Udtalelser fra Randers Kommune efter juridisk redegørelse om Nordic Waste situationen

Tirsdag fremlagde Randers Kommune på et pressemøde resultaterne af en juridisk redegørelse af Nordic Waste-sagen. På den baggrund udtaler borgmester Torben Hansen og kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt følgende

Siden den 19. december 2023 har Randers Kommune arbejdet for at undgå en stor miljøskade på Alling Å, og at Ølst by bliver begravet i jord. Et arbejde der foregår som følge af jordskredet hos virksomheden Nordic Waste på Gl. Århusvej.

Udtalelse om situationen og fremtiden for området

Borgmester Torben Hansen siger følgende:

”På baggrund af den katastrofe vi har oplevet, kan jeg godt forstå, hvis der er bekymring for hvad der kommer til at ske i området fremover. Jeg har derfor besluttet, at jeg vil indstille til byrådet, at lokalplanen for området aflyses, så ejeren af grunden, DSH, ikke har mulighed for at kunne starte virksomhed op igen i området. Vi vil også undersøge om vi kan trække alle miljøgodkendelser tilbage.”

”I stedet vil jeg arbejde for, at vi får skabt et attraktivt område for borgere og natur. Vi skal have åen og vejen genskabt, og vi skal i det hele taget etablere området som et vi bliver glade for. Et attraktivt område på trods af en frygtelig katastrofe.

”Og så vil jeg som byrådet blev orienteret om i går (mandag 29/1) tage initiativ til at der nedsættes en politisk følgegruppe.”

”Jeg vil også gå i dialog med regering og KL for at undersøge om vi som kommuner har behov for en ændret lovgivning så vi får stærkere redskaber til at kontrollere miljøfarlige virksomheder.”

Udtalelse på baggrund af den juridiske redegørelse

Randers Kommune har fået udarbejdet en juridisk redegørelse om kommunens rolle i Nordic Waste situationen. Redegørelsen er udarbejdet af miljøretsspecialisterne Codex advokaterne, som har gennemgået kommunens miljøgodkendelser og forpligtelser m.v.

På baggrund af redegørelsen og dens konklusioner udtaler kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt:

”Det er klart at vi skal lære af de erfaringer vi har gjort os i denne katastrofe. Og vores evaluering er derfor ikke slut med denne juridiske fremlæggelse.”

”Vi har besluttet at sætte gang i en ekstern undersøgelse af vores miljøadministration, og på baggrund af den vil vi tage stilling til, hvad der yderligere skal ske i forhold til den måde, vi er organiseret på, de ressourcer vi anvender, de kompetencer medarbejderne har og den måde vi øvrigt fører tilsyn på. Undersøgelsen fremlægges for byrådet. Der må ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved den måde, vi udarbejder miljøgodkendelser og fører tilsyn på,”

”Alle henvendelser med bekymringer og observationer af jordskred, udsivende overfladevand m.m. har vi taget seriøst. Men det ændrer ikke på, at det ikke har været oplevelsen hos alle. Og det bliver man som kommunaldirektør ret ærgerlig over. Derfor vil jeg også se på, hvordan vi som forvaltning fremover kan arbejde mere systematisk med henvendelser og bekymringer fra borgerne og politikere om miljøtilladelser og miljøtilsyn og ikke mindst give klare tilbagemeldinger om, hvordan vi anvender de henvendelser vi får. Det vil jeg drøfte med byrådet.
Endelig vil jeg overveje om vi skal ændre vores kompetenceplan så miljøgodkendelser og -tilladelser fremover kommer til politisk behandling. En sag om det vil blive fremlagt politisk.”

”Redegørelsen viser, hvad vi havde mistanke om, nemlig at Nordic Waste har overtrådt miljøgodkendelsen på flere punkter. Jeg vil derfor senere i dag indgive en politianmeldelse som opfølgning på byrådets principgodkendelse heraf i går. Det betyder, at vi på en række områder derefter ikke længere kan udtale os om de emner, som vedrører den sag, der efterforskes. Al dokumentation vil selvfølgelig blive givet til politiet.

”Jeg er glad for, at vi også fra juridisk side får slået fast, at det er virksomheden der bærer ansvaret, og at det er virksomheden der havde – og har pligt til – at blive og afværge katastrofen også uden for virksomhedens område.”

Bilag 1 er oprindelig dateret 5/1 2024, men der var tale om et foreløbigt internt notat, som advokat-redegørelsen datomæssigt henviser til. Notatet indeholdt på daværende tidspunkt redaktionelle bemærkninger. Disse vurderede forvaltningen var meningsforstyrrende, og de fremgår derfor ikke af det endelig bilag, som er dateret 29. januar 2024.