Borgerrådgivningen

Borgerrådgiverens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til at give god borgerservice.

Borgerrådgiveren er til stede i Randers Kommune mandag, onsdag og torsdag. Det er en god ide at lave en forudgående aftale, hvis du gerne vil have et personligt møde med Borgerrådgiveren

Såfremt du ønsker at tale med en Borgerrådgiver, så kan du kontakte os via telefon eller mail og anmode om, at kontakter dig.

Du kan kontakte følgende Borgerrådgivere:

Borgerrådgiver Tanja Kallehauge
Telefon: 3069 6104
E-mail: tkh@randers.dk

Borgerrådgiver Jesper Cortes
Telefon: 2444 4921
E-mail: jesper.cortes@randers.dk

Eller send en e-mail til: borgerraadgiveren@randers.dk

Borgerrådgiverens funktion

Borgerrådgiveren skal være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration. Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er en rådgivnings- og klageinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

Alle borgere i Randers kommune kan kontakte Borgerrådgiveren, og det er gratis. 

Hos Borgerrådgiveren kan du:

  • klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
  • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen.
  • få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage.
  • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen.
  • få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag.
  • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

Borgerrådgiveren kan også deltage som bisidder, hvis der er en samtale, du er utryg ved, og hjælpe dig med at forberede dig til samtalen og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

  • det faglige indhold i kommunale afgørelser.
  • de politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
  • ansættelsesforhold i kommunen.
  • forhold, som andre klageinstanser tager sig af.

Borgerrådgiveren behandler normalt ikke klager, hvis der er gået mere end et år siden hændelsen/forløbet. Der foretages en konkret vurdering.

Når du skal til møde med borgerrådgiveren, har du ret til at have en bisidder med.

Bisidderen er en person, som kan hjælpe og støtte og sikre, at du får fremført din sag for borgerrådgiveren. Desuden kan bisidderen hjælpe dig med at forstå resultatet af borgerrådgiverens behandling af din sag.

Hvis du ønsker, at din bisidder får rettigheder under sagens behandling, skal din bisidder have en fuldmagt.

Efter forvaltningslovens § 8, stk. 1 kan du som part i en sag på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling vælge at give fuldmagt til, at andre repræsenterer eller bistår dig. Det betyder, at du kan få din hjælper (partsrepræsentant) til at repræsentere dig og hjælpe med din klage til borgerrådgiveren.

Hjælperen skal udfylde en fuldmagt, som skal afleveres til borgerrådgiveren sammen med klagen.

Hent blanketten til fuldmagten her.

Fuldmagtens betydning

Hvis en partsrepræsentant har klaget på dine vegne, får du som part en bekræftelse på, at borgerrådgiveren behandler sagen. Du får også resultatet af borgerrådgiverens behandling af sagen, men al yderligere korrespondance foregår mellem borgerrådgiveren og partsrepræsentanten. 

Blanketten skal underskrives af den person, som giver fuldmagt.

Du kan som borger i Randers Kommune henvende dig til kommunens uafhængige Borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren vil på baggrund af din henvendelse spørge ind til den problemstilling, som du henvender dig om. Det kan enten ske skriftligt, telefonisk eller i et personligt møde mellem dig og Borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen, og du har mulighed for at henvende dig til Borgerrådgiveren uden, at forvaltning bliver orienteret om din henvendelse til Borgerrådgiveren.

I de fleste tilfælde afsluttes samtalen med Borgerrådgiveren med, at forvaltningen ikke skal involveres. I disse tilfælde oprettes der ikke en sag hos borgerrådgiveren og dine personlige oplysninger bliver derfor heller ikke registreret hos Borgerrådgiveren.

Men i de tilfælde, hvor du og Borgerrådgiveren aftaler, at de forhold som du er utilfredse med, skal besvares af forvaltningen, opretter Borgerrådgiveren en sag, hvor det registreres hvem du er og hvad du er utilfreds med.

Borgerrådgiveren anmoder herefter forvaltningen om at forholde sig til de forhold, som du er utilfreds med. Du modtager en kopi af den henvendelse, som Borgerrådgiveren har sendt til forvaltningen. Begge dokumenter journaliseres på din sag hos Borgerådgiveren.

Borgerådgiveren anmoder forvaltningen om at sende deres besvarelse direkte til dig, og sende en kopi til Borgerrådgiveren. Den modtagne kopi journaliseres på din sag hos Borgerrådgiveren.

Normalt vil det være afslutningen på din sag hos Borgerådgiveren, som herefter lukker din sag. Men såfremt afdelingens besvarelse giver anledning til uddybende spørgsmål eller en nærmere undersøgelse af sagsbehandlingen, så sker det efter aftale med dig. Borgerrådgiveren får derigennem samtykke fra dig, til at indhente yderligere oplysninger i din sag. Du bliver orienteret om resultatet af borgerrådgiverens nærmere undersøgelse af sagen.

I de tilfælde, hvor der oprettes en sag ved Borgerrådgiveren, så sker det i overensstemmelse med reglerne om notatpligt, journaliseringspligt samt databeskyttelsesreglerne.

Hvis du har givet samtykke efter databeskyttelseslovgivningen, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte borgerrådgiveren på de kontaktoplysninger, der fremgår her på siden.

 Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

En myndighed er i almindelighed ikke berettiget til at fjerne/destruere bestemte dokumenter eller oplysninger, der indgår i en sag. Det kan normalt kun ske, hvis der er lovhjemmel hertil. Dette er bl.a. begrundet i hensynet til, at myndigheden senere - f.eks. i forbindelse med klager eller genoptagelse - skal kunne dokumentere, hvad der er passeret i en sag.

 Viser det sig, at et dokument indeholder urigtige eller vildledende oplysninger, vil myndigheden i almindelighed være forpligtet til at berigtige oplysningerne, således at myndighedens sag afspejler sagens faktiske omstændigheder. Det kan f.eks. ske ved, at myndigheden udarbejder en notits, hvori oplysningerne berigtiges. Der kan i den forbindelse eventuelt redegøres for, hvordan de urigtige eller vildledende oplysninger er kommet ind i sagen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.