Førtidspension

Du kan være berettiget til førtidspension, hvis din arbejdsevne nedsat så meget, at du ikke kan arbejde.

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Hvis du ønsker at søge om supplement til din brøkpension, skal du kontakte Ydelseskontoret, hvor du kan få udleveret et ansøgningsskema.

Bemærk: Det er ikke længere muligt at søge om førtidspension efter de gamle regler.

Får du førtidspension eller invaliditetsydelse efter gammel ordning, kan du, hvis der er sket ændringer, søge kommunen om at ændre ydelsen til en anden type pension inden for den gamle ordning.

Førtidspension, der er tilkendt før 1. januar 2003, udbetales til personer mellem 18 år og 65 år, der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed forsørge sig selv.

Er du tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, er du omfattet af de gamle regler. Disse regler gælder, så længe du modtager førtidspension, og du kan ikke skifte til en førtidspension efter de nye regler.

Førtidspensionstyper

Førtidspension efter reglerne før 1. januar 2003 består af følgende pensionstyper:

Forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension

Hvis din erhvervsevne er nedsat af sociale årsager eller som følge af helbred med mindst halvdelen.

Mellemste førtidspension

Hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 som følge af helbred.

Højeste førtidspension

Hvis dit helbred er så dårligt, at du kun har en ubetydelig eller slet ingen erhvervsevne tilbage.

Din førtidspension er sammensat af, hvor gammel du var på tilkendelsestidspunktet, hvor meget din arbejdsevne var nedsat og hvorfor den var nedsat.

Er du tilkendt førtidspension efter disse regler - eksempelvis en mellemste førtidspension, og du mener at dine helbredsforhold er forværret, kan du søge om højeste førtidspension.

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år efter lov om social pension § 16, jf. § 20. Det er kommunen, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension.

Du kan få førtidspension, hvis du har varig nedsat arbejdsevne. Arbejdsevnen skal være nedsat i et omfang, der betyder, at du ikke vil være i stand til at forsørge dig selv ved et indtægtsgivende arbejde, herunder et fleksjob.

Hovedreglen er, at du skal have dansk indfødsret og har fast bopæl i Danmark, for at du kan få førtidspension.

Pensionen udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension.

Ansøgning

En henvendelse om førtidspension, skal behandles i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Spørgsmålet om førtidspension er således afslutningen på et forløb, der har vist og dokumenteret, at borgeren ikke er i besiddelse af en arbejdsevne, der lader sig anvende til selvforsørgelse.

Jobcentret har ansvaret for, at alle muligheder for at blive selvforsørgende ved beskæftigelse er afprøvet og udtømte, før der kan påbegyndes en sag om førtidspension.

Jobcentret har ansvaret for i samarbejde med borgeren at udarbejde en ressourceprofil.

Hvis en borger udtrykkeligt anmoder om, at der alene tages stilling til spørgsmålet om førtidspension, er kommunen forpligtet til at afgøre spørgsmålet derom på det foreliggende grundlag.

Henvendelse herom kan ske til Jobcentret eller hos Førtidspension/Handicapbil.

Når ansøgningen, som indeholder borgerens egne oplysninger om baggrunden for ansøgningen, er modtaget i kontoret for Førtidspension/Handicapbil kvitteres for modtagelsen.

Udgifter i forbindelse med oplysninger til belysning af sagen afholdes af kommunen.

Når alle relevante oplysninger er indhentet partshører Jobcentret borgeren og sagen sendes til afgørelse i Førtidspension/Handicapbil.

Hvem behandler ansøgningen?

Social og arbejdsmarkedsafdelingen, Regimentsvej 1, 8920 Randers NV træffer afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger. Eller at borgeren har ansøgt om at få sagen afgjort på det foreliggende grundlag.

Der skal træffes afgørelse om førtidspension indenfor 3 måneder, efter at en sag er overgået til behandling efter reglerne om førtidspension.

Forinden der træffes afgørelse om førtidspension, tilskrives borgeren og tilbydes møde med dem som skal træffe afgørelse i sagen.

Borgeren tilskrives om afgørelsen samt om klagemulighed.

Der kan klages over såvel påbegyndelsestidspunktet, som over afgørelse om berettigelse til førtidspension.

Enkeltydelser

Hvis du er førtidspensionist, der har fået tilkendt førtidspension efter 01.01.2003, og du har særligt vanskelige økonomiske forhold, kan du søge om enkeltydelser. 

Ekstra hjælp i særlige tilfælde

Du kan søge om økonomisk tilskud til medicin eller uforudsete enkeltudgifter efter aktivloven.

Uforudsete udgifter

Hjælp til at få dækket uforudsete enkeltudgifter forudsætter, at du ikke kan betale for udgiften, og at udgiften vil gøre det svært for dig og din familie at klare sig.

Det er et krav, at du ikke har kunnet forudse udgiften og derfor ikke har kunnet spare op til den, fordi du har været udsat for en såkaldt ’social begivenhed’, fx skilsmisse.

Hjælp til medicin og sygebehandling

Du kan få hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el.lign., hvis du ikke selv kan betale. Behandlingen skal være nødvendig for dit helbred. Du kan som udgangspunkt kun få hjælp til at blive behandlet i det offentlige behandlingssystem.

Hvis du får brøkpension

Har du ikke optjent ret til fuld pension i Danmark, og modtager du en såkaldt brøkpension, kan du søge om hjælp efter § 27 a i aktivloven, hvis du ikke har andre indtægter eller formue, der kan dække dit behov.

Din samlede økonomiske situation tages op til en konkret vurdering af behovet, og tillægget ydes kun, hvor det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

I vurderingen indgår husstandens samlede indtægts- og formueforhold, sammenholdt med størrelsen af rimelige og nødvendige udgifter.