Den pædagogiske læreplan

Alle dagtilbud skal enten lave en pædagogisk læreplan for børn på ½-2 år eller for børn på 3 år til skolealderen.

Ifølge dagtilbudsloven §8 skal alle daginstitutioner og dagplejen udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan udgør rammen for dagtilbuddets arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med afsæt i et fælles pædagogisk grundlag og på tværs af seks læreplanstemaer. (Se nedenstående figur) Under hvert læreplanstema er der fastsat to pædagogiske mål.

Det besluttes lokalt i de enkelte dagtilbud, hvordan de overordnede elementer konkret omsættes organisatorisk og pædagogisk i det pædagogiske læringsmiljø i hverdagen.

Lederen er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år, med henblik på at udvikle det pædagogiske arbejde. Evalueringen skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside.

Hvis du vil vide mere om den pædagogiske læreplan kan du tilgå følgende links:

Film til forældre, der kort fortæller om den pædagogiske læreplan

Materialer omkring den pædagogiske læreplan