Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen fastlægger principper for skolens arbejde og godkender skolens budget og ordensregler.

Skolebestyrelsen har ingen arbejdsgiverkompetence. Skolens leder beslutter sammen med de ansatte, hvordan skolen skal arbejde.

Skolebestyrelsens principper viser retningen for skolens arbejde, bl.a. om undervisningens organisering og skole-hjemsamarbejdet. Elevrådet skal inddrages, inden ordensreglerne bliver godkendt.

Indholdet i skolen bliver skabt i det daglige samarbejde mellem skole og hjem, mellem lærerne indbyrdes, mellem skolens leder, skolens bestyrelse, personale og elever, og med det omgivende samfund.

De ansatte skal have mulighed for at udtale sig til bestyrelsen, før den vedtager principperne. Samarbejdsudvalget (MED-udvalget) bør udtale sig, før budgettet bliver godkendt. Principperne skal give skolelederen handlefrihed. De skal respektere lærernes faglige/pædagogiske kompetence. Skolebestyrelsen skal til hvert møde udarbejde en dagsorden og føre en beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen skal med respekt for reglerne om tavshedspligt være offentlig tilgængelig.

Skolebestyrelsen skal en gang årligt udarbejde en beretning. Den skal indeholde en beskrivelse af årets arbejde. Beretningen skal informere skolens forældre og andre uden for bestyrelsen om årets arbejde. Skolens forældre skal på et årligt møde behandle årsberetningen.

Der er valg til skolebestyrelsen hvert 4. år, - altid i foråret efter et kommunalvalg. Den enkelte skole kan dog ansøge kommunalbestyrelsen om muligheden for at afvikle forskudte valg til skolebestyrelsen hvert 2. år.