Socialt frikort

Muligheder for socialt frikort i 2021-22

Hvad er et socialt frikort?

I 2019 lavede Folketinget en forsøgsordning, som giver borgere med særlige sociale problemer eller psykiske vanskeligheder mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. år ved ustøttet arbejde.

Det sociale frikort er en social indsats med kobling til beskæftigelsesområdet, hvor du har mulighed for at være tilknyttet det ordinære arbejdsmarked på de timer, som du aktuelt kan bidrage med, og have en indtægt derved. Det sociale frikort giver dig dermed mulighed for at deltage i sociale- og arbejdsfællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen igennem et job.

Indtægten vil ikke blive modregnet andre forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Hvem kan få et socialt frikort?

Når du sender din ansøgning om socialt frikort laver vi en konkret vurdering af din situation, herunder om du er omfattet af ordningen om socialt frikort. Du er omfattet af ordningen, hvis:

 • Du har særlige sociale problemer fx hjemløshed eller misbrug eller psykiske vanskeligheder.
 • Du opfylder betingelserne for at få hjælp efter afsnit V i serviceloven. Det vil du være også selvom du ikke i dag modtager hjælp. De former for hjælp som er i servicelovens afsnit er blandt andet efterværn (§76), råd og vejledningsforløb (§82a og b), mestringsvejledning (§85), borgerstyret Personlig Assistance (§96), støtte- og kontaktpersoner (§97), merudgifter (§100), stofmisbrugsbehandling (§101), beskyttet beskæftigelse (§103), aktivitets- og samværstilbud (§104), midlertidig botilbud (§107), længerevarende botilbud (§108), krisecenter (§109), forsorgshjem (§110) med mere.
 • Du ikke har haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for de seneste 12 måneder.
 • Du opfylder opholdskravet for ret til at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige, at du har opholdt dig i Danmark, Færøerne og Grønland i sammenlagt 9 af de seneste 10 år.

Bemærk, at du ikke er omfattet af ordningen for socialt frikort, hvis du har et fysisk eller kognitivt handicap medmindre du samtidig har særlige sociale problemer.

Hvordan kan jeg få et socialt frikort?

Du skal udfylde en ansøgning med en samtykkeerklæring. Ansøgningsskemaet kan hentes på denne side. Du skal sende ansøgningsskemaet til Socialtfrikort@randers.dk. I emnefeltet skrives: ”Ansøgning om socialt frikort, att: Steffen Krenk”

Du kan få generel vejledning om ordningen om socialt frikort ved de afdelinger, som du i forvejen har kontakt med i Randers Kommune. Derudover er du også velkommen til at tage kontakt til Jobcenter Randers. Du kan komme i kontakt med jobcenteret ved at kontakte Steffen Krenk telefonisk på: 23 70 54 50 eller på mail: Steffen.Krenk1@randers.dk   

Hvad sker der, når jeg har sendt ansøgningen?

Når du har indsendt ansøgningen vil vi undersøge om du er omfattet af ordningen om socialt frikort. Når vi har undersøgt dette vil vi sende dig et brev, hvor der står om du kan få et socialt frikort. Vi vil give desuden give Ydelseskontoret (hvis du får kontanthjælp) eller Udbetaling Danmark (hvis du får førtidspension) besked, så du ikke bliver modregnet i dine ydelser. 

Hvad kan jeg bruge det sociale frikort til?

Du kan bruge dit sociale frikort til ordinært arbejde hos både private og offentlige virksomheder. Du skal dog være opmærksom på, at din arbejdsgiver skal indvillige i at indberette din løn via it-systemet socialtfrikort.dk for at du kan benytte det sociale frikort.

Du kan ikke bruge dit sociale frikort til:

 • Løntilskudsjob eller lønnet praktik
 • Arbejde udført for privatpersoner eller i egen selvstændige erhvervsvirksomhed

Lønniveauet aftales mellem dig og din arbejdsgiver, og du er omfattet af de almindelige rettigheder som andre lønmodtagere. Dvs. din arbejdsgiver skal leve op til samme lovkrav ved ansættelse, som der i øvrigt gælder for andre personer, som ikke er en del af det sociale frikort.

Hvordan finder jeg et job?

 • Brug jobnet.dk og sørg for, at dit cv er opdateret med din erfaring og kompetencer.
 • Søg f.eks. på ”Hotjob” på jobnet.dk og du får vist job, der ikke kræver specifikke kompetencer (såsom serveringspersonale, budtransport, forlystelsesmedarbejder, pakkerimedarbejder mv.)
 • Brug dit netværk (familie, venner og bekendte) i jagten på job
 • Søg uopfordret – også tidsbegrænsede stillinger. Mange job, herunder deltidsstillinger bliver ikke annonceret. Vær opmærksom på, at der også er mange sæsonjob inden for f.eks. gartneri, frugtavl, skovbrug, restaurant mm. 
 • Du har mulighed for at se jobopslag ved Randers Jobcenter Erhverv. I din kontakt med Per Høstrup Bisgaard Nielsen vil du få vejledning vedrørende jobmuligheder, jobopslag, samt kontakt til Jobcenter Randers Erhverv.

Hvad betyder det sociale frikort for 225 timers reglen?

Det er dit jobcenter, der vurderer, om du kan arbejde fuldt effektivt på det ordinære arbejdsmarked, og om du derfor skal arbejde 225 timer på et år. Hvis du er omfattet af 225-timersreglen, tæller dine timer i udgangspunktet med.

Er du undtaget kravet om at arbejde 225 timer på et år, er det også dit jobcenter, der konkret vurderer, om du fortsat kan være undtaget fra kravet i forhold til det arbejde, du udfører på det sociale frikort.

Ifølge lovforslagets bemærkninger vurderes det, at mange i målgruppen har så store skånebehov, at de ikke kan tilgodeses på det ordinære arbejdsmarked. Men det er jobcentret, der vurderer og træffer afgørelse om fritagelsen fra kravet om 225 timers ordinær beskæftigelse.

Hvilke regler er der for optjening og afvikling af ferie?

Feriebetaling er en del af din indtægt på det sociale frikort og medregnes i din løn. Du optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måned, du arbejder. Ved ansættelse i kortere tid end 1 måned får du 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse, dog højst 2,08 dage.

I forhold til socialt frikort følger det af ferielovens regler, at ved ansættelsesforholdets ophør udbetales feriebetalingen for ikke afholdt ferie direkte til dig. Dette sker uden indberetning til indkomstregistreret, og ferien betragtes som en del af din indtægt i det sociale frikort. Feriepenge bliver ikke modregnet i ydelsen, da beløbet udbetales direkte til borgeren uden om indkomstregistret.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis indtægtsgrænsen for det sociale frikort overskrides, vil ferie fremadrettet blive optjent efter ferielovens almindelige regler.