Huslejenævn

Huslejenævnet træffer afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Huslejenævnet er en domstolslignende administrativ myndighed, der fungerer selvstændigt i forhold til Randers Kommune.

Både lejere og udlejere kan indgive sager ved huslejenævnet.

Når du indbringer en sag for huslejenævnet, skal det ske skriftligt efter forudgående klage til udlejeren.

Medlemmer

Huslejenævnet består af en jurist, som er formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.

Formand: Videnadvokat, Ph.d Jakob Juul-Sandberg
Suppleant: Lektor, Ph.d. Susanne Kier

Fra lejerside: Lektor Kim Kristensen
Suppleant: Specialarbejder Søren Jørgensen

Fra udlejerside: Direktør, ejendomsrådgiver Peter Lautrup
Suppleant: Udlejer Anthon Seeberg

Endvidere er der tilknyttet en socialt sagkyndig til huslejenævnet.

Socialt sagkyndig: Socialrådgiver Lotte Kjærholm
Suppleant: Socialrådgiver Randi Kristensen

Huslejenævnet kan ikke behandle alle sagstyper, og du kan som lejer og udlejer på forhånd orientere dig om, hvorvidt huslejenævnet vil tage din sag op.

Huslejenævnet kan behandle sager om f.eks.:

 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelser
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Manglende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse
 • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Forbedringer
 • Forbrugsregnskaber (vand- og varmeregnskaber)
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Overtrædelse af husordenen
 • Forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger (kun én udlejet ejerbolig)

Huslejenævnet kan ikke tage stilling til:

 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
 • Inddrivelse af pengekrav
 • Almindelig rådgivning

Både udlejer og lejer kan indbringe sager for huslejenævnet.

Du kan indbringe sag for huslejenævnet på forskellige måder. Du skal betale for at indbringe en sag for huslejenævnet.

Når du indbringer en sag for huslejenævnet, skal det ske skriftligt efter forudgående klage til udlejeren.

Selvbetjeningssystem

Klagen skal så vidt muligt indsendes gennem vores selvbetjeningsløsning - du skal blot klikke på linket ovenfor og følge vejledningen i systemet.

Klage uden om selvbetjeningssystem

Hvis du vælger at indgive klage udenom systemet, kan du sende et brev eller gerne en e-mail, husk dog, at du ikke må skrive dit cpr.nr i en almindelig e-mail. Vi vil skrive til dig digitalt, medmindre du er fritaget for at modtage Digital Post fra det offentlige.

Du bedes præcist angive, hvad du vil klage over.

Der er ingen bestemte krav til, hvordan en klage skal udformes, men det er vigtigt, at du vedlægger sagens nødvendige dokumenter, herunder lejekontrakten. Dog bør du ikke sende originale dokumenter, da Randers Kommune får indskannet posten eksternt og originalen således vil gå tabt.

Kontakt

Huslejenævnet
Laksetorvet 1
8900 Randers C
Tlf.: 8915 1771
E-mail: huslejenaevnet@randers.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag: kl. 12.00-14.00
Fredag: kl. 10.00-12.00

Det koster 315 kr. at indbringe en sag.

For en forhåndsgodkendelse af lejen i medfør af LL § 59a for en ejer- og andelsbolig koster det dog 526 kr.

Huslejenævnet skal endvidere efter 1/7 2020 tage stilling til, om et lejemål kan forbedres gennemgribende efter BRL § 5, stk. 2.
En forhåndsgodkendelse af dette koster 4.016 kr.

Du skal betale beløbet, når du indbringer sagen. Du kan overføre beløbet til følgende registrerings- og kontonummer: 2212 5908764988.

Husk at oplyse adressen på det lejemål klagen drejer sig om samt dit navn.

Det er vigtigt, at udlejeren og lejeren giver huslejenævnet de oplysninger, der er relevante for sagen.

Processen er som følger:

 • Sagen indbringes: Sagen indbringes med de relevante papirer. Den, der indbringer sagen, betaler gebyr. Den anden par oplyses om, at sagen er indbragt.
 • Partshøring: Lejeren kommenterer udlejers påstande og oplysninger. Udlejeren kommenterer lejerens påstande og oplysninger.
 • Afgørelse: Hvis det er nødvendigt, foretager huslejenævnet besigtigelse. Sagen afgøres af nævnet på et møde. Der udsendes normalt afgørelse 1-2 uger efter mødet.

Hvor lang tid tager det?

Det kan ikke besvares præcist. Vi behandler sagerne så hurtigt som muligt, og ventetiden varierer efter, hvad sagen drejer sig om.

Huslejenævnet har en del uafsluttede sager. Det kan medføre nogen ventetid efter at partshøringen er afsluttet. Sagerne bliver derfor prioriteret efter deres indhold. Ventetiden varierer derfor fra 2 - 8 måneder.

Din sag bliver ikke behandlet hurtigere, selvom du ringer eller skriver til os for at spørge til status.

Når huslejenævnet har truffet afgørelse, er huslejenævnet ude af sagen og foretager sig ikke yderligere.

Er du ikke enig i afgørelsen?

Er du ikke enig i huslejenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for Boligretten i Randers. Dette skal du gøre, inden der er gået 4 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at klage til boligretten. Du kan eventuelt henvende dig til boligretten for yderligere informationer. Eller også kan du kontakte en advokat, en retshjælp mv.

Hvordan får jeg mit tilgodehavende?

Udlejeren skal af sig selv tilbagebetale efter afgørelsen, men det kan være en god hjælp, at du kontakter udlejeren og oplyser ham om dit kontonummer.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at få dit tilgodehavende. Her må du søge hjælp hos en retshjælp, en advokat, lejerforeninger mv.

Udlejer har ikke fulgt afgørelsen?

Hvis huslejenævnet får kendskab til, at en udlejer ikke har fulgt huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette udlejeren til GI.

Hvis det sker 3 gange inden for 2 år, kan udlejer risikere en politianmeldelse med den konsekvens, at udlejer frakendes retten til at administrere ejendomme.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe i alle sager og kan eksempelvis ikke yde egentlig rådgivning. Her skal du tage fat i andre instanser.

Hvad kan Huslejenævnet ikke hjælpe med?

Huslejenævnet er en uvildig myndighed, der ikke kan optræde alene på den ene parts side. Nævnet kan derfor ikke yde egentlig rådgivning, da nævnet derved kan risikere at blive inhabil ved en eventuel klage.

Du kan i stedet få vejledning om, hvilke type sager der kan indbringes for huslejenævnet, din sags behandling i huslejenævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning.

Hvis du har brug for egentlig rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer, retshjælp eller en ejendomsadministrator.

Lejefastsættelse/lejeniveau

Huslejenævnet kan kun i meget begrænset omfang rådgive om lejens størrelse jf. ovenstående. Har du brug for oplysning af lejeniveauet, f.eks. ved udlejning af din ejerlejlighed, dit hus eller et værelse, kan du i stedet rette henvendelse til en grundejerforening, Ejendomsforeningen Kronjylland, en advokat, ejendomsmægler mv.

Ejendomsmæglere kan

Ejendomsmæglere kan Bestille en rapport om oplysninger om ejendommen, herunder oplysninger om huslejenævnssager: Boligejer.dk

Nyttige links

I ejendomme, hvor der ikke er dokumenterede udgifter til vicevært og administration, godkender huslejenævnet følgende normtal:

År Administration pr. lejemål Vicevært pr. lejemål
2021 *3.350 kr. 2.325 kr.
2020 *3.325 kr. 2.325 kr.
2019 *3.275 kr. 2.275 kr.
2018 *3.275 kr. 2.275 kr.
2017 *3.225 kr. 2.225 kr.
2016 *3.200 kr. 2.200 kr.
2015 *3.000 kr. 2.200 kr.
2014 *2.950 kr. 2.150 kr.
2013 *2.900 kr. 2.125 kr.
2012 *2.900 kr. 2.100 kr.
2011 *2.800 kr. 2.000 kr.
2010 2.750 kr. 1.950 kr.
2009 2.700 kr. 1.900 kr.
2008 2.600 kr. 1.800 kr.
2007 2.550 kr. 1.750 kr.

Det forudsættes, at der heri er indbefattet vederlag for sædvanlig administration, herunder deltagelse i flyttesyn, eftersyn af ejendommen for vedligeholdelsesmangler, der skyldes lejeren, samt udfoldelse af sædvanlige og rimelige bestræbelser for at genudleje det lejede.

* Moms tillægges kun ved fremmed administration.

I henhold til Persondataloven har man som udgangspunkt:

 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der edb-behandles om en selv.
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne edb-behandles.
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen.

Fremsættes begæring herom, skal huslejenævnet give oplysning om, hvorvidt der behandles oplysninger om den registrerede og give meddelelse om:

 • Hvilke typer af oplysninger der behandles.
 • Behandlingens formål.
 • Kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Huslejenævnet behandler kun i begrænset omfang personoplysninger. Når det sker, er det med henblik på at kunne træffe afgørelse i sagen. De personoplysninger, der behandles, er normalt de oplysninger som fremgår af sagens korrespondance - herunder navn og adresse på sagens parter. Herudover kan der f.eks. indhentes oplysninger fra offentlige registre om dato for til- og fraflytning af et lejemål.

Hvis man er utilfreds med den afgørelse, som huslejenævnet træffer ud fra Persondataloven, kan der klages til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K