Handicaprådet

Handicaprådet behandler initiativer og spørgsmål vedrørende handicap på tværs af de kommunale sektorer.

Byrådet er forpligtet til at høre Handicaprådet i alle sager, der har betydning for handicappede borgere i Randers Kommune. Det er herefter Handicaprådets opgave at behandle og rådgive byrådet i hver enkelt sag.

Handicaprådet behandler således initiativer og spørgsmål vedrørende handicap på tværs af de kommunale sektorer, det være sig på social- og sundhedsområdet, det kulturelle område og spørgsmål om tilgængelighed på det tekniske område. Det forudsættes derfor, at der er en tæt dialog mellem Handicaprådet, forvaltningerne og de stående udvalg om alle handicaprelaterede spørgsmål i kommunen.

Handicaprådet skal endvidere rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med nedsat funktionsevne.

Handicaprådet tager også spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer, men må ikke behandle personsager.

Handicaprådet ser det som én af sine vigtigste opgaver at formidle spørgsmål og synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med nedsat funktionsevne.

Du er meget velkommen til at kontakte Handicaprådets formand og øvrige medlemmer.

Byrådssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for handicaprådet. Henvendelse kan ske til konsulent Alexander Byskov på alexander.byskov@randers.dk.

Handicaprådet i Randers består af 10 medlemmer, heraf er 5 udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), og 5 er udpeget af byrådet, heraf 3 byrådspolitikere og 2 embedsmænd. Handicaprådet udpeges for 4 år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Formand

Karina Hjorth
8960 Randers SØ
Telefon: 2176 7194
E-mail: Khjorth@oncable.dk
Dansk Handicapforbund

Næstformand

Henriette Malland
8940 Randers SV
Telefon: 6140 7452
E-mail: Henriette.Malland@randers.dk
Udpeget af byrådet (UF)

Øvrige medlemmer

Steen Bundgaard
8990 Fårup
Telefon: 2936 2240
E-mail: Steen.Bundgaard@randers.dk 
Udpeget af byrådet (A)

Frida Valbjørn Christensen
Randers
Telefon: 9360 2782
E-mail: Frida.Valbjørn.Christensen@randers.dk 
Udpeget af byrådet (Ø)

Elisabeth Sørensen
8920 Randers NV
Telefon: 2636 8137
E-mail: Valnodde@yahoo.dk 
Autismeforeningen 

Rasmus Lerbak
8920 Randers NV
Telefon: 4160 8541
E-mail: Rasmuslerbak1983@gmail.com
Ordblindeforeningen

Vitus Jordan
8870 Langå
Telefon: 2448 4180
E-mail: Vitusjordan@gmail.com
LEV

Erik Christensen
8940 Randers SV
Telefon: 2495 0734
E-mail: Erik.Christensen@outlook.dk 
Muskelsvindforeningen

Carsten Riisgaard
Telefon: 5156 2026
E-mail: Carsten.Riisgaard@randers.dk 
Valgt af byrådet - sektionsleder i BYG

 • 17. januar
 • 7. februar (aflyst)
 • 6. marts
 • 17. april
 • 8. maj
 • 7. august
 • 4. september
 • 9. oktober
 • 4. december

Handicaprådet i Randers Kommune er nedsat i henhold til § 37a, stk. 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 1 Handicaprådets formål og opgaver

 1. Handicaprådet skal rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål, og rådet skal høres om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
 2. Handicaprådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
 3. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
 4. Handicaprådet kan afgive årsberetninger om rådets arbejde, eller på anden måde give byrådet og den øvrige offentlighed orientering om rådets arbejde og forslag.
 5. Handicaprådet deltager i arbejdet omkring den til enhver tid værende handicappolitik for hele kommunen.
 6. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkelt personers forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

§ 2 Handicaprådets sammensætning og placering

 1. Handicaprådet består af 10 medlemmer, der alle udpeges af byrådet. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal, som de medlemmer, der repræsenterer byrådet.
 2. Byrådet udpeger 5 medlemmer, der repræsenterer byrådet, heraf 3 byrådsmedlemmer og 2 embedsmænd.
 3. Danske Handicaporganisationer (DH) indstiller 5 medlemmer, som byrådet derefter udpeger.
 4. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap.
 5. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.
 6. Medlemmer af handicaprådet, der repræsenterer handicaporganisationerne, skal have bopæl i kommunen. Hvis et medlem af handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.
 7. Handicaprådet er placeret under økonomiudvalget med tilhørende sekretariatsbetjening.

§ 3 Valgperiode

Handicaprådet virker i en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.

§ 4 Forretningsorden

Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 Ikrafttræden

Godkendt af sammenlægningsudvalget i Ny Randers Kommune den 23. maj 2006.

Efterfølgende ændringer er indført i vedtægten, og sidste ændring er vedtaget af Randers Byråd den 11. oktober 2021 til ikrafttræden den 1. januar 2022.

Som én af de første kommuner i Danmark oprettede Randers Byråd i 1986 et rådgivende handicapudvalg, som i 2000 blev omdannet til et handicapråd på frivilligt grundlag til varetagelse af kommunens handicappede borgeres tarv.

Denne ordning blev fulgt op af Folketinget, som i forbindelse med lovgivningen omkring den nye kommunalreform pålagde de nye kommuner at oprette et handicapråd med virkning fra 1. april 2006.

I arbejdet med fri tilgængelighed for alle er byggebranchen et vigtigt fokusområde. Det er man opmærksom på i Dansk Handicapforbund, der derfor har lavet en række huskelister, som giver overblik over, hvilke overvejelser man bør gøre sig i byggeprocessen, hvis man har ambition om et tilgængeligt byggeri.

Se huskelister til tilgængeligt byggeri på Dansk Handicapforbunds hjemmeside.