Private anlæg

Udenfor de kloakerede områder skal ejendomme have deres eget private spildevandsanlæg til at rense spildevandet.

Randers Kommune har lavet en pjece omkring spildevandsrensning i det åbne land. Her er der en mere uddybende beskrivelse af de forskellige anlæg. Du kan finde link til pjecen her på siden. Nedenfor kan du finde en beskrivelse af de private spildevandsanlæg, som oftest bliver etableret, samt skema du skal bruge ved ansøgning om etablering af anlæggene. Du kan med fordel kontakte en kloakmester, som kan hjælpe med ansøgningen og etableringen.

Bemærk at etablering af et nyt eller ændring af et eksisterende spildevandsanlæg, kræver tilladelse fra kommunen. Såfremt belastningen til et spildevandsanlæg øges, eksempelvis ved tilbygning til huset, ekstra badeværelse eller lignende, vil det også kræve en tilladelse. Dette kan medføre, at der skal etableres et nyt spildevandsanlæg.

Inden udledning af husspildevand til nedsivning eller minirenseanlæg, skal spildevandet renses i en bundfældningstank. Denne kaldes også ofte for en septiktank. Bundfældningstanken vil normalt have en størrelse på 2.000 liter. Bundfældningstanken skal tømmes efter behov dog minimum een gang om året. Randers Kommune har vedtaget en tømningsordning, som sikrer, at bundfældningstankene i kommunen bliver tømt.

Tømningsordning for Randers Kommune

Hvis din bundfældningstank er af dårlig kvalitet, og den skal udskiftes, så skal du sikre dig, at din nye bundfældningstank er en godkendt tank i henhold til spildevandsbekendtgørelsen. Hvis du får den eksisterende tank udskiftet med en godkendt tank, så kræver det ikke nogen tilladelse fra kommunen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og det skal færdigmeldes til kommunen. Arbejdet kan færdigmeldes ved at sende en mail med oplysninger om den nye bundfældningstank til overfladevand@randers.dk sammen med en kloaktegning. Randers Kommune sender herefter oplysningerne videre til Vandmiljø Randers, så tanken bliver tilmeldt tømningsordningen.

Efter rensning i bundfældningstanken kan spildevandet ledes videre til et nedsivningsanlæg. Et nedsivningsanlæg består af en fordelerbrønd og to eller flere sivedræn. Sivedrænene skal dimensioneres efter vandmængde og jordbundens evne til at nedsive spildevand. Et typisk nedsivningsanlæg består af 2-3 sivedræn på hver 15 meter.

Jordbundsforholdene og afstand til eksempelvis drikkevandsboringer kan betyde, at der ikke kan etableres nedsivningsanlæg på ejendommen.

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg er små renseanlæg, beregnet til at rense spildevandet fra en eller flere husstande. De er opbygget som små automatiske anlæg, der renser spildevandet efter samme principper, som kendes fra de større renseanlæg. Spildevandet fra husstanden ledes til en bundfældningstank og efterfølgende til minirenseanlægget. Det rensede vand fra minirenseanlægget ledes til vandløb eller til nedsivning.

Der findes andre anlæg, som også renser spildevandet, inden det udledes til vandløb. Det er fx biologisk sandfilteranlæg og beplantet filteranlæg. Det kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til at etablere et minirenseanlæg, beplantet filteranlæg eller sandfilteranlæg. 

Ansøgningsskema til udledning af spildevand

Samletank består af en tæt tank, hvor ejendommens spildevand ledes hen til. Tanken skal tømmes, når den er fuld. Det er dig som ejer, som hyrer et slamsugerfirma til dette. Spildevandet skal køres til behandling på et renseanlæg. Samletank benyttes oftest på ejendomme, hvor spildevandsmængden er meget lille.

Ansøgningsskema til etablering af samletank

Ændring af afledningsforholdene for tag- og overfladevand på husdyrbrug kræver særskilt tilladelse fra Randers Kommune.

Ansøgningsskema til nedsivning af tag- og overfladevand

En række ejendomme i det åbne land har fået påbud om forbedret spildevandsrensning. Folketinget har i januar 2015 vedtaget en lov, som giver mulighed for at ansøge om en afdragsordning og ændring af fristen for etablering af spildevandsanlægget, såfremt husstandens indkomst ligger under et fastsat beløb. Ordningen omfatter påbud om forbedret spildevandsrensning og andre påbud om ændring af spildevandsanlægget. Ordningen omfatter ikke påbud om separatkloakering.

Ansøgning om afdragsordning i forbindelse med påbud om ændring af spildevandsanlæg

Da ansøgningen indeholder følsomme personoplysninger skal den indsendes via Digital Post (husk at have dit MitID klar):

Send Digital Post til Udvikling, Miljø og Teknik.

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til ansøgningsskemaet:

Vejledning