Folketingsvalg

Statsminister Mette Frederiksen har udskrevet valg til Folketinget til afholdelse tirsdag den 1. november 2022.

Ved et folketingsvalg skal der vælges 179 medlemmer til Folketinget. Der skal vælges 175 medlemmer i Danmark, to i Grønland og to på Færøerne.

Folketingets medlemmer vælges for fire år ad gangen – det følger af grundloven. Den siddende statsminister kan dog når som helst inden for de fire år udskrive nyvalg, dvs. også selvom der ikke er gået fire år.

Folketingsvalg skal være direkte og hemmelige. Det står også i grundloven. Det betyder bl.a., at du kan stemme direkte på en kandidat, og at ingen andre må se, hvad du stemmer. Derfor stemmer du i et stemmerum, hvor du er alene, og derefter lægger du sin sammenfoldede stemmeseddel i en forseglet stemmekasse.

Til folketingsvalget kan du enten stemme på et af de opstillede partier, en kandidat, der er opstillet for et parti, eller en kandidat, der er opstillet uden for et parti (løsgænger).

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, der står for at afvikle folketingsvalg i Danmark, men langt de fleste opgaver løses ude i kommunerne.

Folketingsvalg kræver en del administrative forberedelser. Økonomi- og Indenrigsministeriet anbefaler derfor, at et folketingsvalg udskrives mindst 20-21 dage før selve valgdagen. Partierne bruger tiden indtil valgdagen på at føre valgkamp.

Sidste folketingsvalg fandt sted den 5. juni 2019.

Klager over valget

Enhver kan klage over et afholdt folketingsvalg, hvis man f.eks. har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Hvis du ønsker at klage, skal klagen stiles til Folketinget, men sendes til økonomi- og indenrigsministeren senest en uge efter valget.

Kontakt Økonomi- og indenrigsministeriet.

Videregivelse af oplysninger ifm. valget

Randers Kommune videregiver personoplysninger på stemmeberettigede borgere, som er optaget på valglisten for Randers Kommune. Valglisten videregives til Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, til brug for et forskningsprojekt, der kortlægger valgdeltagelsen.

Valglisterne vil blive overført til Danmarks Statistik, hvor de vil blive beriget med baggrundsdata tilgængelig i Danmarks Statistiks Forskerservice. Gennem Danmarks Statistiks Forskerservice vil valglisterne blive analyseret i anonymiseret form og være underlagt Danmarks Statistiks krav til, at ingen analyse må offentliggøres, der muliggør identifikation af enkeltindivider.

Hvem er vi?

Randers Kommune
Byrådssekretariatet
Laksetorvet 1
8900 Randers C
CVR-nr.: 29 18 96 68
Telefon: 89 15 10 02
E-mail: byradssekretariatet@randers.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dpo@randers.dk.

Læs mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver.

Hvad anvender vi dine oplysninger til?

Randers Kommune videregiver personoplysninger på stemmeberettigede borgere, som er optaget på valglisten for Randers Kommune. Valglisten videregives til Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, til brug for et forskningsprojekt, der kortlægger valgdeltagelsen.

Valglisterne vil blive overført til Danmarks Statistik, hvor de vil blive beriget med baggrundsdata tilgængelig i Danmark Statistiks Forskerservice. Gennem Danmarks Statistiks Forskerservice vil valglisterne blive analyseret i anonymiseret form og være underlagt Danmarks Statistiks krav til at ingen analyse må offentliggøres, der muliggør identifikation af enkeltindivider.

Har vi lov til at behandle dine oplysninger?

Dine personoplysninger behandles efter særlovgivningen på området eller databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger).

Hjemlen for behandling af personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens1 artikel 6, stk. 1, litra e, hvorefter behandling af personoplysninger er lovlig, hvis den er nødvendig til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Kategorier af personoplysninger

Randers Kommune behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Der videregives almindelige personoplysninger, herunder:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Vælgernummer.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til Randers Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Hvordan er Randers Kommune kommet i besiddelse af dine personoplysninger

Randers Kommune har indhentet dine oplysninger fra CPR-registret.

Hvor længe opbevarer Randers Kommune dine personoplysninger

Oplysningerne slettes efter arkivlovens regler.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Randers Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Du har følgende rettigheder:

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Randers Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Randers Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Som registreret har du endvidere mulighed for at indbringe spørgsmål om Randers Kommunes overholdelse af databeskyttelsesloven for domstolene.