Valgplakater

Regler for ophængning og nedtagning af valgplakater

En valgplakat er en: Valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2, som ønskes opsat af opstillingsberettigede kandidater eller partier.

Randers Kommune anbefaler at valgplakater bliver trykt direkte på en 4-6 mm kanalplade i miljøvenlig materiale uden Phthalat, PVC og Tungmetaller.

Ophængning af valgplakater må påbegyndes 4. lørdag før et valg fra kl. 12.00. Til folketingsvalget den 1. november 2022 er dette den 8. oktober 2022.

Der skal ikke ansøges om tilladelse ved Randers Kommune forud for ophængningen, når blot ophængningen sker efter den ovennævnte dato.

Nedtagning af valgplakater skal være afsluttet 8 dage efter valget og senest kl. 24.00. Til folketingsvalget den 1. november 2022 er dette onsdag den 9. november 2022.

Strips, snore m.v. som er anvendt i forbindelse med ophængningen, skal fjernes samtidig med valgplakaten.

En ophængt valgplakat skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen.

Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person.

Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden.

Plakater må ophænges på alle kommunale- og private fællesveje uden for centerringen.

Kort som viser centerringen i Randers midtby

Plakater må ophænges på elmaster, vejbelysningsmaster, vejtræer samt hegn som er placeret på kommunalt areal. Valgplakater må kun opsættes i træer uden at skade disse. Forvoldes der skade, vil der blive krævet erstatning.

Herudover er det tilladt at placere valgplakater på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. Disse skal leve op til de øvrige regler og skal således placeres på offentlig vej i eksempelvis midterrabatter på veje hvor der må køres under 60 km/t.

 • Inden for centerringen. Se kort nedenfor.
 • På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign., hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign., hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder.
 • På færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr med autoriseret afmærkning.
 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
 • Nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
 • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten.
 • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.
 • Valgplakaten må ikke ophænges således de medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.
 • Valgplakater må ikke ophænges så de dækker for autoriseret afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.
 • Valgplakater må ikke ophænges inden for en afstand af 50 m, før lysregulerede kryds eller fodgængerfelter.

Kort som viser centerringen i Randers midtby

Illustration af reglerne for valgplakater. Illustrationen viser, hvor stor valgplakaten må være, og hvor den må hænge i forhold til kørebanekant, cykelstikant, strømførende ledninger, cykelsti og fortov. Reglerne for ophængning af valgplakater på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder fremgår også af illustrationen.

Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller plakaten er ophængt uden for det tilladte tidsrum.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet.

Vejmyndigheden tager herefter kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat.

Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

Hvis ikke det er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på valgplakaten pålægges at afholde disse udgifter.

Vejmyndighedens afgørelser og dispositioner vedrørende valgplakater kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

Alle nedtagne valgplakater bliver registreret ved de pågældende kandidater. Når valget er overstået og alle kandidater har fjernet deres valgplakater, opgøres det hvor mange udgifter Randers Kommune har haft til nedtagning af valgplakater.

Den samlede udgift divideres ud med antallet af valgplakater som er nedtaget, hvorefter der er en enhedspris pr. nedtaget valgplakat.

Eksempel

Randers Kommune bruger 78 mandetimer á 375 kr. på at nedtage valgplakater, hvilket giver en samlet udgift på 29.250 kr.

Randers Kommune nedtager i alt 389 valgplakater.

Enhedspris pr. nedtaget valgplakat (29.250 kr. / 389 stk.) = 75 kr. pr. valgplakat.

Ophængeren vil sjældent være kendt, hvorfor det ansvarlige parti får faktureret deres andel af udgifterne.

Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens §§ 66 a – 66 b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Valgbestyrtelsen traf sidst beslutning 3. oktober 2017 om, at der ikke må hænges valgplakater op indenfor centerringen, som vises på kortet herunder.

Kort som viser centerringen i Randers midtby