Tilsyn med almene boliger/støttet byggeri

Her kan du læse om støttet byggeri, styringsdialogmøder og vedtægter og orientering fra tilsynet.

Støttet byggeri

Randers Kommune fører tilsyn med støttet byggeri (almene boliger), såsom almene boligorganisationer og selvejende ældre- og ungdomsboliginstitutioner.

Tilsynet omfatter det støttede byggeris økonomi og ejendomsvedligeholdelse m.v., samt om bestemmelser som f.eks. vedtægter, beboerdemokrati og udlejning overholdes.

De møder, som fast finder sted mellem Randers Kommune og de almene boligorganisationer, som har hjemsted i Randers Kommune, kaldes "styringsdialog".

Sager om boligafdelingernes budget og årsregnskaber kan kun indbringes for tilsynet af organisationens bestyrelse med angivelse af afdelingsbestyrelsens eller afdelingsmødets bemærkninger.

Tilsynet kan ikke afgøre tvister, hvor den enkelte borger og/eller beboer af den ene eller anden grund er blevet uenig med organisationen eller beboerdemokratiet som sådan.

Du kan sende en mail til tilsynet på almen@randers.dk.

En henvendelse fra en borger og/eller en beboer om overordnede forhold i det støttede byggeri kan føre til, at tilsynet foretager en undersøgelse af organisationen. Tvister mellem en lejer i et støttet byggeri og udlejer skal altid forelægges. Læs mere om beboerklagenævnet.

Styringsdialogmøder

Randers Kommune gennemfører hvert efterår styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer, som har hjemme i kommunen.

Kommunen gennemfører styringsdialogmøder med de enkelte boligorganisationer og et fælles styringsdialogmøde for alle boligorganisationerne.

Almenboligloven fastsætter de landsdækkende målsætninger for den almene boligvirksomhed og omfatter økonomi og drift, ledelse og beboerdemokrati, udlejning, boligafdelinger samt nybyggeri og renovering. Det er disse målsætninger, der skal følges op på i styringsdialogen. Dette gøres ved, at boligorganisationens virksomhed og resultater evalueres i relation til målsætningerne, og det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler mellem kommunalbestyrelse og boligorganisation afklares.

Forud for styringsdialogmøderne har boligorganisationerne indsendt dokumentationspakker, som sammen med årsregnskaberne danner grundlag for drøftelserne på møderne.

Det er Sekretariat for Udvikling, Miljø og Teknik, der som tilsynsmyndighed for det støttede byggeri i Randers Kommune har ansvaret for at gennemføre styringsdialogmøderne mindst én gang årligt.

Fleksibel og kombineret udlejning

Fleksibel udlejning er et redskab, som giver visse boligsøgende fortrinsret til boliger i de almene boligafdelinger, der har en udlejningsaftale. På den måde supplerer udlejningsaftalerne de sociale og fysiske indsatser i udsatte boligområder, som ofte arbejder med at øge uddannelses- og beskæftigelsesgraden, styrke civilsamfundet og gøre områderne mere attraktive.

Kombineret udlejning kan anvendes i almene boligområder, hvor en høj andel af beboerne er uden for arbejdsmarkedet. I disse boligområder kan kommunalbestyrelsen beslutte, at boligsøgende, der har været på kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en længere periode og står på ventelisten, skal afvises fra at få en bolig i området. I stedet skal kommunen anvise den boligsøgende en anden passende bolig i kommunen.

Randers Kommune har besluttet at gøre brug af både fleksibel og kombineret udlejning for nogle af afdelingerne i boligorganisationerne:

Ordningen er gældende for områderne: Jennumparken og Glarbjergvej-området

Referater fra styringsdialogmøder