Skadedyr

Landmanden er forpligtet til at indrette og drive husdyrholdet således, at der ikke opstår væsentlige gener for omgivelserne på grund af skadedyr.

Fluer

Fluegener forebygges især ved renholdelse af stalden og ved en hensigtsmæssig opbevaring af husdyrgødning.

Rotter og mus

Opbevaring af gødning, foder og afgrøder kan give problemer med tilhold af rotter og mus. Det er kommunens ansvar at foretage den nødvendige rottebekæmpelse. Til gengæld er det landmandens pligt at holde stald, lager og andre anlæg i forsvarlig rottesikret stand og sørge for, at der er rimelig orden mv. med henblik på ikke at give rotterne for gode levemuligheder.