Handicaprådet

Handicaprådet behandler initiativer og spørgsmål vedrørende handicap på tværs af de kommunale sektorer.

Byrådet er forpligtet til at høre Handicaprådet i alle sager, der har betydning for handicappede borgere i Randers Kommune. Det er herefter Handicaprådets opgave at behandle og rådgive byrådet i hver enkelt sag.

Handicaprådet behandler således initiativer og spørgsmål vedrørende handicap på tværs af de kommunale sektorer, det være sig på social- og sundhedsområdet, det kulturelle område og spørgsmål om tilgængelighed på det tekniske område. Det forudsættes derfor, at der er en tæt dialog mellem Handicaprådet, forvaltningerne og de stående udvalg om alle handicaprelaterede spørgsmål i kommunen.

Handicaprådet skal endvidere rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med nedsat funktionsevne.

Handicaprådet tager også spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer, men må ikke behandle personsager.

Handicaprådet ser det som én af sine vigtigste opgaver at formidle spørgsmål og synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med nedsat funktionsevne.

Du er meget velkommen til at kontakte Handicaprådets formand og øvrige medlemmer.

Byrådssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for handicaprådet. Henvendelse kan ske til jurist, Mikkel Unna-Lindhard på Mikkel.Unna-Lindhard@randers.dk.

Handicaprådet i Randers består af 10 medlemmer, heraf er 5 udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), og 5 er udpeget af byrådet. Handicaprådet udpeges for 4 år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Formand

Flemming Sørensen
8940 Randers SV
Telefon 2819 7399
fselsuget@me.com
Scleroseforeningen

Næstformand

Fatma Cetinkaya
8920 Randers NV
Telefon 8644 3419 - 2781 1763
fce@randers.dk
Udpeget af byrådet

Øvrige medlemmer

Liselotte Frier Pedersen
8920 Randers NV
Telefon 2614 5094
Liselotte.Frier.Pedersen@randers.dk
Udpeget af byrådet

Frida Valbjørn Christensen
8900 Randers C
Telefon 2782 8646
Frida.Valbjorn.Christensen@randers.dk
Udpeget af byrådet

Christian Brøns
8900 Randers C
Telefon: 9360 2483
christian.brons@randers.dk
Udpeget af byrådet

Anders Henrik Jensen
8870 Langå
Telefon: 2292 4502
Anders.Henrik.Jensen@randers.dk
Udpeget af byrådet

Elisabeth Sørensen
8920 Randers NV
Telefon 2636 8137
valnodde@yahoo.dk
Landsforeningen Autisme

Karina Hjorth
8960 Randers SØ
Telefon 2176 7194
khjorth@oncable.dk
Dansk Handicapforbund

Bent Lunø
8920 Randers NV
Telefon 2929 0593
bentluno@mail.tele.dk
LEV

Anni Andersen
8930 Randers NØ
Telefon 3066 0141
anni.h.andersen@gmail.com
Dansk Handicapforbund

Suppleanter

Inger Jensen
Trine Juel
Vitus Jordan
Asger Laustsen
Ole Støvring
Anker Boje
Lise-Lotte Lervad Larsen
Rosa Lykke Yde
Anders Buhl-Christensen
Lars Søgaard

Handicaprådets møder i 2020:

 • 26. februar 
 • 18. marts
 • 22. april
 • 13. maj
 • 12. august
 • 2. september
 • 30. september 
 • 4. november 
 • 2. december  

Handicaprådet i Randers Kommune er nedsat i henhold til § 37a, stk. 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 1 Handicaprådets formål og opgaver

 1. Handicaprådet skal rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål, og rådet skal høres om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
 2. Handicaprådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
 3. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
 4. Handicaprådet kan afgive årsberetninger om rådets arbejde, eller på anden måde give byrådet og den øvrige offentlighed orientering om rådets arbejde og forslag.
 5. Handicaprådet deltager i arbejdet omkring den til enhver tid værende handicappolitik for hele kommunen.
 6. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkelt personers forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

§ 2 Handicaprådets sammensætning og placering

 1. Handicaprådet består af 10 medlemmer, der alle udpeges af byrådet. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal, som de medlemmer, der repræsenterer byrådet.
 2. Byrådet udpeger 5 medlemmer, der repræsenterer byrådet, heraf et antal af byrådets medlemmer.
 3. Danske Handicaporganisationer (DH) indstiller 5 medlemmer, som byrådet derefter udpeger.
 4. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap.
 5. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.
 6. Medlemmer af handicaprådet, der repræsenterer handicaporganisationerne, skal have bopæl i kommunen. Hvis et medlem af handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.
 7. Handicaprådet er placeret under økonomiudvalget med tilhørende sekretariatsbetjening.

§ 3 Valgperiode

Handicaprådet virker i en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.

§ 4 Forretningsorden

Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 Ikrafttræden

Godkendt af sammenlægningsudvalget i Ny Randers Kommune den 23. maj 2006.

Efterfølgende ændringer er indført i vedtægten, og sidste ændring er vedtaget af Randers Byråd den 17. juni 2013 til ikrafttræden den 1. januar 2014.

Som én af de første kommuner i Danmark oprettede Randers Byråd i 1986 et rådgivende handicapudvalg, som i 2000 blev omdannet til et handicapråd på frivilligt grundlag til varetagelse af kommunens handicappede borgeres tarv.

Denne ordning blev fulgt op af Folketinget, som i forbindelse med lovgivningen omkring den nye kommunalreform pålagde de nye kommuner at oprette et handicapråd med virkning fra 1. april 2006.