Brugerbetaling

Vær opmærksom på, at der er brugerbetaling på miljøtilsyn og på udarbejdelse af en miljøgodkendelse

Brugerbetalingen på miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelse er på timebasis, men der regnes i halve timer. Timeprisen i 2023 er 451,36 kr. der skal ikke betales moms af brugerbetalingen. Timeforbruget er det faktuelle timeforbrug.

For "fremmede tjenesteydelser" dvs., hvor kommunen i forbindelse med tilsyn og godkendelse bruger konsulenthjælp eller får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.

Regningen fremsendes som samlet årligt forbrug. 

Hvad er omfattet af brugerbetaling?

Medregnes:

Miljøgodkendelse:

Sagsbehandling af godkendelsesansøgningen. Alle aktiviteter i forbindelse med behandling af en godkendelsesansøgning medregnes, herunder:
- orienterende besøg på virksomheden/landbruget
- vejledning i forbindelse med eventuel revision af ansøgningen,- prøvetagning, målinger,
beregninger samt
- udarbejdelse og eventuel politisk godkendelse af afgørelse.
- Behandling af en godkendelsesansøgning, der senere trækkes tilbage.
- Behandling af spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte kræver godkendelse.

Tilsyn:

Tilsyn og sagsbehandling med overholdelse af miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven samt regler og afgørelser udstedt efter disse. Det indebærer:
- Forberedelse af tilsyn- Aktivt tilsyn med spildevand, støj, luft, lugt, affald, farligt affald
- Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og spildevandstilladelser
- Prøvetagning, analyser, målinger
- Udfærdigelse af beregninger
- Vejledning om krav, der skal overholdes
- Dialog om regulerbare miljøforhold
- Opfølgning af tilsyn
- Udfærdigelse af tilsynsrapport
- Håndhævelse (henstilling, indskærpelse, påbud og forbud) samt politianmeldelse
- Tilsyn og sagsbehandling med klagesager, der kan medføre påbud efter § 42
- Udtalelse om virksomhedens grønne regnskab, herunder også frivillige grønne regnskaber
- Kategorisering af virksomheden
- Vejledning med hensyn til, om der i et konkret tilfælde kræves godkendelse

Medregnes ikke:

- Aktiviteter efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven eller efter andre love.

- Generel planlægning af tilsynsarbejdet eller fastlæggelse af en generel praksis.

- Generel vidensopbygning og efteruddannelse om miljøforhold, også selvom viden skal benyttes på en konkret virksomhed.

- Behandling af ansøgninger om spildevandstilladelse, nedgravning af stoffer, produkter og materialer, herunder olie og kemikalier.

- Behandling af sager om olietanke (undtagen håndhævelse)

- Tilsyn og sagsbehandling med jord- og grundvandsforurening efter jordforureningsloven

- Tilsyn på baggrund af ubegrundede naboklager over virksomheden

- Første tilsyn på baggrund af berettigede naboklager

- Dialog om ikke-regulerbare emner f.eks. frivillig miljøledelse, forebyggende miljøindsats og renere teknologi / BAT. Undtaget er dog, hvis det er en integreret og nødvendig del af tilsyns- eller godkendelsesarbejdet

- Kørsel

- Selvhjælpshandlinger

- Sagsbehandling ved behandling af klage i Miljøstyrelsen eller andre klagenævn

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til industrimiljo@randers.dk.