Støtte og rådgivning til satsningsforeninger

Satsningsforeninger kan søge om økonomisk støtte til udvikling og få målrettet uddannelse.

Satsningsforeninger kan modtage økonomisk støtte til deres talentarbejde. De har også mulighed for løbende sparring med Randers Talent og Elite (RTE), og deres talenter kan søge om optagelse som RTE-atleter.

Satsningsidrætter indgår desuden i et kompetenceudviklingsforløb, hvor der gennemføres kurser og seminarer i klubben for talenter, forældre, ledere og trænere.

RTE's støttemodel for satsningsforeninger

RTE ønsker at sikre en gennemsigtig og balanceret fordeling af støttemidler og prioritering af talentudviklingsmiljøer og kontinuerlig udvikling af satsningsforeningerne.

Støttemodellen er baseret på RTE-foreningsmodel. Formålet er på en gang, at have en gennemsigtig støttemodel og et værktøj, der indikerer, hvilke indsatser og prioriteringer satsningsforeningerne skal arbejde med i den kommende periode.

Puljer

Støtten til satsningsforeningerne består af en basispulje og en udviklingspulje.

Hvert år bestemmes det politisk, hvor mange midler der skal indgå i de to puljer. Med modellen fordeles basispuljen proportionalt mellem foreningerne, mens udviklingspuljen kan tildeles satsningsforeninger, der accelererer målrettede projekter med talentudviklingsmiljøerne.

Grundlæggende for støtten er, at den fungerer som et bidrag til foreningens arbejde med talentudvikling. Både prioriteringen og ejerskabet skal komme til udtryk i foreningens samlede budgetlægning med en væsentlig egenfinansiering.

Basispulje

Basispuljen fordeles på baggrund af et pointsystem, således at satsningsforeningerne får tildelt point efter deres aktuelle vurdering i RTE-evalueringsmodel.

Hvert point tilsvarene et beløb, som beregnes på baggrund af det samlede antal point.

Herunder kan du se et eksempel på beregning af basispuljen.

Klub Point Basisstøtte
Klub A 40 point 18.182 kr.
Klub B 70 point 31.818 kr.
Klub C 110 point 50.000 kr.

Samlet i puljen = 100.000 kr.

Samlet antal point = 220 point

1 Point = 454,50 kr.

Udviklingspulje

Udviklingspuljen fungerer som en hjælpende hånd til de satsningsforeninger, som igangsætter konkrete tiltag der underbygger foreningens udvikling i relation til talentudviklingsmiljøer. Dette kan f.eks. være konsulentydelser, projekttilskud, investeringer i arbejdsværktøjer, indkøb af udstyr, uddannelse af individer eller grupper samt kurser i foreningen.

Satsningsforeningerne skal selv bidrage med en andel af tiltagenes økonomi, og hvis det er et driftstiltag, skal det være selvbærende over tid.

Udviklingspuljen kan søges løbende efter dialog med RTE.

Støtte og udvikling

Evaluerings- og puljefordelingsprocessen er et forløb som består af følgende trin:

 1. Styregruppen oprettes.
 2. Foreningen evaluerer sig selv.
 3. Evalueringen gennemgås med RTE, og prioriteringer samt indsatser diskuteres.
 4. Forening udarbejder handlingsplan og budget.
 5. Støtten tildeles.

Styregruppe

Foreningen opretter en styregruppe som minimum består af en fra bestyrelsen/ledelsen samt den talentansvarlige. Styregruppen er det primære kommunikationsled mellem RTE og foreningen.

Evaluering

Satsningsforeningen evaluere sig selv på baggrund af RTE's evalueringsmodel.

 • Der skal tages afsæt i et øjebliksbillede (hvor er vi dags dato).
 • Svar skal kunne dokumenteres (efter behov).

OBS:

 1. "Ansat" forudsætter funktionærlignende vilkår, "Deltid" kan være andet.
 2. "Dedikeret" betyder, at de arbejder med og KUN med emnet i perioden.

Dialogmøde

Her mødes foreningen og RTE. Formålet er med afsæt i evalueringen og foreningens behov at finde frem til fremtidige indsatsområder og handlinger. Indsatserne skal støtte op om talentudviklingen. Desuden kan evt. udviklingsprojekter debatteres.

Handlingsplan og budget

Efter mødet, udarbejder foreningen en handlingsplan og et budget. Handlingsplanen skal være konkret og være koblet op på behov og talentudvikling, og gerne koblet til evalueringsmodellen.

Her til skal foreningen vedlægge et budget for relevante områder, der tydeligt viser foreningens udgifter til talentarbejdet (herunder administration og klubdrift):

 • Udgiftsposter
 • Indtægtsposter
 • Foreningens udgifter i forhold til RTE-tilskudsdel.

Tildeling af støtte

Den endelige basisstøtte tildeles i første halvdel af januar. Har en forening ikke fremsendt materialet, bevilliges maksimalt 50 % af sidste års basisstøtte, resten fordeles blandt de resterende klubber.

Støtten udbetales i tre rater: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

Støtten udbetales i 3 lige store rater, dog minimum 20.000 kr.

Opfølgning og evaluering

2 gange årligt, mødes satsningsforeningens styregruppe (en person fra klubledelsen og en person med ansvar for talentudviklingen + RTE). Her samles op på handlingsplanen og evt. udviklingsprojekter. Her er tale om dialog og fokus på udvikling og fremtiden.