Samarbejde mellem skole og skolebestyrelse

En vigtig forudsætning for et godt bestyrelsesarbejde og samarbejdsklima er, at der fra start er klare rammer for samarbejdet.

Det er skolebestyrelsen, som sætter den overordnede retning for skolens virksomhed, mens det er skolens leder, der har det pædagogiske og administrative ansvar for skolen.

Det er fx skolens leder, der har ansvaret for, at de principbeslutninger, som skolebestyrelsen har vedtaget, bliver fulgt i praksis. Desuden har skolens leder pligt til at vejlede og orientere skolebestyrelsen om alle spørgsmål, der har betydning for bestyrelsens arbejde.

En klar rolle- og kompetencefordeling kan være med til at sikre et godt samarbejde mellem skole og skolebestyrelse.

Få inspiration til forventningsafstemning i skolebestyrelsen

Tag fx udgangspunkt i nedenstående spørgsmål på et af de første møder i den nye bestyrelse:

 • Hvordan sikrer vi, at det er tydeligt, hvad der er skolebestyrelsens og skolelederens beføjelser?
 • Hvordan laver vi en forventningsafstemning mellem skolebestyrelse og skoleleder?
 • Hvordan skal kontakten med skolelederen være – herunder kontakten mellem skoleleder og skolebestyrelsesformand og eventuelt et andet bestyrelsesmedlem?
 • Hvilken løbende information ønsker skolebestyrelsen fra skoleledelsen?

I kan også drøfte indholdet i lovgivningen og Styrelsesvedtægten for Randers Kommunes skolevæsen. Fx hvordan forstår vi henholdsvis bestyrelsens og skoleledelsens rolle?

Det er bestyrelsesformandens opgave at tilrettelægge bestyrelsesmøderne i samarbejde med næstformanden og skolelederen. Det er også bestyrelsesformanden, som leder møderne.

En vigtig forudsætning for et godt bestyrelsesarbejde og samarbejdsklima er, at der fra start er klare rammer for samarbejdet.

Få inspiration til skolebestyrelsesmøderne

Drøft fx:

 • Hvad, synes vi, er god mødeledelse, og hvordan strukturerer vi møderne på en god måde?
 • Hvordan skaber vi åbenhed i bestyrelsesarbejdet – både internt og eksternt?
 • Hvad er et godt mødemateriale, der sikrer et klart beslutningsgrundlag?
 • Hvilke faktorer, ideer og tiltag kan fremme vores engagement i arbejdet?
 • Hvordan implementerer vi og følger op på beslutninger?
 • Hvordan gennemfører vi fx temadrøftelser om strategiske spørgsmål? Skal vi nedsætte ad hoc udvalg, stående udvalg og arbejdsgrupper og i så fald, hvordan skal arbejdsproceduren for disse være?
 • Hvordan sikrer vi, at skolebestyrelsen får tilbagemeldinger på, hvordan det i praksis går med de initiativer, vi har sat i gang?
 • Hvordan sikrer vi, at vi udnytter vores forskellige kompetencer bedst muligt i bestyrelsesarbejdet?
 • Er temadage og kurser en mulighed for at inspirere os – enkeltvis og som gruppe?
 • Hvordan vil vi evaluere arbejdet og møderne?

Hvis der opstår uoverensstemmelser i samarbejdet, kan I fx kontakte Børn og Skole-forvaltningen.