Brugerbetaling

Vær opmærksom på, at der er brugerbetaling på miljøtilsyn og på udarbejdelse af en miljøgodkendelse.

Brugerbetalingen på miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelse er på timebasis, men der regnes i halve timer. Timeprisen i 2024 er 468,96 kr. der skal ikke betales moms af brugerbetalingen. Timeforbruget er det faktuelle timeforbrug.

For "fremmede tjenesteydelser" dvs., hvor kommunen i forbindelse med tilsyn og godkendelse bruger konsulenthjælp eller får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.

Regningen fremsendes som samlet årligt forbrug.

Medregnes

Miljøgodkendelse

Sagsbehandling af godkendelsesansøgningen. Alle aktiviteter i forbindelse med behandling af en godkendelsesansøgning medregnes, herunder:

 • orienterende besøg på virksomheden/landbruget
 • vejledning i forbindelse med eventuel revision af ansøgningen, prøvetagning, målinger, beregninger
 • udarbejdelse og eventuel politisk godkendelse af afgørelse
 • behandling af en godkendelsesansøgning, der senere trækkes tilbage
 • behandling af spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte kræver godkendelse.

Tilsyn

Tilsyn og sagsbehandling med overholdelse af miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven samt regler og afgørelser udstedt efter disse. Det indebærer:

 • Forberedelse af tilsyn - aktivt tilsyn med spildevand, støj, luft, lugt, affald, farligt affald
 • Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og spildevandstilladelser
 • Prøvetagning, analyser og målinger
 • Udfærdigelse af beregninger
 • Vejledning om krav, der skal overholdes
 • Dialog om regulerbare miljøforhold
 • Opfølgning af tilsyn
 • Udfærdigelse af tilsynsrapport
 • Håndhævelse (henstilling, indskærpelse, påbud og forbud) samt politianmeldelse
 • Tilsyn og sagsbehandling med klagesager, der kan medføre påbud efter § 42
 • Udtalelse om virksomhedens grønne regnskab, herunder også frivillige grønne regnskaber
 • Kategorisering af virksomheden
 • Vejledning med hensyn til, om der i et konkret tilfælde kræves godkendelse.

Medregnes ikke

 • Aktiviteter efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven eller efter andre love
 • Generel planlægning af tilsynsarbejdet eller fastlæggelse af en generel praksis
 • Generel vidensopbygning og efteruddannelse om miljøforhold, også selvom viden skal benyttes på en konkret virksomhed
 • Behandling af ansøgninger om spildevandstilladelse, nedgravning af stoffer, produkter og materialer, herunder olie og kemikalier
 • Behandling af sager om olietanke (undtagen håndhævelse)
 • Tilsyn og sagsbehandling med jord- og grundvandsforurening efter jordforureningsloven
 • Tilsyn på baggrund af ubegrundede naboklager over virksomheden
 • Første tilsyn på baggrund af berettigede naboklager
 • Dialog om ikke-regulerbare emner f.eks. frivillig miljøledelse, forebyggende miljøindsats og renere teknologi / BAT. Undtaget er dog, hvis det er en integreret og nødvendig del af tilsyns- eller godkendelsesarbejdet
 • Kørsel
 • Selvhjælpshandlinger
 • Sagsbehandling ved behandling af klage i Miljøstyrelsen eller andre klagenævn.

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til industrimiljo@randers.dk.