Jordskred påvirker borgeres hverdag

Pumpekapaciteten på skadestedet ved Nordic Waste er øget, men miljøkatastrofen er fortsat ikke afværget. Der er mange ubekendte, siger kommunaldirektøren og sender en hilsen til de borgere i og omkring Ølst, der er meget påvirket af situationen. Veje er spærret og busruter er omlagt.

Vejrudsigten siger regnvejr og det betyder øget pres på pumper og rør ved Nordic Waste skadestedet, der skal pumpe vandet fra den ene del af Alling å over til den anden. Siden i går har Beredskabsstyrelsen og Beredskab og Sikkerhed sammen med Randers Kommune arbejdet på at få etableret flere pumper og rør, og det arbejde er gået godt.

”Vi har fået etableret mere pumpekapacitet og over de kommende dage, vil der fortsat komme flere pumper til. Vi blev presset af regnen i går og kan se på udsigten, at der kommer mere regn i morgen. Det at vi har øget pumpekapaciteten betyder ikke, at vi har afværget miljøkatastrofen, men det hjælper os godt på vej. Der er fortsat mange ubekendte i hele situationen, det er meget alvorligt, og vi gør alt, hvad vi kan,” siger kommunaldirektør, Jesper Kaas Schmidt.

Mere trafik og omlagt busrute

Som følge af afværgeforanstaltningerne for at undgå en potentiel miljøskade på Alling å, er Gl. Aarhusvej fortsat spærret, og det giver en del mere trafik på de små landeveje i og omkring Ølst. Det har også haft den konsekvens, at Midttrafik har omlagt den regionale busrute 118, som sædvanligvis kører på Gl. Århusvej på turen mellem Aarhus og Randers. Den midlertidige omlægning betyder, at brugere af busruten kan opleve at få længere eller kortere til bussen end sædvanligt.

”Jeg har fuld forståelse for, at situationen for særligt borgere i området omkring Ølst er svær. Nogen har fået længere til arbejde, der er blevet mere trafik på de små lokale veje og turen til bussen er ikke som den plejer. Rigtig mange mennesker arbejder på højtryk for at løse situationen, det vil jeg gerne sige tak for, ligesom jeg gerne vil takke jer, der bor i området for at indrette jeres hverdag bedst muligt efter de nødvendige omstændigheder,” siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Særligt om risikoen for påvirkning af grundvandet

Nordic Waste er hverken beliggende i boringsnære beskyttelsesområder, indvindingsoplande til almene vandforsyninger eller områder udpeget med særlige drikkevandsinteresser. Samtidig viser boringer i området, at der er mere end 40 m plastisk ler over grundvandsmagasinet. Den plastiske ler udgør en særdeles god naturlig beskyttelse mod nedsivning af eventuelle forurenende stoffer.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at der i forbindelse med jordskredet og etableringen af vådområdet ikke er en risiko for forurening af grundvandet og drikkevandet ved hverken almene vandforsyninger eller private boringer.