Strategi for skovrejsning i Randers Kommune er vedtaget

Randers Kommune har et mål om at rejse 3000 ha skov før 2030 og 9000 ha skov inden 2050. Nu har Randers Byråd vedtaget strategien for, hvordan målene skal nås. Den nye skovrejsningsstrategi blev vedtaget på mødet den 27. november 2023.

Under overskrifterne Mere skov – Mere Natur – Mere Klimaansvar har Randers Byråd på mødet den 27. november vedtaget en ny skovrejsningsstrategi.

Strategien beskriver, hvordan Randers Kommune skal arbejde med skovrejsning og nå målene, som tidligere er blevet fastlagt i Klimaplan 2050. Skovrejsning kan reducere klimapåvirkningen betydeligt ved at øge CO2-bindingen i ny skov. Og ifølge klimaplanen skal der etableres 3000 ha ny skov før 2030 og 9000 ha skov inden 2050.

Skovrejsning med flere formål

Ud over at nå klimaplanens målsætning er ønsket med den øgede skovrejsning at fremme biodiversitet, beskytte grundvandet og skabe flere rekreative områder. Derfor er der i strategien fastlagt en vægtning af den kommunalt understøttede skovrejsning således at:

  • 70% af det samlede skovrejsningsareal har CO2-binding som hovedformål. Biodiversitet, rekreation og andre relevante interesser vil også altid være højt prioriterede i disse skove.
  • 20% af det samlede skovrejsningsareal har biodiversitet højt prioriteret.
  • 10% af det samlede skovrejsningsareal har biodiversitet som hovedformål og skal være enten urørt eller naturplejet skov.

Skovrejsning i fællesskab og på nye måder

Med vedtagelsen af skovrejsningsstrategien er der udsigt til, at der vil blive plantet rigtig mange nye træer i Randers Kommune i de kommende år. For at skabe resultater og nå målene, vil Randers Kommune øge kendskab til mulighederne for skovrejsning ved kommunikations- og formidlingsindsatser.

I strategien er desuden beskrevet forskellige former for samarbejdsmodeller, så skovrejsningen fx kan ske i fællesskab med private aktører, ligesom kommunen vil arbejde med alternative måder at rejse skov på.

En række konkrete initiativer, som miljø- og teknikudvalget og bæredygtighedsudvalget har arbejdet med, bliver også indarbejdet i strategien. Det drejer sig om i alt 10 tilføjelser, som forvaltningen nu vil arbejde videre med – blandt andet at der vil blive plantet et træ per eksisterende borger i Randers Kommune og for hver kommende borger fremover.

Randers Kommunes nye skovrejsningsstrategi vil blive revideret med 4 års intervaller. Det vil ske på baggrund af evalueringer af de indsatser forvaltningen har arbejdet med og ud fra en status på skovrejsningen.

Afstemningsresultat

Sag nr. 377 blev vedtaget med 27 stemmer for og 4 imod. Imod stemte Østbroen og Nye Borgerlige.

Læs mere om sagen på byrådets dagsorden.

Seneste nyheder

Nyheder