det efterfølgende år.

Er der i henhold til den kommunale og regionale valglovs §44, stk. 1 foretaget anmeldelse af, hvem der er berettiget til at indgive ansøgning, skal ansøgningen underskrives af en repræsentant for den angivne forening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke foretaget sådan en anmeldelse, gælder følgende:

  • For kandidatlister, der er opstillet af et parti, der pr. 1. august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal ansøgningen underskrives af en repræsentant for vedkommende partiorganisation.
  • For kandidatlister, der ikke er opstillet for et parti, der var opstillingsberettiget til folketingsvalg pr. 1. august 2017, skal ansøgningen underskrives af enten kandidatlistens kontaktperson eller af en anden person, der er berettiget til at optræde som repræsentant for kandidatlisten.

Der skal ansøges for hver kandidatliste, også for så vidt angår kandidatlister, der er opstillet med samme bogstavbetegnelse, herunder kandidatlister der er indgået i listeforbund.

Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, hvilke udgifter der mindst påregnes afholdt til politisk arbejde i kommunen/regionen i det kalenderår tilskuddet vedrører.

Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i kommunen/regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget. Det gælder dog kun, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/region.

Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, hvorvidt tilskudsmodtageren i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 22.200 kr. (beløbsgrænsen for 2022).

Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 22.200 kr. (beløbsgrænsen for 2022).

Der er forbud for kandidatlister (ikke kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen, som i 2021 var på 21.900 kr. og i 2022 er 22.200 kr.

Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud, skal kandidatlisten returnere tilskuddet til tilskudsyderen inden for en måned efter modtagelsen. Hvis det ikke er muligt at returnere tilskuddet, skal tilskuddet overføres til Indenrigs- og Boligministeriet inden for samme frist.

Partistøtten for det pågældende kalenderår udbetales på én gang, når kommunalbestyrelsen/regionsrådet har konstateret, at betingelserne for at udbetale partistøtte er opfyldt. Har en partistøttemodtager fået udbetalt partistøtte, der er mindre end den partistøtte, som modtageren højst kan få udbetalt, kan der indgives en (eller flere) supplerende ansøgning(er) om partistøtte i det kalenderår partistøtten vedrører.

Læs mere om partistøtte på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

Offentliggørelse af erklæringer 

Erklæringerne om private og anonyme tilskud modtaget af kandidatlister og opstillede kandidater skal fra 1. juli 2017 offentliggøres på kommunens hjemmeside.