Det grønne råd

Det grønne råd skal bl.a. medvirke til at sikre en bred og kvalificeret dialog og debat om beskyttelsen, benyttelsen og udviklingen af naturen og det grønne.

Det Grønne Råds opgave er at rådgive kommunen i forbindelse med emner i tilknytning til kommunens arbejde indenfor naturbeskyttelse og naturforvaltning.

Kontakt

Formand
Nels Markussen
Natur og miljø
Laksetorvet
8900 Randers C
Telefon: 8915 1690
E-mail: ngm@randers.dk

Sekretær
Lars Maagaard
Natur og miljø
Laksetorvet
8900 Randers C
Telefon: 8915 1597
E-mail: lars.maagaard@randers.dk

1. Sammensætning

Randers Kommune er formand for Det Grønne Råd. Herudover består rådet af et medlem fra hver af følgende organisationer/foreninger:

 • Landbrugets Kommunenetværk (Landboforeningen og Familielandbruget)
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Jægerforbund
 • Dansk Botanisk Forening
 • Friluftsrådet
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Miljøministeriet, Miljøcenter Århus
 • Skov- og Naturstyrelsen, Fussingø Statsskovdistrikt

Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd (genudpegning kan ske).

Randers Kommune kan beslutte at optage andre foreninger i Det Grønne Råd, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der vedrører rådets arbejde.

Organisationerne udpeger en suppleant for det ordinære medlem.

Formanden kan, efter aftale med rådet, nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner, med ekstern repræsentation.

2. Sekretariat

Randers Kommune, Natur og Vand yder sekretariatsbistand til rådet.

3. Møder

Det Grønne Råd drøfter bl.a. følgende:

 • Natur- og friluftspolitik, herunder overordnede forhold vedr. grøn planlægning og administration af naturbeskyttelsesloven
 • Naturforvaltningsprojekter

Det Grønne Råd behandler ikke konkrete enkeltsager, men disse kan medtages til belysning af generelle og principielle spørgsmål.

Det Grønne Råd afholder normalt tre møder årligt. På årets sidste møde fastlægges en mødekalender og mødetidspunkt på dagen for det følgende års møder. Mødetidspunktet bør respektere frivilligheden i rådsarbejdet.

Til møderne kan inviteres gæster eller observatører fra f.eks. særlige interesseorganisationer efter aftale med formanden. Relevante fagfolk fra Randers Kommune kan ligeledes efter behov og aftale med formanden deltage i møderne.

Det tilstræbes, at Det Grønne Råd i forbindelse med et af sine årlige møder afholder en besigtigelsestur.

Det tilstræbes, at der et par gange i hver valgperiode laves et fællesmøde med politikere fra kommunens Miljø og Teknik udvalg.

Møderne er lukket for offentligheden.

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel. Formanden kan endvidere i særlige tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra Rådets medlemmer.

Kommunen yder ikke mødediæter eller kørselsgodtgørelse.

4. Mødeindkaldelse

Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 14 dages varsel, idet mødernes tidspunkt aftales på det foregående års sidste møde.

5. Dagsorden

Møderne skal følge en dagsorden med mindst følgende punkter:

 • Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde
 • Opfølgning af referat fra sidste møde
 • Meddelelser
 • Behandling af dagsordenspunkter
 • Eventuelt

Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

6. Referat

Sekretariatet udsender via e-mails referat til godkendelse fra møderne, så vidt muligt senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Medlemmerne kan forlange at få sin på mødet fremsatte mening ført til referat.

Skriftlige bemærkninger til referatet bør være sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets fremsendelse.

De godkendte referater er offentligt tilgængelige. Referaterne lægges på kommunes hjemmeside og udsendes til medlemmerne i Det Grønne Råd og Miljø- og Teknikudvalget.

7. Udtalelser

Formanden udtaler sig på det Grønne Råds vegne. De enkelte medlemmer af Det Grønne Råd kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne. Afvigelse herfra skal aftales i møde.

Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget den 28. juni 2007.