Lokalrådet

Der er oprettet Lokalråd i hver af de syv kommuner, der indgår i Østjyllands politikreds (Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø).

Formålet med lokalrådene er at sikre, at de overordnede rammer og mål med hensyn til konkret kriminalitetsbekæmpelse og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt i de enkelte kommuner samt i øvrigt at fremme det løbende samarbejde om løsningen af lokale kriminalitetsproblemer.

Deltagerne i lokalrådet er repræsentanter fra henholdsvis politi og kommunen.

Der afholdes kvartalsvise møder.

Vicepolitiinspektør Gert Bisgaard er formand for lokalrådet i Randers. Fra politiet er også leder af den kriminalpræventive sektion Allan Årslev og politiassistent Niels Jørgensen. Fra kommunen deltager skolechef Carsten Fredslund Andersen, familiechef Peter Mikael Andreasen, socialchef Runa Steenfeldt og SSP-koordinator Claus Hansen.

Forretningsorden

Lokalrådets formål og funktion

§ 1. Der etableres et lokalråd for Randers Kommune med det formål at virke som et fremtidsorienteret partnerskab til bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet og således medvirke til at sikre tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet.

Stk. 2. Lokalrådet drøfter spørgsmål vedrørende bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet i lokalområdet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet.

Stk. 3. Lokalrådet kan medvirke ved udarbejdelsen af handlingsplaner for politiets arbejde i kommunen, herunder hvordan samarbejdspartnere kan inddrages.

Stk. 4. Lokalrådet udarbejder en handlingsplan for arbejdet i lokalrådet.

Stk. 5. Lokalrådet medvirker ved eventuel evaluering af indsatser med henblik på konstruktiv læring og vidensdeling.

Lokalrådets sammensætning

§ 2. Lokalrådet består af repræsentanter fra henholdsvis politi og kommune og sammensættes individuelt i kommunen.

Stk. 2. Der kan i Lokalrådet indgå andre faste repræsentanter efter konkret aftale og efterfølgende godkendelse i Kredsrådet.

Stk. 3. Politiets faste medlemmer af lokalrådet er lokalpolitilederen, lederen af lokalpolitiets forebyggelsessektion og lederen af det kriminalpræventive sekretariat.

Stk. 4. Randers Kommune udpeger efter eget valg et antal personer som faste medlemmer af lokalrådet. Repræsentanterne er kommunale ledere med nødvendig kompetence. Stk. 5. Lokalpolitilederen er formand for lokalrådet.

Sekretariatsbetjening

§ 3. Kommunen varetager sekretariatsbetjeningen af lokalrådet herunder udsendelse af indkaldelse og beslutningsreferater og information til offentligheden om rådets virke, lokale handlingsplaner m.v.

Stk. 2. Sekretariatet for politikredsens kredsråd bistår med koordinering af lokalrådets og kredsrådets virksomhed.

Møder

§ 4. Lokalrådet afholder mindst 4 årlige møder – forskudt i forhold til kredsrådsmøder.

Stk. 2. Formanden fastsætter dagsordenen for de enkelte møder og er mødeleder.

Stk. 3. Dagsordenen til de ordinære møder udsendes til lokalrådets medlemmer senest 14 dage inden mødets afholdelse. Emner, der ikke er medtaget på dagsordenen, kan drøftes, hvis der er enighed herom.

Stk. 4. Udover de ordinære møder i lokalrådet afholdes møde, hvis formanden, eller mindst 2 andre medlemmer anmoder herom. Anmodningen fremsættes over for formanden. Indkaldelse til sådanne møder sker med passende varsel, der – medmindre der foreligger særlige omstændigheder – ikke bør være kortere end 10 dage.

Stk. 5. Ethvert medlem af lokalrådet kan forlange, at spørgsmål af fælles interesse for de interessenter, der er repræsenteret, drøftes i rådet.

Stk. 6. Relevante ressourcepersoner kan deltage i et rådsmøde, når der er behov herfor, og det skønnes hensigtsmæssigt for belysningen af et givet sagsområde.

Tavshedspligt

§ 5. Lokalrådets medlemmer samt øvrige deltagere i rådets møder har tavshedspligt om de forhold, som de måtte opnå kendskab til, og som er omfattet af bestemmelsen i forvaltningslovens § 27.

Ikrafttræden

§ 6. Denne forretningsorden træder i kraft efter vedtagelse på det første ordinære møde i lokalrådet.