Kredsrådet

Kredsrådet er sammensat af politidirektøren, der er formand, og af borgmestrene for de syv kommuner, der indgår i Østjyllands politikreds.

Kredsrådet har en række lovbestemte opgaver.

Kredsrådet drøfter:

  • spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed.
  • spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen.
  • samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.
  • udarbejdelse af en lokal samarbejdsplan.

Kredsrådet kan afgive udtalelse om spørgsmål vedrørende politikredsens almindelige organisation og tilrettelæggelse af politiets virksomhed.

Kredsrådet kan henstille til politidirektøren, at politiet for et begrænset tidsrum særlig skal lægge vægt på løsningen af bestemte opgaver med hensyn til opretholdelsen af sikkerhed, fred og orden i politikredsen.

Kredsrådet skal virke for, at der gives befolkningen i politikredsen oplysning om politiets virksomhed.

Fra Randers Byråd er det Torben Hansen, der er medlem af Kredsrådet, med Stine Eiby som stedfortræder.

Spørgsmål om Kredsrådet kan rettes til:

Chefjurist
Ulla Marcus
Telefon: 8915 1006
E-mail: ulla.marcus@randers.dk