Situationen ved Nordic Waste skal behandles efter reglerne i miljøskadeloven

På baggrund af en udtalelse fra Miljøstyrelsen har Randers Kommune truffet en afgørelse overfor Nordic Waste. Den betyder, at indsatsen for at forhindre en miljøskade i Alling Å nu foregår efter reglerne i miljøskadeloven.

Randers Kommune har meddelt Nordic Waste, at indsatsen for at forhindre en miljøskade i Alling Å nu foregår efter reglerne i miljøskadeloven.

Det sker på baggrund af en udtalelse fra Miljøstyrelsen, der er enige i Randers Kommunes vurdering af, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade på vandforekomsten, Alling Å og visse bilag II-arter, der er beskyttet efter habitatdirektivet.

Miljøskadeloven består af særlige ansvarsregler for miljøskader, der kan træde i kraft ved betydelige skader på visse arter og naturtyper. Reglerne pålægger skadevolderen – i dette tilfælde Nordic Waste – at betale for tiltag, der bliver påbudt efter miljøskadeloven. Herudover skal skadevolder betale for akutte afværgeforanstaltninger efter miljøbeskyttelsesloven.