Perron 4

Perron 4 består af 15 skæve boliger og tilbyder en fast base til målgruppen af socialt udsatte med et langvarigt misbrug, og begrænset støtte.

Perron 4's skæve boliger er placeret centralt i Randers i en treetagers ejendom. Der er fem lejligheder på hver etage. Lejlighederne er identisk indrettede etværelseslejligheder med opholdsrum med køkkenniche og badeværelse. Der findes fælleslokaler i kælderen med vaskeri og depoter. Desuden har beboerne adgang til en fælles tagterrasse.

Boligerne henvender sig til socialt udsatte og/eller hjemløse med misbrug, der har et begrænset behov for social støtte.

De skæve boliger ligger i umiddelbar tilknytning til værestedet Perron 4, og beboerne kan benytte værestedets faciliteter. Desuden kan de modtage støtte herfra.

Kontakt

Perron 4
Jernbanegade 4D
8900 Randers C
Telefon: 8915 7000

Åbningstider

Mandag-fredag: 08.00-21.00

Lørdag-søndag: 08.00-14.00

Leder

Gine Nørager
E-mail: gine.norager@randers.dk

Et uvisiteret samværs- og aktivitetstilbud med socialfaglig støtte.

Værestedet danner ramme for et omsorgsgivende og socialt fællesskab, hvor aktivitet, samvær og borgersamskabelse er grundlaget.

Der er mulighed for indstille til tilkøb af mestringsvejleder til særlige opgaver i forhold til beboerne i lejlighederne.

Personalet har en socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse, og alle har opdateret socialfaglig viden inden for området.

Tilbud til alle borgere

 • Gratis morgenmad og mulighed for kostordning
 • Dyrlægehjælp halvårligt og gratis dyrefoder
 • Aktiviteter og formidling af SAM´s aktiviteter og ture
 • Mulighed for hjælp til gratis fodbehandling v. aut. fodterapeut
 • NADA-behandling
 • Adgang til gratis tøj og mulighed for bad
 • Sygeplejeklinik, sårbehandling, medicinadministration, ledsagelse/brobygger til sygehuse samt udgående/opsøgende kontakt
 • Visitation til vederlagsfri smertelindrende tandbehandling ved socialtandpleje for særlig socialt udsatte

Støtte til personlig mestring

 • Vejledning og støtte i forhold til hjemløshed/boligløs, fastholdelse af bolig, administrationsaftaler, udsættelsessager, anskaffelse af bolig, indmeldelse i boligforening m.m.
 • Henvisning til fremskudt myndighedsrådgivning
 • Samarbejde og kontakt med andre instanser
 • Hjælp til post-forståelse, E-post/netadgang m.m.
 • Brugerinddragelse i funktioner i værestedet, herunder brugervagter om søndagen og medhjælpende funktion i køkkenet/tøjkælderen
 • Akut problemknuser og fleksible handlingsorienterede støtteløsninger
 • Bisidderfunktion i huset i forbindelse med møder
 • Støttende og motiverende samtaler med borgerne
 • Koordinerende indsats/funktion i forhold til borgere og samarbejdspartnere
 • Værestedstilbud hvor der også er plads til bare "at være"
 • Social færdighedstræning i forhold til vejledning/støtte til bedre at håndtere sin kommunikation, hverdag og generelle liv
 • Samarbejde med Det Grønlandske Hus

Metode og faglig tilgang

Værestedet Perron 4 rummer nye muligheder og veje for det enkelte menneske. Det er ofte både indgangsdør og udgangsdør i forhold til den samlede indsats, men kan også have mere permanent karakter for den enkelte. Derfor skal værestedet kunne yde beskyttelse og støtte i respekt for personens unikke livssituation og behandle alle lige på forskellig vis.

Perron 4 betyder mere sammenhæng i den enkeltes hverdag. Ligesom Perron 4 bygger bro mellem forskellige aktører og instanser i samfundet og det enkelte menneske.

På Perron 4 drager man omsorg, både socialt, mentalt og fysisk. Omsorgen er ikke kun skadesreducerende, men også fremmende for den enkeltes sundhed og muligheder for et bedre liv.

Værestedet bør være et væksthus, hvorfra man i sit eget individuelle tempo og ud fra sine individuelle personlige kompetencer kan få hjælp til at forbedre sin livssituation via "de små skridts metode". Derfor tilstræbes det, at stedet ud fra en vurdering af brugernes ressourcer indeholder aktiviteter, der

 • kan give indhold i den enkeltes hverdag.
 • medvirke til at fastholde og udvikle sociale og andre færdigheder.
 • give nye perspektiver på livet.
 • kan bidrage med tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Den særlige samværsform i "fællesskabsfamilien" på Perron 4 danner grundlaget for skabelsen af beskyttet vækstmiljø og etableringen af et personligt netværk. Ingen er usynlige i værestedet, der også fungerer som et socialt træningslokale. Man inddrages i beslutninger og praktiske opgaver efter lyst og evne. Inddragelsen er reel og følges af reelle, meningsfulde ansvarsområder.

På Perron 4 involveres alle, og der tages et behørigt hensyn til de svageste så yderligere udstødelse mindskes.

De små skridts metode bygger på en tilgang, der er fri for diagnosticering og kategorisering. Det kan være små skridt i form at tage et bad, få vasket sit tøj, spise, deltage på en tur.

Værestedet giver mulighed for aktiviteter, samvær personlig mestring og udvikling af sociale relationer, som sammen eller hver for sig er med til at gøre dagen i dag bedre og dermed håbet om, at i morgen også bliver bedre end i går.

 1. "At sidde på hænderne" - at tillade der skabes grundlag for at ville mere.
 2. Værestedet som valgarkitekt. Man tilrettelægger valg for brugerne på hensigtsmæssige måde.
 3. Værestedet giver kærlige puf. Man ansporer direkte til det næste skridt og til mere ansvar.
 4. Værestedet tager hånd om situationen. Man tager ansvar for at iværksætte en hjælp, ofte akut hjælp.

På individniveau

Perron 4 er et lavkravstilbud, hvilket betyder at der stilles individuelt tilpassede krav og forventninger til brugerne. Brugerne har stor indflydelse på i hvilken grad, de inddrager personalet i deres liv, hverdagsmestring og problemstillinger.

Hvis brugeren ønsker, at personalet skal være behjælpeligt med en problemstilling eller konkret sag, er det altid i samarbejde med eller ved tilstedeværelse af brugeren.

Personalet tilbyder at være bisidder til evt. møder, hvis brugeren ønsker det.

Personalet kontakter kun samarbejdspartnere, hvis der gives tilladelse/samtykke og formålet er at sikre brugerens behov og rettigheder.

På fællesskabsniveau

Der afholdes værestedsmøde hver anden måned, hvor dagsorden og referat hænges op i værestedet. Alle brugere kan komme med forslag og emner i postkassen. Nogle beslutninger foretages demokratisk på selve mødet, andre beslutninger kræver en beslutning i personalegruppen og med ledelsen.

For boligerne placeret ved Perron 4 er der valgt en afdelingsbestyrelse i samarbejde med Lejerbo omkring vedligehold og drift af bygninger. Der afholdes møde 1-2 gange årligt, hvor der forinden er udsendt dagsorden, og der tages referat fra møderne.

Aktivitetsgruppen består af 3-4 brugere og to personale og har til formål at planlægge aktiviteter for alle brugere på Perron 4. Der afholdes aktivitetsmøde en gang om måneden. Brugervagtgruppen holder søndagsåbent hver 2. søndag og rekruttering er ved selvhenvendelse eller opfordring af personale eller brugere.

På organisationsniveau

At skabe mulighed for inddragelse, indflydelse, medbestemmelse og selvbestemmelse er en vigtig del af Perron 4´s DNA.

I de respektive grupper, hvor brugerne har indflydelse, forholder vi os til os til eventuelle problemstillinger, nye tiltag og evaluerer på indsatsen. Vi skaber i disse grupper et rum, hvor de tilegner sig nye færdigheder og drager nytte af positive såvel som negative erfaringer.

Perron 4 har en brugerrepræsenteret siddende i Randers Kommunes Udsatteråd.

MI er både en tilgang (en måde at møde borgeren på) og en motivationsmetode.

MI handler om at undersøge forandringsudsagn. Dét at høre sin egen stemme tale om forandring = forandring. Det antages, at ressourcer og motivation for forandring er iboende i borgeren. Motivation forstås i MI som parathed til forandring, som er en funktion af oplevet vigtighed og tro på egne evner.

MI er en personorienteret, målrettet rådgivningsmetode til at løse ambivalens og anspore til en positiv forandring ved at fremkalde og styrke personens egen motivation for ændring.

Metoden tager udgangspunkt i og respekterer borgerens autonomi. Samtalen indebærer derfor i højere grad udforskning fremfor formaning samt mere støtte end overtalelse/argumentation.

Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk og neuropsykologisk tilgang. Mødet med borgeren tager blandt andet afsæt i viden om hjernens grundlæggende funktioner. Hvad der sker med hjernens udvikling som følge af omsorgssvigt og indtagelse af rusmidler, samt hvordan man håndterer borgere, der er påvirkede. Samtidig tilstræbes det at fremme borgernes personlige mestring på trods af og med hensyntagen til de kognitive udfordringer, der måtte være.

Grundtanken og udgangspunktet tager sit afsæt i den medfølelsesfokuseret tilgang eller Compassion Focused Therapy (CFT), som er tredje bølge inden for kognitiv adfærdsterapi.

Det gælder om at bevare og fremme medfølelsen hos sig selv og borgeren, uanset hvordan de individuelle udfordringer kommer til udtryk. Det gælder om at bevare roen og dæmpe "trussel-fokus", som opleves hos mange af de borgere, der kommer i værestedet. Som vores overordnede strategi i konfliktnedtrappende kommunikation er vi opmærksomme på, at hvis vi afviser, så anviser vi altid noget andet.

Der foretages altid en vurdering af medarbejdernormeringen. Som hovedregel er der en sikkerhedsnormering på 2 medarbejdere på arbejde af gangen, ellers aftales der en sikkerhedsforanstaltning i form af telefonisk kontakt til en medarbejder i nærheden.